Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 9/2019


Undersøgelse af behovet for efteruddannelse af gymnasielærere i informatik

Aarhus Universitet er, i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet og Syddansk Universitet, ved at afdække behovet for at udvikle en ny efteruddannelse (Master i informatikundervisning) for bl.a. gymnasielærere, der underviser i informatik.
Vi håber, at I i den forbindelse vil være behjælpelige med at besvare et kort spørgeskema, som I modtager fra Aarhus Universitet ultimo uge 9. Ud over denne undersøgelse vil Aarhus Universitet også tage kontakt til 4-5 gymnasier med henblik på en mere detaljeret dialog. 
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Licensaftaler for gymnasierne flyttes fra DEFF til Det Kgl. Bibliotek

Den 21. februar 2019 har Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjort beslutning om, at forhandlingen og administrationen af licensaftaler på vegne af uddannelsesinstitutioner skal overdrages fra DEFF (Det Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) til Det Kgl. Bibliotek. Den formelle overdragelse forventes at finde sted i løbet af første halvår 2019.
Alle institutioner, der i dag har licens til Infomedia eller andre tjenester gennem DEFF, vil efter opgaveoverdragelsen fortsat blive betjent. Den nye betjenende enhed vil være Det Kgl. Biblioteks afdeling for licensforvaltning. Alle aftaler, der i dag forhandles og administreres af DEFF bliver videreført. Alle institutioner berørt af ændringerne vil løbende modtage relevant information om processen. Frem til den formelle overdragelse skal man fortsat kontakte DEFF for spørgsmål.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Gode eksempler på rekruttering af elever til sprogfag

På det netop afholdte Ledelsestræf i Danske Gymnasier stod foreningens Arbejdsgruppe for Sprog for en workshop med fokus på, hvordan vi får flere elever til at vælge sproglige studieretninger.
På workshoppen fortalte Sproggruppen, at de er i gang med at indsamle Best Practice-eksempler til et inspirationskatalog, hvor gymnasier og sproglærere kan lære af hinandens gode erfaringer med at tiltrække elever til de sproglige studieretninger.
Så har dit gymnasium gode erfaringer, som I mener at andre kunne have glæde af at kende til, så send en mail til sekretariatet:
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Gymnasier Fuld af liv

I marts måned inviteres 60 gymnasier til at deltage i forskningsprojektet ’Gymnasier Fuld af liv’. ’Gymnasier Fuld af liv’ er en indsats, der skal mindske alkoholforbruget blandt danske gymnasieelever ved at sætte fokus på klare alkoholpolitikker, uddannelse af elevudvalg, sociale normer for alkoholforbrug samt forældres indflydelse på deres børns alkoholvaner.
’Gymnasier Fuld af liv’ bygger på erfaringer fra gymnasier, der arbejder aktivt for en sundere alkoholkultur, samt bedst tilgængelige videnskabelige litteratur og sundhedsadfærdsteorier. 
Som forskningsprojekt giver ’Gymnasier Fuld af liv’ et solidt videnskabeligt grundlag for bedre at forstå, hvilke tiltag der kan bidrage til en sundere alkoholkultur blandt unge.
Indsatsen, som begynder før sommerferien 2019 og varer et år, er udviklet i et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og Kræftens Bekæmpelse. 
Danske Gymnasier bakker op om gymnasiernes deltagelse i ’Gymnasier Fuld af liv’.
Vil du vide mere om projektet eller tilmelde dit gymnasium, er du velkommen til at kontakte projektleder Veronica Pisinger, tlf:  65507748.

Unge og alkohol

Sekretariatet får løbende henvendelser om, hvilke regler der gælder i forhold til unge og alkohol. På den baggrund bringes her en generel information. Der gælder særlige regler om alkohol og unge under 18 år, som I skal være opmærksomme på, når I arrangerer fester og andre begivenheder på skolen eller hvis diskoteker og andre omdeler flyers på skolen.

Fest og arrangementer på skolen
Ved fester og andre arrangementer på skolen skelnes der mellem salg af alkohol og udskænkning af alkohol.

Salg af alkohol
Der er tale om salg af alkohol, hvis man tager det købte med sig væk fra salgsstedet. Det gælder uanset om salget sker fra en butik, en restaurant eller et andet salgssted. 
Der gælder særlige aldersgrænser for salg af alkohol til unge. Det er således ikke tilladt at sælge stærkere alkohol med 16,5 % eller derover til unge under 18 år og alkohol under 16,5 % til unge under 16 år.
Ulovligt salg af alkohol til mindreårige kan blive straffet med bøde. Ved salg af alkoholholdige drikkevarer, skal der opsættes særlig skiltning om aldersgrænser, og man er forpligtet til at spørge om gyldigt billede-ID.
Regler: Lukkeloven og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år.

Udskænkning af alkohol
Der må ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år. Der er tale om udskænkning af alkohol, hvis man indtager det købte på stedet. Det gælder uanset, om udskænkningen sker på en restaurant eller på en skole til et enkeltstående arrangement. 
Der er tale om erhvervsmæssig udskænkning, hvis salg af alkohol sker for at tjene penge. Det gælder også selv om salg af alkohol sker indirekte via en entrébillet eller lignende. Det er underordnet, om de tjente penge går til betaling for musikken til festen, en skolerejse eller andet.
Er der tale om alkoholudskænkning ved et større, åbent arrangement, skal der indhentes en lejlighedstilladelse hos politiet. Det er politiet, der konkret afgør, om en tilladelse er nødvendig.
Regler: Restaurationsloven.

Udskænkning ved lukkede fester
Er det udelukkende elever fra en bestemt skole, der deltager, vil arrangementet kunne anses for lukket. I den situation vil der være mulighed for lovlig udskænkning/servering af alkohol til unge under 18 år. Det må dog ikke være unge under 18 år, som forestår udskænkningen. For at festen/arrangementet kan betragtes som en ”lukket fest”, skal forholdene omkring festen vise, at der er tale om en ”lukket fest”. Det er en betingelse, at der ikke er offentlig adgang. Ved vurderingen af om der er offentlig adgang, lægges der bl.a. vægt på, om der er en anden social relation mellem gæsterne end det at deltage i arrangementet. Det vil der være, hvis deltagerne kommer fra samme skole. Ved vurderingen af om en fest er lukket, vil der også blive lagt vægt på, om invitationen er gået målrettet ud til de enkelte deltagere. Det vil den fx være ved et opslag, hvor det klart angives, hvem der kan deltage, og at der ikke er adgang for andre. Bliver kredsen for vid, fx ved at invitationen er blevet spredt til venner, vil politiet kunne betragte arrangementet som offentligt. En lukket fest kan godt finde sted på skolen. Det er politiet, der konkret afgør, om festen er åben/offentlig. 

Egne ordensregler
Som skole kan I formulere særlige normer for orden og samvær i jeres ordensregler. Det gælder blandt andet ift. indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol og andre rusmidler, samt negative virkninger heraf på ordenen og samværet. I kan også i ordensreglerne fastsætte regler om, at institutionen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler. I Sundhedsstyrelsens information om ”Alkohol og festkultur i gymnasiet – information til lærere og ledelse” gives der vejledning til, hvordan I kan formulere og håndhæve institutionens normer for alkohol, og hvordan det kan ske i samarbejde med elever og forældre. Overtrædelse af institutionens ordensregler kan medføre en sanktion for eleven.
Regler: Studie- og ordensreglerne.

Markedsføring af alkohol over for unge på skolen
Uddeles der flyers, ophænges der plakater og lignende af andre på skolen skal I være opmærksomme på, at der gælder særligt skærpede krav for markedsføring, der er rettet mod børn og unge under 18 år. I henhold til markedsføringsloven må virksomheder ikke i deres markedsføring over for unge benytte billeder af eller henvisninger til rusmidler, fx alkohol. Reglerne skal beskytte de unge forbrugere, som ofte kan være ukritiske og uerfarne, mod påvirkninger, der kan være skadelige. Det er de erhvervsdrivende, der har ansvar for at indrette deres markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, så der ikke sendes forkerte signaler til de unge om alkoholindtagelse. Alkoholreklamenævnet har udarbejdet retningslinjer om dette. Bliver I bekendt med, at skolens faciliteter bliver brugt til ulovlig markedsføring, skal I medvirke til at spredning standses.
Regler: Markedsføringsloven.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Din Uddannelse – Nyt site om uddannelse

Din Uddannelse er en ny hjemmeside om uddannelsesvalg, hvor en stribe fagpersoner bliver bedt om gode råd til at træffe det svære valg. Danske Gymnasiers formand, Birgitte Vedersø fortæller udskolingseleverne (og deres forældre) om de overvejelser, der er forbundet med at vælge en ungdomsuddannelse og giver gode råd, om hvad det er man skal overveje inden beslutningen træffes.