Nyhedsbrev

Nye COVID-19-retningslinjer for ungdomsuddannelserne fra d. 28. februar

I forbindelse med den gradvise genåbning, som påbegyndes d. 28. februar 2021, er der udarbejdet nye retningslinjer for ungdomsuddannelserne. Der er særskilte retningslinjer for Nord- og Vestjylland, for Bornholm, og for alle øvrige områder.
Retningslinjerne bliver løbende suppleret med svar i BUVM’s FAQ om COVID-19.
Retningslinjer og andet aktuelt materiale – herunder ministeriets ugebreve om COVID-19 – kan også ses på danske.gymnasier.dk under fanebladet COVID-19 Bag Login
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Ansøgningsproces ift. lokale studieretninger 2022/23

BUVM har skrevet et informationsbrev om ansøgningsprocessen ift. lokale studieretninger i skoleåret 2022/23. Brevet er sendt til institutionerne d. 19, februar 2021, og kan findes på danskegymnasier.dk under Skoledrift/Institutionsstruktur.
Deadline for ansøgning om lokale studieretninger er 1. maj 2021.
Kontakt: STUK, Anders Broholm Andersen, tlf: 5172 9832

Aflønning af eksamensvagter

Sekretariatet har været i dialog med STUK vedrørende rammerne for aflønning af eksamensvagter. Styrelsen har i den forbindelse oplyst følgende:
”Ansættelse af eksamensvagter skal ske på individuelle vilkår med en timeløn svarende til timelønssatserne for tjenestemænd skalatrin 8, stedtillægssats 3.
Denne sats er fastsat efter bemyndigelse fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og kan ikke fraviges lokalt”.
Kontakt: Christina Dyhr; tlf: 5189 6397

Røgfri skoletid – krav til gymnasieskolerne

Fra det kommende skoleår stilles der udover kravet om røgfri matrikel også krav om røgfriskoletid på alle ungdomsuddannelser. Det følger af lov om røgfri miljøer, der træder i kraft den 31. juli 2021.
Danske Gymnasier har lavet en oversigt med information om, hvad gymnasieskolerne skal have på plads, inden kravet om røgfri skoletid træder i kraft. Det vedrører blandt andet:

  • at skolerne skal have en rygepolitik
  • at skolerne skal have tilpasset sine studie- og ordensreglerne, så de omfatter forbuddet og konsekvenserne af at overtræde det
  • at skolerne har en oplysningspligt om røgfri skoletid.

Find oversigten på danskegymnasier.dk under Skoledrift/Offentlig forvaltning.
Kontakt: Christina Dyhr; tlf: 5189 6397 og Sine Skjoldan, tlf: 3318 8273

EVA udgiver rapporter om den første corona-nedlukning

I fem rapporter har EVA undersøgt, hvilke erfaringer man har gjort sig med nødundervisningen under COVID-19-nedlukningen og den gradvise genåbning i foråret og forsommeren 2020.
Undersøgelsen belyser ledere, lærere/undervisere og elevers/kursisters oplevelser i henholdsvis grundskolen, på gymnasiet, i erhvervsuddannelserne, FGU/STU og i voksen- efteruddannelsessystemet.
Rapporternes hovedpointer og links til hver af rapporterne findes her.
Kontakt: Chefkonsulent i EVA, Anne Breinhold Olsen, tlf: 2984 6711

Ny vejledning om virtuel undervisning i digitale læringsrum

Sammen med Børne- og Undervisningsministeriet har Danske Gymnasier lavet en ny vejledning om ordensregler i den virtuelle undervisningssituation. Vejledningen tager afsæt i, hvordan gymnasieskolerne kan arbejde med ordensregler for undervisningen i sine lokale studie- og ordensregler, og hvordan sådanne regler spiller sammen med databeskyttelsesreglerne. Læs vejledningen på danskegymnasier.dk under Skoledrift/Elevforhold/studie- og ordensregler.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683, Christina Dyhr; tlf: 5189 6397 og Sine Skjoldan, tlf: 3318 8273

Fyraftensarrangementer for pædagogiske ledere

– Tilmeldingsfrist den 5. marts 2021 kl. 14.00

I kølvandet på fællesmødet for pædagogiske ledere den 5. marts, afholder ministeriet en række virtuelle workshops, som oprindeligt skulle have været afviklet på Ledelsestræf 2021.
Der inviteres til i alt seks workshops i perioden fra 10. marts til 28. april. Workshopswnw afvikles som fyraftensarrangementer i TEAMS, og vil have et maksimalt deltagerantal på 100 deltagere pr. workshop.
Det første er den 10. marts kl. 15.00-17.00: Metode og videnskabsteori i studieretningsprojektet
v. fagkonsulenterne i SRP samt for en række faglige områder
Indhold: Fagenes identitet og metoder er beskrevet i læreplanerne og forståelsen heraf indgår i elevernes opfyldelse af SRP-læreplanens mål om ”metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser”. Rammerne beskrives og uddybes af fagkonsulenterne for en række fagområder, og der vil blive mulighed for at diskutere eksempler på opgaveformuleringer fra denne sommers prøver med relation til metode og basal videnskabsteori.
Der vil kort blive præsenteret opmærksomhedspunkter i forhold til formulering og kvalitetssikring af opgaveformuleringer.
Beskrivelse af hver af de seks workshops og tilmelding på danske gymnasier.dk
Bemærk at der er forskellige tilmeldingsfrister

KOMMENDE KURSER

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Kurset afholdes den 7.-8. april 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

WEBINAR OM SEKSUELLE KRÆNKELSER
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Webinaret afholdes d. 11. marts 2021 virtuelt.
Webinar sætter fokus på, hvad seksuelle krænkelser dækker over, og hvordan man kan komme i gang med at udarbejde strategier og redskaber til en forebyggende indsats på skolerne. Desuden ser vi nærmere på de problemstillinger, der knytter sig til håndteringen af konkrete sager om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Hvad stiller man op, og hvordan sikrer man sig, at behandlingen af en sag sker ud fra principper om fairness for både den anklagede og anklagende part? Mille Mortensen, forsker i arbejdspladskultur, indleder med et kort oplæg og indgår herefter i en paneldebat med Dinna Balling, rektor Horsens HF & VUC, og Christian Schumacher, tillidsrepræsentant på Aarhus Handelsgymnasium. Undervejs bliver der mulighed for at byde ind med kommentarer og spørgsmål fra deltagerne.
Tilmelding er gratis for medlemmer af Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 26. MARTS 2021

Kurset afholdes den 20.-21. april 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261