Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 48/2019

Klarhed over spisepause for statens ansatte

De faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er nået frem til en endelig klarhed over, hvem der har en overenskomstmæssig ret til betalt spisepause.
Ved statens overenskomstforhandlinger i 2018 (OK18) aftalte parterne en præcisering af, hvem der har en ret til betalt spisepause. Efterfølgende opstod der på enkelte områder uenighed om forståelsen af aftalen.
Parterne har drøftet denne uenighed, og er nået frem til en endelig klarhed over reglerne om retten til betalt spisepause. Enigheden bekræfter, at alle ansatte på det statslige område har ret til en betalt spisepause. Det gælder dog fortsat ikke for en mindre gruppe ansatte, hvor det udtrykkeligt fremgår af overenskomsten, at der ikke gælder en ret til betalt spisepause.
Aftalen får især betydning for ansatte på visse undervisningsinstitutioner, som hidtil har tilrettelagt arbejdet uden betalt spisepause. De vil fra den 1. august 2020 også få ret til en betalt spisepause som en overenskomstsikret ret. Berørte skoler vil få direkte besked fra Medarbejder- og kompetencestyrelsen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 og Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Slides og andet materiale fra generalforsamling og årsmøde

Alle slides fra oplægsholdere på årsmødet er nu tilgængelige på danskegymnasier.dk bag login. De findes under fanebladet Årsmøder og Ledelsestræf/Årsmøde 2019 – Slides.
Årsberetningen, pejlemærkerne for fremtidens ungdomsuddannelser og den netop vedtagne nye strategi ligger ligeledes på hjemmesiden under udgivelser.
Dato for næste års årsmøde er i øvrigt 18.-20. november 2020.

Hyrdebrev om udstedelse af nyt eksamensbevis el.lign. med aktuelle identitetsoplysninger ved tildeling af nyt personnummer

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har til landets skoler og uddannelsesinstitutioner udsendt et hyrdebrev om udstedelse af nyt eksamensbevis el.lign. med aktuelle identitetsoplysninger ved tildeling af nyt personnummer med henblik på at tydeliggøre muligheden for udstedelse af nyt eksamensbevis el.lign. til personer, som har fået tildelt nyt personnummer, f.eks. på grund af juridisk kønsskifte. Hyrdebrevet kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside under skoledrift, fanebladet elevforhold/juridisk kønskifte og eksamensbeviser.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273 

Ny lov skal forbedre arbejdsmiljøet

Regeringen fremsatte den 19. november et forslag til en ny arbejdsmiljølov. Lovforslaget er et led i udmøntningen af den brede politiske aftale fra april 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.
Med lovforslaget vil Arbejdstilsynets indsats fremover i endnu højere grad blive målrettet de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer, ligesom virksomheder, der begår grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven, vil få større bøder.
Samtidig skal det blive enklere for virksomhederne at forbedre arbejdsmiljøet. Det foreslås blandt andet at udvide Arbejdstilsynets værktøjskasse, så de virksomheder, der går aktivt ind i at forbedre arbejdsmiljøet, blandt andet får mulighed for at indgå aftaleforløb med Arbejdstilsynet om at løse deres arbejdsmiljøproblemer. Herudover får Arbejdstilsynets tilsynsførende med forslaget bedre mulighed for at vejlede virksomhederne i, hvordan de sikrer et sundt arbejdsmiljø, og der vil blive gennemført flere særlige brancheindsatser målrettet blandt andet nedslidningstruede arbejdspladser.
Med aftalen vil der også komme øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø, som for første gang får sin egen bekendtgørelse. Det vil gøre reglerne tydeligere for både arbejdstagere og arbejdsgivere.
Lovforslaget forventes vedtaget inden jul, og initiativerne vil træde i kraft i de kommende år.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Forslag til ny lov skal gøre det nemmere for seniorer at komme i fleksjob

Regeringen har den 13. november 2019 fremsat et lovforslag, som skal gøre det nemmere for seniorer at komme i fleksjob på deres nuværende arbejdsplads. Lovforslaget udmønter dele af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte.
Der gælder i dag særlige betingelser for fastholdelsesfleksjob. For at man kan blive fastholdt på sin nuværende arbejdsplads i et fleksjob, skal man dokumentere, at man har været ansat 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår.  Med lovforslaget afskaffes dettes krav for seniorer med seks år eller derunder til folkepensionsalderen. Det betyder, at seniorer, som opfylder de almindelige betingelser for fleksjob, kan starte i et fastholdelsesfleksjob med det samme.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Høringssvar vedr. frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2020/21

Danske Gymnasier har afgivet høringssvar til bekendtgørelsesudkast om frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2020/21.
Både lov og bekendtgørelse, der bestemmer muligheden for at fastsætte lokale elevfordelingsregler, træder i kraft 1. januar 2020. Foreningen bemærker i høringssvaret, at tidsperspektivet i bekendtgørelsen slet ikke er tilstrækkeligt, da fordelingsudvalgene kun gives en uge til at opnå enighed om lokale regler, men at foreningen også er klar over, at der er tale om det muliges kunst. Dog må det forventes, at tidsperspektivet kan have en negativ effekt på, hvor mange fordelingsudvalg, der fastsætter lokale elevfordelingsregler.
Endeligt opfordrer foreningen til, at den langvarige løsning indeholder konkrete, forskellige modeller, der bidrager til at løse både problemstillingerne vedr. etnisk polarisering og demografi – og at det er nødvendigt, at løsningen ligger klar allerede i sommeren 2020, fordi elevfordelingsregler skal ses i sammenhæng med kapacitetsfastsættelsen, der starter i efteråret.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

KOMMENDE KURSER

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST DEN 6. DECEMBER 2019

Kurset afholdes den 9.-10. januar 2020 på Comwell Korsør.
Kurset giver dig redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper.
På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i.
Kurset henvender sig til gymnasieledere.

ARBEJDSMILJØSEMINAR 2020
– TILMELDINGSFRIST DEN 20. DECEMBER 2019

Seminaret afholdes den 23.-24. januar 2020 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.
Det arrangeres i fællesskab af Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier. Seminarets fokus er denne gang rettet mod arbejdspladskulturen og betydningen for arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på gymnasierne.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 20. DECEMBER 2019

Kurset afholdes 29.-31. januar 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261