Nyhedsbrev

Skoledrift

På Skoledrift findes relevante vejledninger og information til gymnasierne om varetagelse af opgaver af driftsmæssig karakter. Nedenstående liste er en dynamisk oversigt, der opdateres løbende – ofte i forbindelse med, at nyhedsbrevet “Nyt fra Sekretariatet” udsendes om fredagen.

Spørgsmål til indholdet af de enkelte områder i Skoledrift kan rettes til sekretariatet.

REGLER, VEJLEDNINGER OG PUBLIKATIONER

Arbejdsmiljøidanmark.dk er én samlet indgang til viden om arbejdsmiljø og er fælles for Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet. Siden rummer alt fra love, regler og vejledninger til forskningsbaseret viden, erfaringsbaseret god praksis samt en lang række data om arbejdsmiljø.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udgivet flere vejledninger og publikationer, der især fokuserer på organisering af arbejdsmiljøarbejdet, herunder ledelsens pligt til en årlig arbejdsmiljødrøftelse og iværksættelse af arbejdspladsvurderinger (APV).

Arbejdsmiljøhuset har udarbejdet en Kortlægning af snublefare i undervisningslokaler – samt løsningsforslag til afhjælpning heraf.

UDDANNELSE AF ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

Danske Gymnasier har i samarbejde med GL-E udviklet et branchespecifikt kursus, der opfylder arbejdsmiljølovens krav til uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

UNDERVISNINGSMILJØ

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) yder rådgivning om undervisningsmiljø.

BRUG FOR CENSORER TIL SKRIFTLIG CENSUR
HONORERING OG AFREGNING AF SKRIFTLIG OG MUNDTLIG CENSUR OG HONORERING OG AFREGNING VEDRØRENDE TILSYNSFØRENDE MED PÆDAGOGIKUM-KANDIDATER

Gymnasiefællesskabet v/Roskilde Gymnasium står med virkning fra 2012 for administration og drift af en ny fælles landsdækkende censorudligningsmodel. Udligningsmodellen indeholder både mundtlig og skriftlig censur. Censorbanken administrer udgifter til censur på STX, HF og VUC, der vedrører hf og stx-niveau. Alle andre uddannelser er censorbanken uvedkommende. Er der tale om censur på andet end hf og stx-niveau, gælder principperne vedrørende censur udenfor censorbanken, hvor der afregnes direkte med censorskolen.

CENSUR GENERELT
CENSORBANKEN
CENSUR UDENFOR CENSORBANKEN
FRAVÆR
STUDIE- OG ORDENSREGLER
FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SAGER OM SEKSUELLE KRÆNKELSER – ELEVER
UNGE OG ALKOHOL

Der gælder særlige regler om alkohol og unge under 18 år, som I skal være opmærksomme på, når I arrangerer fester og andre begivenheder på skolen, eller hvis diskoteker og andre omdeler flyers på skolen.

Fest og arrangementer på skolen
Ved fester og andre arrangementer på skolen skelnes der mellem salg af alkohol og udskænkning af alkohol.

Salg af alkohol
Der er tale om salg af alkohol, hvis man tager det købte med sig væk fra salgsstedet. Det gælder uanset om salget sker fra en butik, en restaurant eller et andet salgssted.
Der gælder særlige aldersgrænser for salg af alkohol til unge. Det er således ikke tilladt at sælge stærkere alkohol med 16,5 % eller derover til unge under 18 år og alkohol under 16,5 % til unge under 16 år.
Ulovligt salg af alkohol til mindreårige kan blive straffet med bøde. Ved salg af alkoholholdige drikkevarer, skal der opsættes særlig skiltning om aldersgrænser, og man er forpligtet til at spørge om gyldigt billede-ID.
Regler: Lukkeloven og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år.

Udskænkning af alkohol
Der må ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år. Der er tale om udskænkning af alkohol, hvis man indtager det købte på stedet. Det gælder uanset, om udskænkningen sker på en restaurant eller på en skole til et enkeltstående arrangement.
Der er tale om erhvervsmæssig udskænkning, hvis salg af alkohol sker for at tjene penge. Det gælder også selv om salg af alkohol sker indirekte via en entrébillet eller lignende. Det er underordnet, om de tjente penge går til betaling for musikken til festen, en skolerejse eller andet.
Er der tale om alkoholudskænkning ved et større, åbent arrangement, skal der indhentes en lejlighedstilladelse hos politiet. Det er politiet, der konkret afgør, om en tilladelse er nødvendig.
Regler: Restaurationsloven.

Udskænkning ved lukkede fester
Er det udelukkende elever fra en bestemt skole, der deltager, vil arrangementet kunne anses for lukket. I den situation vil der være mulighed for lovlig udskænkning/servering af alkohol til unge under 18 år. Det må dog ikke være unge under 18 år, som forestår udskænkningen. For at festen/arrangementet kan betragtes som en ”lukket fest”, skal forholdene omkring festen vise, at der er tale om en ”lukket fest”. Det er en betingelse, at der ikke er offentlig adgang. Ved vurderingen af om der er offentlig adgang, lægges der bl.a. vægt på, om der er en anden social relation mellem gæsterne end det at deltage i arrangementet. Det vil der være, hvis deltagerne kommer fra samme skole. Ved vurderingen af om en fest er lukket, vil der også blive lagt vægt på, om invitationen er gået målrettet ud til de enkelte deltagere. Det vil den fx være ved et opslag, hvor det klart angives, hvem der kan deltage, og at der ikke er adgang for andre. Bliver kredsen for vid, fx ved at invitationen er blevet spredt til venner, vil politiet kunne betragte arrangementet som offentligt. En lukket fest kan godt finde sted på skolen. Det er politiet, der konkret afgør, om festen er åben/offentlig.

Egne ordensregler
Som skole kan I formulere særlige normer for orden og samvær i jeres ordensregler. Det gælder blandt andet ift. indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol og andre rusmidler, samt negative virkninger heraf på ordenen og samværet. I kan også i ordensreglerne fastsætte regler om, at institutionen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler. I Sundhedsstyrelsens information om ”Alkohol og festkultur i gymnasiet – information til lærere og ledelse” gives der vejledning til, hvordan I kan formulere og håndhæve institutionens normer for alkohol, og hvordan det kan ske i samarbejde med elever og forældre. Overtrædelse af institutionens ordensregler kan medføre en sanktion for eleven.
Regler: Studie- og ordensreglerne.

Markedsføring af alkohol over for unge på skolen
Uddeles der flyers, ophænges der plakater og lignende af andre på skolen skal I være opmærksomme på, at der gælder særligt skærpede krav for markedsføring, der er rettet mod børn og unge under 18 år. I henhold til markedsføringsloven må virksomheder ikke i deres markedsføring over for unge benytte billeder af eller henvisninger til rusmidler, fx alkohol. Reglerne skal beskytte de unge forbrugere, som ofte kan være ukritiske og uerfarne, mod påvirkninger, der kan være skadelige. Det er de erhvervsdrivende, der har ansvar for at indrette deres markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, så der ikke sendes forkerte signaler til de unge om alkoholindtagelse. Alkoholreklamenævnet har udarbejdet retningslinjer om dette. Bliver I bekendt med, at skolens faciliteter bliver brugt til ulovlig markedsføring, skal I medvirke til at spredning standses.
Regler: Markedsføringsloven.

SEJLADS MED ELEVER

Ved sejlads med elever skal den enkelte skole arbejde indgående med at sikre, at sejladsen foregår sikkert bl.a. ved at udarbejde en sikkerhedsinstruks. Læs meget mere om instruks og øvrige krav til sejladsen på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

For så vidt angår de forsikringsretlige rammer ved sejladsen henvises til kapitlet Forsikring.

JURIDISK KØNSSKIFTE OG EKSAMENSBEVISER
AFLEVERING AF UNDERVISNINGSMIDLER
VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
FINANSLOV

Information om finansloven på de gymnasiale uddannelser er at finde i Børne- og Undervisningsministeriets orienteringsbreve. Læs desuden Børne- og Undervisningsministeriets seneste tekniske gennemgang her.

FAKTA OM FINANSLOVENE
GÆLDENDE TAKSTER
INVESTERINGSRAMMER FOR SELVEJENDE INSTITUTIONER
SOCIALT TAXAMETER
TAKSTFORSKELLE
TILSKUD
STATENS SELVFORSIKRINGSORDNING

Gymnasieskolerne er omfattet af Statens selvforsikringsordning. Reglerne er nøje beskrevet i Vejledning om Statens Selvforsikringsordning for institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets ressortområde. Vejledningen opdateres løbende, og kan findes på ministeriets hjemmeside.

FORSIKRINGSRETLIGE RAMMER VED STUDIETURE OG EKSKURSIONER
REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

Rejseforsikringen er en del af statens selvforsikringsordning, hvor forsikringen administreres af Europæiske Rejseforsikring A/S, som står for skadebehandlingen, herunder udbetaling af erstatning og efterfølgende opkrævning hos den statslige institution. Børne- og Undervisningsministeriet og Europæiske Rejseforsikring A/S har supplerende oplyst følgende:

“Ved en ansats tilskadekomst eller sygdom skal skolen kontakte Europæiske Rejseforsikring A/S på deres Europæiske ERV Alarm, som har åbent 365 dage om året. Alarmcentralen kontaktes på følgende telefonnummer 7010-9030, hvorefter selskabet behandler skaden. Europæiske Rejseforsikring A/S sender regningen til Børne- og Undervisningsministeriet, som kontakter skolen for at få bekræftet hændelsesforløbet. Beløbet indgår i skolens selvrisiko.”

Den offentlige rejsesygesikring gælder ikke på tjenesterejser. Rejseforsikringen hviler på en aftale med virkning fra 1. januar 2016 indgået mellem Medarbejder- og Kompetencesatyrelsen og Europæiske Rejseforsikring A/S (cirkulære om tjenesterejseforsikring, Modst. nr. 051015 af 18. december 2015), som kan findes her.

Forsikringsbetingelserne er trykt i aftalens bilag 1. Bemærk specielt følgende: Forsikringen dækker kun rejser med tjenstligt formål. Hvis en ansat f.eks. forlænger tjenesterejsen med ferie, vil det betyde, at rejsen bliver en kombinationsrejse. Den ansatte skal derfor inden afrejsen kontakte sit eget forsikringsselskab for at få afklaret, om der er dækning, når der er tale om en kombinationsrejse. Dækker forsikringen ikke kombinationsrejser, vil der f.eks. kunne tegnes en særlig forsikring i Europæiske Rejseforsikring A/S.

FORSIKRINGSDÆKNING UNDER SØTRANSPORT AF PASSAGERER

Den 21. januar 2014 har Søfartsstyrelsen udsendt en bekendtgørelse, hvor det af §1 pkt. 2 fremgår, at sejlads, der udføres af skoler, institutioner eller lignede, dækkes via statens selvforsikringsordning. Bekendtgørelsen kan ses via dette link.

Søfartsstyrelsen har udarbejdet regler for sejlads for blandet andet skoler. Reglerne indebærer f.eks., at den enkelte skole er forpligtiget til at arbejde indgående med at sikre, at sejladsen foregår sikkert blandt andet ved at udarbejde en sikkerhedsinstruks. Du kan finde vejledning og skabeloner her på styrelsens hjemmeside.

REGLER OM INDKØB

Lovgivning om indkøb kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

ORGANISERING AF SAMARBEJDE OM EFFEKTIVE INDKØB PÅ BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIETS OMRÅDE

Fra 2020 har SKI overtaget indkøbsnetværket for selvejende uddannelsesinstitutioner fra Børne- og Undervisningsministeriet. Netværket har udover SKI deltagelse af de to ministerier, repræsentanter fra de forskellige uddannelsessektorer og repræsentanter fra Lederforeningerne.

Læs mere om netværket her og find gode råd om indkøb her.

UDBUDSREGLER
NYTTIGE LINKS
KONTAKT TIL FORENINGENS REPRÆSENTANTER I RÅDGIVNINGSGRUPPEN:
ARRANGEMENTER I RÅDGIVNINGSGRUPPEN

Rådgivningsgruppen arrangerer løbende informationsmøder, temadage og konferencer for uddannelsesinstitutionerne. Der etableres også løbende projekter om indkøb og udbud.

Se mere på SKI’s hjemmeside.

UDVIKLINGEN I INSTITUTIONSSTRUKTUREN

Hos Børne- og Undervisningsministeriet findes vejledning til forskellige former for institutionsudvikling; fusioner, campussamarbejder, administrative fællesskaber og spaltning af institutioner.

FUSIONER
ADMINISTRATIVE FÆLLESSKABER
CAMPUSSAMARBEJDER
UDBUD AF UDDANNELSER OG PARTNERSKABER
DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN
MATERIALE OM DATASIKKERHED
BEKENDTGØRELSER OG CIRKULÆRER OM DATAANSVAR
STUDIEADMINISTRATIVE SYSTEMER
SIKKER MAIL
BEVARING OG KASSATION

Gymnasier og HF er omfattet af følgende lovgivning om bevaring og kassation:

WEBTILGÆNGELIGHED

Her finder du sekretariatets guide til webtilgængelighed. Kontakt Christina Olumeko på col@danskegymnasier.dk eller 6024 1683 ved spørgsmål.

ANVENDELSE AF SOFTWARE TIL MONITORERING AF EKSAMENER
COPYDAN

Der er i 2019 indgået ny rammeaftale med Copydan, som træder i kraft fra 2020. Alle grundlæggende principper i den hidtidige aftale er videreført, og eneste væsentlige ændringer er en mindre prisstigning samt en rabatordning for 4-årige stx-uddannelser og 3-årige hf-uddannelser.

COPYDAN AVU-MEDIER (IKKE SPILLEFILM)
KODA OG GRAMEX

Danske Gymnasier har indgået en rammeaftale med KODA og Gramex om musik på gymnasierne.

UDDANNELSESINSTITUTIONERS FRITAGELSE FOR BETALING TIL RETTIGHEDSHAVERE PÅ FILMOMRÅDET

Find nyttige links samt vejledninger, instrukser, hyrdebreve og bemyndigelser om løn og ansættelse på det regulerede område på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

FRATRÆDELSESAFTALER
JUBILÆUMSANCIENNITET
FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SAGER OM SEKSUELLE KRÆNKELSER
KENDELSER OM LEDELSESRET
ANSÆTTELSE

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Fra 1. januar 2018 træder en ny ordning i kraft omkring arbejdsgivernes uddannelsesbidrag. I den nye ordning gøres AUB-bidraget afhængigt af elever/praktikpladser og erhvervsuddannede medarbejdere på arbejdspladsen. Det kan betyde, at arbejdsgivere skal bidrage mere end tidligere. 

Andet

LÆRERNES FAGLIGE KOMPETENCER
ARBEJDSTID

Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx)

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vejledning om tidsregistrering

Merarbejde

Beregning af normen om opgørelse af arbejdstid

LØN
LOKALE LØNFORHANDLINGER
TILLIDSREPRÆSENTANTENS ROLLE
FINANSMINISTERIETS FORHANDLINGSDATABASE

I Finansministeriets Forhandlingsdatabase findes oplysninger om samtlige statsansattes løn – herunder gymnasielærere. Disse oplysninger er offentligt tilgængelige i aggregeret form. Oplysningerne i Forhandlingsdatabasen har en dækningsgrad på 100 pct., da oplysningerne overføres direkte hertil fra de administrative lønsystemer, når lønnen udbetales. Det vil sige lønbegrebet er den samlede løn. I lønbegrebet indgår pensionsbidrag, særlig feriegodtgørelse, ATP, arbejdsmarkedsbidrag over- og merarbejdsbetaling, engangsvederlag m.v. Lønoplysningerne i Forhandlingsdatabasen opdateres hvert kvartal og er for den enkelte gymnasielærer et gennemsnit for kvartalets tre måneder. Udbetaling af overarbejde og feriepenge indgår direkte i lønoplysningerne for de måneder, hvori de er trukket. Det vil sige, at der vil være variation mellem kvartalerne afhængigt af hvornår udbetalingen heraf sker.

WHISTLEBLOWER-ORDNING
RØGFRI SKOLETID
INHABILITETSREGLER I FORHOLD TIL KARAKTERGIVNING
AKTINDSIGT
OFFENTLIG FORVALTNING
VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR REPRÆSENTATION, FORPLEJNING MV.

Børne – og Undervisningsministeriet udsendte I 2016 vejledende retningslinjer for repræsentation m.v. til bestyrelserne på de almene gymnasieskoler, HF-kurser og VUC’er. Siden hen er nogle af vejledningerne blevet opdateret. Du finder dokumenterne nedenfor.

GOD ADFÆRD I DET OFFENTLIGE
MODTAGELSE AF SPONSORATER OG INSTITUTIONERNES REKLAMERING

Børne- og Undervisningsministeriet (STUK) udsendte den 29. marts 2017 nye vejledende retningslinjer om indgåelse af sponsoraftaler:

OPTAGELSE.DK
ADGANGSKRAV
OPTAGELSESPROCES

Find forslag til tekster, som kan bruges i forbindelse med, at ansøgere skal have besked om blandt andet pladsreservation, indkaldelse til optagelsesprøve, afslag på optagelse m.m. her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

OPTAGELSESPRØVEN

Den centralt stillede optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser er i år justeret på baggrund af COVID-19. Find de nyeste oplysninger her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Ældre breve fra Børne- og Undervisningsministeriet vedr. optagelsesprøven:

OVERENSKOMST 2021
OVERENSKOMST 2018

Informationsmøde om OK18 på undervisningsområdet:

Børne- og Undervisningsministeriet har den 23. marts 2018 udarbejdet nedestående i tilfælde af konflikt:

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv.:

ÅRSRAPPORT

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse er med virkning for regnskabsåret 2011 blevet omfattet af statens regnskabsvæsen m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1721 af 21. december 2010. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har derfor udarbejdet paradigme til årsrapport for statsfinansierede selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet og tilhørende vejledning om udarbejdelse af årsrapport.

VEJLEDNINGER FOR REGNSKABS- OG ØKONOMISTYRINGSOMRÅDET

På Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside kan der læses mere om vejledning til regnskabs- og økonomistyringsområdet.

Børne- Undervisningsministeriet har i samarbejde med lederforeningerne m.fl. udarbejdet en vejledning til sikkerhed og kriseberedskab. Det er hensigten, at uddannelsesinstitutionerne kan hente inspiration i vejledningen, når der lokalt udmøntes forebyggelsesplaner og kriseberedskaber.

Bemærk, at en beredskabsplan, der vedrører skoleskyderier og voldelige angreb IKKE bør offentliggøres på skolens hjemmeside.

SKOLENS BESTYRELSE
CHEFLØNSAFTALEN

Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening vejleder om ansættelse af chefer, herunder cheflønsaftalen og ansættelsesbreve. Vejledning fra Børne- og Undervisningsministeriet og skabeloner til ansættelseskontrakter findes på Gymnasiernes Bestyrelsesforenings hjemmeside:

RESULTATKONTRAKTER (GAMMEL ORDNING)