Danske gymnasiers arbejdsgrupper

Udvalg og arbejdsgrupper

Bestyrelsen nedsætter løbende relevante arbejdsgrupper og i enkelte tilfælde stående udvalg. Både arbejdsgrupper og udvalg består af rektorer og pædagogiske ledere, som bidrager til at udvikle gymnasieskolen og bidrager til bestyrelsens arbejde. 

UDVALGET FOR PÆDAGOGISKE LEDERE

Udvalget for pædagogiske ledere består af pædagogiske ledere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Udvalget for Pædagogiske Ledere er et permanent udvalg nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Udvalgets formål er at sikre en fortsat udvikling af de pædagogiske lederes arbejdsområde samt bidrage til arbejdet med at udvikle de almengymnasiale ungdomsuddannelser.

DIGITALISERINGSUDVALGET

Digitaliseringsudvalget er et permanent udvalg og består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler. Udvalget arbejder med foreningens strategiske it-indsats både i forhold til fag, pædagogik og læring og indenfor områderne organisation, administration og økonomi.

ARBEJDSGRUPPEN FOR STX (GYMNASIEREFORM)

Arbejdsgruppen er nedsat med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

ARBEJDSGRUPPEN FOR HF

Arbejdsgruppen er nedsat med det formål at sikre, at Danske Gymnasier har en stærk hf-stemme. Arbejdsgruppen skal både have et strategisk, politisk sigte samt følge hf-reformen.

ARBEJDSGRUPPEN FOR NATURVIDENSKAB

Arbejdsgruppen bidrager med forslag til indsatser, der sikrer, at det almene gymnasium fastholder sin position som naturlig leverandør af naturvidenskabelige studenter til de videregående uddannelser.

ARBEJDSGRUPPEN FOR SPROG

Arbejdsgruppens formål er at bidrage med strategier, der imødekommer kommende mangel på sproglærere, fortrinsvis i fagene tysk og fransk.

ARBEJDSGRUPPEN FOR MATEMATIK

Bestyrelsen har nedsat arbejdsgruppen for at få viden og indsigt i matematikfagets udvikling efter reformen. Matematikarbejdsgruppens opgave er at bistå arbejdet med udviklingen af matematikundervisningen i det almene gymnasium (stx og hf), så eleverne får et højt fagligt udbytte af undervisningen.

PÆDAGOGISK ARBEJDSGRUPPE

Arbejdsgruppen formål er at styrke den brede, offentlige forståelse af, hvordan de almengymnasiale uddannelser arbejder med almendannelse. Arbejdsgruppens opgave er bl.a. at eksemplificere, hvordan ledelsen udlever og praktiserer almendannelse på skolerne, og bidrage til, hvordan lærere og elever kan aktualisere almendannelse i og på tværs af fagene.

ARBEJDSGRUPPEN FOR LEDELSESUDVIKLING

Arbejdsgruppen for ledelsesudvikling består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler, Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Gymnasieskolernes Lederforening. Arbejdsgruppen er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er at kvalificere foreningens strategiske arbejde med ledelsesudvikling herunder Danske Gymnasiers kursusudbud.

ARBEJDSGRUPPEN FOR OK21

Bestyrelsen har nedsat OK21 arbejdsgruppen med det formål at følge overenskomstforhandlingerne i 2021. OK21-arbejdsgruppen har til opgave at drøfte ønsker til overenskomstforhandlingerne samt behov for implementeringsinitiativer, når resultatet foreligger. Arbejdsgruppen følger overenskomstforløbet før, under og efter forhandlingerne.

ARBEJDSGRUPPEN FOR CENSORUDLIGNING

Arbejdsgruppen for censorudligning består af ledere og administrative medarbejdere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde samt kvalificere modeller for censurudligning.

FORMÆND FOR FORDELINGSUDVALGENE

Bestyrelsen for Danske Gymnasier inviterer årligt formændene for landets fordelingsudvalg til en drøftelse af det seneste års søgetal, kapacitetsfastsættelse, elevfordelingsproblematikker mv. Fordelingsudvalgenes formænd bidrager i denne sammenhæng også med indspil til foreningens politik for elevfordeling og kapacitetsstyring.