Nyhedsbrev

6. september 2022

De almengymnasiale uddannelser stx og hf uddanner hvert år ca. 34.000 studenter og er dermed storleverandør af studerende til de videregående uddannelser. Det er helt afgørende for gymnasierne at sikre, at studenterne har stærke kort på hånden fagligt og dannelsesmæssigt, og derfor ser Danske Gymnasier løbende på, hvordan stx og hf – både nu og i fremtiden – klæder studenterne bedst muligt på til videre uddannelse.

I lyset af, at teknologi er kommet til at spille en central rolle i alle menneskers liv og i samfundet som helhed, mener Danske Gymnasier, at der er behov for at opprioritere teknologi i undervisningen på de almengymnasiale uddannelser.

Der er også sket en udvikling i folkeskolen, hvor der er gennemført et forsøg med faget teknologiforståelse i 2018-21, og man nu afventer politisk stillingtagen til, om fagligheden permanentgøres. For at eleverne oplever gode faglige overgange og progression igennem uddannelsessystemet, er det en naturlig konsekvens af en opprioritering i folkeskolen, at man også øger fokus på teknologi i gymnasiet. 

Digital teknologi og teknologi i bred forstand

Danske Gymnasier ser to aspekter af teknologi som faglighed i de almengymnasiale uddannelser:

  1. Det ene aspekt handler om digitalisering og digitaliseringens betydning for individ og samfund. Dette defineres som digital teknologi.
  2. Det andet aspekt handler om teknologier, der forandrer samfund og levevilkår. Dette er den brede forståelse, som benævnes teknologi.

Formålet med at opprioritere teknologi

Den teknologiske udvikling er tæt knyttet til udviklingen af de menneskelige livsvilkår, og teknologi er blevet et afgørende element i løsningen af store samfundsproblemer som f.eks. klimaforandringer, fødevareudvikling og sundhed. Dermed kan teknologi ikke isoleres til det naturvidenskabelige og tekniske område; det er blevet en del af vores samfund og kultur.

Som konsekvens heraf er teknologiske kompetencer ikke alene relevante for de elever, der vælger en naturvidenskabelig videregående uddannelse. Det er blevet relevante kompetencer for alle. Derfor anbefaler Danske Gymnasier, at teknologi får en central placering i arbejdet med elevernes almendannelse og studieforberedelse på stx og hf.

Det overordnede formål med at opprioritere teknologi på de almengymnasiale uddannelser er, at ingen elever forlader gymnasiet uden kompetencerne til at kunne begå sig i og forholde sig kritisk og reflekteret til et digitaliseret og teknologibaseret samfund. Teknologisk myndiggørelse skal være en del af almendannelsen, og alle elever skal have en forståelse for, at teknologi kan bruges til at ændre verden.

Det konkrete forslag til opprioriteringen

Danske Gymnasier mener, at opprioriteringen af teknologi på de almengymnasiale uddannelser skal ske på flere måder:

Hvad angår det første aspekt af fagligheden, digital teknologi, skal der indføres et selvstændigt fag. Det skal være et obligatorisk fag på C-niveau, og i praksis skal det være en videreudvikling af det eksisterende informatikfag, der i dag udbydes som valgfag på nogle gymnasier. Mens det eksisterende informatikfag er mere teknisk orienteret, skal et nyt teknologifag i højere grad være et dannende fag, hvor omdrejningspunktet er, hvordan man kobler eksisterende fagområder med digitale muligheder. Faget skal klæde eleverne på til at forstå, hvad digital teknologi er, hvordan det skabes og udvikles, og hvordan det påvirker vilkårene for mennesker i både et individ- og i et samfundsperspektiv. Det skal knytte an til teknologiforståelse i folkeskolen, og det skal indgå i gensidig vekselvirkning med de øvrige fag på de almengymnasiale uddannelser.

Danske Gymnasier skelner (ligesom den Nationale Alliance for Digital Teknologiforståelse) mellem tre former for kompetencer inden for digital teknologi:

  1. Kompetencer til digital teknologi, dvs. dens betydning: Hvordan griber teknologien ind i vores liv, hvorfor bruger vi den, og hvad får vi som mennesker ud af det?
  2. Kompetencer i digital teknologi, dvs. dens funktionalitet: Hvordan virker og anvendes teknologien?
  3. Kompetencer med teknologi, dvs. dens konstruktion: Hvordan skabes teknologien?

Udover etableringen af et selvstændigt fag om digital teknologi mener Danske Gymnasier, at det digitale skal styrkes i den brede fagrække og trækkes ind i de flerfaglige forløb.

Hvad angår det andet aspekt af fagligheden, teknologi i bred forstand, skal forståelsen af teknologi som løsningsgiver til komplekse problemer styrkes i den brede fagrække på de almengymnasiale uddannelser. Epokale nøgleproblemer såsom klimakrise og pandemi skal løses tværfagligt, og derfor er viden om teknologier (som fx kernekraft, GMO, Power-to-X og vacciner) relevant i både naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag. Det er også relevant at inddrage teknologi i de flerfaglige forløb, når eleverne forholder sig til udfordringer såsom ressourcespild, grøn omstilling og fødevarekvalitet.


Lærerkompetencer

En opprioritering af teknologi som faglighed i de almengymnasiale uddannelser stiller nye krav til gymnasielærernes kompetencer, og det stiller både en efteruddannelses- og en uddannelsesopgave.

En efteruddannelsesindsats skal både adressere et nyt fag om digital teknologi og en opprioritering af teknologi i den brede fagrække. Derudover skal der på sigt etableres et uddannelsesspor for kommende gymnasielærere, som er målrettet det selvstændige fag om digital teknologi.

Danske Gymnasier har indledt et samarbejde med Danske Universiteter om udvikling af efteruddannelses- og uddannelsestilbud.

Download dette politikpapir i pdf her.