Nyhedsbrev

Nye retningslinjer og bekendtgørelser for genåbningen

Som bekendt blev der i denne uge åbnet op for at tage elever ind til undervisning med fysisk fremmøde i Nord- og Vestjylland og på Bornholm. I den forbindelse er der udgivet nye retningslinjer og bekendtgørelser, som sætter rammerne for genåbningen i de genåbnede områder, og justerede retningslinjer for de områder, der stadig er nedlukkede.
De gældende bekendtgørelser og retningslinjer kan til enhver tid findes på uvm.dk.
Retningslinjerne kan blive justeret, og særligt retningslinjer, der er formuleret inden udstedelsen af den tilhørende bekendtgørelse, kan blive justeret.
Ministeren præsenterede d. 26. februar genåbning i breve stilet direkte til institutionerne sammen med et informationsark. I brevet understreges nødvendigheden af fortsat at være opmærksom på sundhedsmæssig forsvarlig ageren, men der bliver også gjort opmærksom på mulighederne for at tage særligt hånd om sårbare elever og om at være opmærksom på mistrivsel. Danske Gymnasiers medlemsskoler kan finde Brevet og informationsarket på danskegymansier.dk under fanebladet COVID-19 Bag login.

Testkrav
I forbindelse med genåbningen er der indført et krav om COVID-19-test for elever og lærere, der møder fysisk på skolen. Dette krav er beskrevet i særskilte retningslinjer, som er tilgængelige i ovenstående link, og i en bekendtgørelse fra Sundhedsministeren, som findes på Retsinformation.
Uvm informerer særskilt om genåbning og test på deres hjemmeside, hvor der også bliver lagt materiale til brug for information på institutionerne.
Genåbning og test | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)
Pt. ligger der en plakat, der oplyser om testkravet. Hvis der opstår behov for informationsmateriale, hører Buvm gerne om det. Danske Gymnasier videreformidler gerne behov og ideer.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Undtagelse for testkrav

Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer vedr. test, at i tilfælde, hvor der er krav om test, kan særlige sundhedsmæssige udfordringer forbundet med test give anledning til undtagelse fra kravet. Disse udfordringer kan eksempelvis dokumenteres med lægeerklæring.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nedenstående retningslinjer vedr. undtagelse for test:
”Man er undtaget for hurtigtest, når det kan bevirke særligt svært ubehag, og/eller forværring af sygdom eller lignende. Det drejer sig om følgende:
Personer med visse sygdomme eller andre forhold der gør, at det kan være vanskeligt eller potentielt skadeligt at udføre testen, fx:

 • Personer med misdannelser af næsen eller lignende.
 • Personer hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende.
 • Personer med mental og/eller kognitiv svækkelse, der gør at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen*
 • Personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb*

*Gælder også som undtagelse for krav om PCR-test.”

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en skabelon til attest, som lægen, institutionen og elev/ansat kan bruge når der skal indhentes lægeattester.
Institutionen står for at udfylde andet afsnit med EAN-nr. mv. med henblik på, at lægen kan fremsende regning til institutionen, som derefter betaler.
Eleven eller den ansatte medbringer den delvist udfylde lægeattest til lægen, som udfylder den resterende del af attesten. Eleven eller den ansatte har selv ansvar for at få overleveret attesten fra lægen til uddannelsesinstitutionen.
Samlet set forventes institutionernes udgifter til lægeattester at få et begrænset omfang. Der vil blive udmøntet en økonomisk kompensation til skoler og uddannelsesinstitutioner for varetagelse af test-opgaver herunder udgifter til lægeattester. Den konkrete kompensationsmodel er under udarbejdelse.
Attesten lægges på uvm.dk i ovenstående link til informationssiden om genåbning og test.

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner på danskegymansier.dk Bag login.

Om omvalg af ungdomsuddannelse

Den 1. marts var der frist for ansøgning til ungdomsuddannelserne. For at tydeliggøre de unges muligheder, hvis de senere fortryder deres valg, har BUVM fået produceret nye grafikker om omvalg til hhv. gymnasial uddannelse og til erhvervsuddannelse og eux.
Grafikkerne findes på UddannelsesGuiden.
Som supplement til grafikkerne har BUVM skrevet et brev, der præsenterer de nye grafikker.
Brevet kan læses på danskegymnasier.dk.
Brevet giver desuden et overblik over materialer og tilbud lanceret i forbindelse med den politiske aftale om styrket information og vejledning forud for valg af ungdomsuddannelse (29. januar 2021) og ministeriets øvrige arbejde med at sikre god overgang til ungdomsuddannelserne.
Kontakt: STUK – Katrine Moltved, tlf: 6137 2557

Kursus for elevrepræsentanter i bestyrelsen

Elev- og Studenterkooperationen afholder igen kurser for elevrepræsentanter i bestyrelserne på ungdomsuddannelserne. Denne gang den 22. marts i Aarhus og den 10. maj i København. Det er et kursus, der med oplæg omkring bl.a. økonomi og jura, klæder eleverne godt på til deres rolle i bestyrelsen. Kurset er udformet i øjenhøjde med deltagerne for at sikre, at indhold matcher behov og forventninger, ligesom de erfarne oplægsholdere formidler deres viden på en sådan måde, at alle kan være med. Læs mere om indhold og tilmelding.
Kontakt: Stefan Larsen, Elev- og Studenterkooperationen

Er jeres ordensregler gearet til den virtuelle undervisning?

Bliv klogere på retningslinjerne for ordensregler i den virtuelle undervisning
Se eller gense oplægget om ordensregler i gymnasiernes virtuelle undervisning fra Læringsfestival 2021. I oplægget kan du blive klogere på, hvad man især skal være opmærksom på, når skolernes ordensregler tilpasses til også at favne den virtuelle undervisning.
Hanne Hautop, rektor på Rosborg Gymnasium og Danske Gymnasiers juridiske konsulent Sine Dreyer Skjoldan giver eksempler på konkrete emner, som det enkelte gymnasium bør overveje at inddrage i ordensreglerne. Må man fx optage undervisningen, hvad sker der, hvis man deler en optagelse med andre, og hvilke krav kan man stille til aktiv deltagelse i undervisningen? Endelig er der bud på, hvordan man sikrer sig, at den virtuelle undervisning lever op til databeskyttelsesreglerne.

Fyraftensarrangementer for pædagogiske ledere

I kølvandet på fællesmødet for pædagogiske ledere den 5. marts, afholder ministeriet en række virtuelle workshops, som oprindeligt skulle have været afviklet på Ledelsestræf 2021.
Der inviteres til i alt seks workshops i perioden fra 10. marts til 28. april. Workshopsene afvikles som fyraftensarrangementer i TEAMS, og vil have et maksimalt deltagerantal på 100 deltagere pr. workshop.
De næste to arrangementer er:

 • 18. marts kl. 15.00-17.00: Elevtrivselsundersøgelsernes perspektiver i forhold til skoleindsatser
  – Tilmeldingsfrist den 11. marts 2021
  Indhold: Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal gennemføre en årlig, obligatorisk trivselsmåling (ETU) med henblik på at forbedre elevernes trivsel og skolens læringsmiljø. Målingen skal fungere som et pædagogisk såvel som strategisk redskab, der blandt andet giver skolerne mulighed for at identificere og afdække områder, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel. Workshoppen lægger op til, at skolerne sparrer om deres arbejde med ETU. Hvordan bliver ETU’en et aktivt værktøj, der sikrer elevernes faglige og sociale trivsel? Workshoppen vil også kort berøre mulighederne for at skabe gode rammer for den specialpædagogiske støtte (SPS) i forhold til gruppen af elever med psykiske vanskeligheder og dermed understøtte deres læring og trivsel.
 • 23. marts kl. 15.00-17.00: Kvalitetssystemet som et aktivt værktøj for løbende kvalitetssikring
  – Tilmeldingsfrist den 16. marts 2021
  Indhold: Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal fastlægge og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. I kvalitetsarbejdet indgår selvevaluering, kvalitetsudvikling og opfølgningsplan. Formålet med kvalitetsarbejde er at sikre elevernes læring og trivsel, dette gøres ved systematisk evaluering, analyse, målsætning og gennemførelse af indsatser. Workshoppen lægger op til, at skolerne sparrer om deres kvalitetssystem. Hvordan bliver kvalitetssystemet til et aktivt værktøj for løbende kvalitetssikring?

Regn med deltageraktivitet og en begrænset forberedelse til begge workshops.
Beskrivelse af de enkelte workshops og tilmelding på danskegymnasier.dk 
Bemærk at der er forskellige tilmeldingsfrister.

Webinarer om indkøb for selvejende institutioner

Selv om vi stadig ikke kan mødes fysisk, får du alligevel mulighed for at få ny viden om indkøb og SKI’s aftaler, når SKI fortsætter rækken af webinarer hen over foråret.
I marts og april kan du bl.a. få mere viden om en række it-aftaler, effektiv anvendelse af eksterne konsulenter, og hvordan du anvender vikaraftalen.
Er du interesseret i grønne indkøb, så kan du både den 9. og den 23. marts deltage i webinarer, der ser nærmere på, hvordan du kan købe grønt ind på SKI’s aftaler, og hvordan Miljøstyrelsens TCO-værktøjer indarbejdes i SKI’s aftaler.
Det er gratis at deltage, og du kan se en opdateret liste over kommende webinarer.

Webinar om kreative undervisningsformer i gymnasiets hjemmeundervisning

Den 15. marts kl. 15-16.30 afholder EVA webinar med inspiration til, hvordan man kan gribe den virtuelle undervisning an, så den er kreativ, motiverende og trivselsfremmende for eleverne. Webinaret tager udgangspunkt i EVA’s undersøgelse om gymnasielærernes arbejde med at styrke elevernes kreativitet og deler ud af konkrete tips og ideer.
Det er gratis at deltage i webinaret. Læs mere og tilmeld dig her.
Kontakt: EVA’s konsulent Naja Skadhauge Sano, tlf: 61 27 28 55

Vil du hædre en dygtig lærer?

For niende år i træk sætter Politiken fokus på landets engagerede lærere og den gode undervisning.
Den eller de lærere, der inspirerer elever og kolleger. Det sker når dagbladet Politiken uddeler Politikens Undervisningspris til lærere i grundskolen og på ungdoms- og erhvervsuddannelserne.
Fra tirsdag den 2. marts til og med mandag den 5. april kl. 23.59 kan man indstille sin kandidat på
politiken.dk/undervisningspris.
Til at bedømme indstillingerne har Politiken nedsat to fagpaneler.
Vinderne af hovedpriserne modtager hver 75.000 kr. mens de i alt seks særpriser er på 25.000 kr.
Yderligere spørgsmål til prisen rettes direkte til Politiken.

Virtuel temadag om unge og tobak – hvordan kan fagpersoner og frivillige støtte unge til at blive tobaksfri?

Fra 31. juli 2021 træder ny lovgivning om røgfri skoletid i kraft på alle ungdomsuddannelser. Det
betyder, at elever ikke må ryge, dampe, tage snus eller bruge andre tobaks- og nikotinprodukter i
skoletiden – hverken på eller uden for matriklen. De samme regler trådte i kraft for grundskoler,
kostskoler og efterskoler 1. januar 2021. Nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at
brugen af snus, skrå og tyggetobak er i stigning blandt grupper af unge. På temadagen formidler vi
viden om den nikotinafhængighed, der er forbundet med at ryge, dampe og tage snus, og drøfter
hvilke sociale dynamikker, der er på spil, og hvordan fagpersoner kan støtte unge til at blive
tobaksfri. Temadagen arrangeres sammen med Røgfri Fremtid og udbydes virtuelt 8. april 2021.
Læs mere og tilmeld dig her.

KOMMENDE KURSER

SIDSTE FRIST – KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Kurset afholdes den 7.-8. april 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

WEBINAR OM SEKSUELLE KRÆNKELSER
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Webinaret afholdes d. 11. marts 2021 virtuelt.
Webinar sætter fokus på, hvad seksuelle krænkelser dækker over, og hvordan man kan komme i gang med at udarbejde strategier og redskaber til en forebyggende indsats på skolerne. Desuden ser vi nærmere på de problemstillinger, der knytter sig til håndteringen af konkrete sager om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Hvad stiller man op, og hvordan sikrer man sig, at behandlingen af en sag sker ud fra principper om fairness for både den anklagede og anklagende part? Mille Mortensen, forsker i arbejdspladskultur, indleder med et kort oplæg og indgår herefter i en paneldebat med Dinna Balling, rektor Horsens HF & VUC, og Christian Schumacher, tillidsrepræsentant på Aarhus Handelsgymnasium. Undervejs bliver der mulighed for at byde ind med kommentarer og spørgsmål fra deltagerne.
Tilmelding er gratis for medlemmer af Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 26. MARTS 2021

Kurset afholdes den 20.-21. april 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261