Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 8/2020

HUSK at varsle sommerferie senest med udgangen af marts 2020

Da medarbejderne i sommeren 2020 ikke kan afholde de sædvanlige 5 ugers ferie grundet overgangen til den nye ferieordning, skal skolerne varsle sommerferien til afholdelse med tre måneders varsel, dvs. senest med udgangen af marts 2020.
Dette skyldes, at det vanlige varsel, der følger af GL-overenskomsten, ikke kan bruges i det forkortede ferieår, hvor medarbejderne højst kan have optjent 16,64 feriedage til brug i sommeren 2020. Beskæftigelsesministeriet har udtalt, at de 16,64 feriedage kan rundes op til 17 dage. Den resterende 0,36 feriedag skal arbejdsgiveren i givet fald finansiere, f.eks. ved hjælp af anden opsparet frihed. Det er derfor op til den enkelte skole, om der skal varsles 16 eller 17 feriedage til afvikling i sommeren 2020.

Skabelon til ferievarsel:
”Varsling af hovedferie for sommeren 2020
Du varsles hermed afvikling af din hovedferie for sommeren 2020.
Du har X feriedage til rådighed i ferieåret frem til den 31. august 2020. Derudover har du X særlige feriedage til rådighed.
Dine feriedage varsles hermed til afvikling i følgende perioder:
X feriedage varsles til afvikling I perioden X DATO – X DATO 2020
Hvis du har spørgsmål til ferievarslingen, bedes du kontakte din nærmeste leder”

Ferievarsler fremover – efter 1. september 2020
Så længe GL-overenskomsten ser ud, som den gør nu, vil det være nødvendigt at udsende ferievarsel til medarbejderne. Varslerne er 3 måneder for hovedferien på 3 uger, der skal ligge i sommermånederne, og 1 måned for øvrig ferie. Ferievarslet kan med fordel sendes en gang årligt Det kan med god fornuft kan være den 1. september hvert år, hvor det nye ferieår begynder.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Pause for fusioner og spaltninger samt regeringsbeslutning om retvisende og dækkende institutionsnavne

Børne- og Undervisningsministeren har den 16. februar meddelt, at godkendelse af fusioner og spaltninger indtil videre er sat på pause. Godkendelser vil kun blive givet, hvis helt særlige forhold gør det nødvendigt. Fusionsstoppet begrundes med, at regeringen ønsker en institutionsudvikling, der understøtter uddannelser af høj kvalitet og et bredt udbud af uddannelser i hele landet. Større ændringer i de institutionelle forhold afventer derfor, at de igangsatte eftersyn af tilskudssystemet og institutionsstrukturen tilendebringes. Alle interessenter vil efterfølgende blive inviteret til en videre dialog om principper og målsætninger for fremtidens institutionspolitik og -udvikling. Pausen skal sikre, at disse drøftelser ikke foregribes.
Børne- og Undervisningsministeren har samtidig meddelt, at enhver ændring af et institutionsnavn skal godkendes af børne- og undervisningsministeren. Navnegodkendelser vil fremover ske med afsæt i, at navnet er dækkende og retvisende i forhold til institutionens aktiviteter og stedlige placering.
Der kan læses nærmere i regeringens to notitser med retningslinjer for:

STUK vil snarest orientere om retningslinjerne.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

EVA-rapport om unges syn på optagelsesprocessen

EVA har undersøgt, hvad der kendetegner de unge, der går til optagelsesprøven, hvordan de oplever processen, hvilken information og vejledning de modtager, samt hvordan adgangskravene påvirker deres planer om ungdomsuddannelse. Rapporten fokuserer på unge, der har søgt om optag på en gymnasial uddannelse i 2019, og som har gået i 10. klasse, i et forberedende tilbud eller lavet noget andet i året efter 9. klasse.
Rapporten viser overordnet set, at ændrede optagelsesprocesser og adgangskrav til de gymnasiale uddannelser i høj grad har indflydelse på de unges adfærd og tilgang til valget af ungdomsuddannelse, samt at de på en række områder er med til at skabe barrierer i forhold til unges overgang til en ungdomsuddannelse.
Afslutningsvis opstiller EVA en række opmærksomhedspunkter, der kan være nyttige i arbejdet frem mod et system og en optagelsesproces, der er hensigtsmæssig og meningsfuld for unge, samt sikrer samme informations- og forberedelsesmuligheder til alle unge.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Mulighed for projektstøtte hos Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab ønsker at bistå med at styrke entreprenørskab på ungdomsuddannelserne ved at udbyde fondsmidler.
I ansøgningsrunden for puljemidler 2020 kan man søge inden for disse fokusområder for de gymnasiale uddannelser:
–    Ledelse, organisation & forankring på hhx, htx, stx og hf
–    Innovation og entreprenørskab på hf-uddannelser
–    Udvikling af innovationsundervisning i fagene på hhx, htx, stx og hf
–    Udvikling af rammebeskrivelser for fag (kun for de faglige foreninger eller lignende) på hhx, htx, stx og hf
Der er åbent for forårets ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 26. marts 2020. Læs mere her.
Kontakt: Chef for grundskole og ungdomsuddannelser i Fonden for Entreprenørskab, Anders Rasmussen, tlf: 2925 0675

Gymnasiernes betaling til VISDA for visuelt materiale i undervisningen

Hidtil har Copydan som led i den årlige opkrævning også faktureret gymnasierne for brug af visuelt materiale i form af foto, billeder og kunst. Dette har Copydan opkrævet på vegne af VISDA (Visuelle Rettigheder Danmark). Imidlertid er det nu besluttet, at VISDA fremadrettet selv fakturerer for den del, der vedrører visuelle rettigheder. Gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner har derfor modtaget en særskilt faktura fra VISDA, mens opkrævningen fra Copydan på samme tid er blevet tilsvarende mindre.
VISDA har oplyst, at man for gymnasierne har faktureret gymnasierne på baggrund af elevbestand frem for årselever. Derfor foretager VISDA nu en genberegning, og de fleste gymnasier vil modtage en ny faktura fra VISDA – eller kreditnota hvis man allerede har betalt.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Regler for opsættelse af teater eller musical

Når gymnasier opsætter teater eller musicals, skal der i de fleste tilfælde cleares rettigheder og ske betaling til forfatteren eller rettighedshaver. Der kan imidlertid være situationer, hvor dette ikke er nødvendigt (fx hvis rettighedshaver har været død i over 70 år).
Dramatiseringer af bøger, film, etc. kan typisk heller ikke foretages uden forudgående aftale med rettighedshaver. Dansk Teaterforlag har udarbejdet en lille folder om ophavsret i teatersammenhæng, som er møntet på uddannelsesinstitutioner.
Er man i tvivl om reglerne i forbindelse med en konkret opsætning, så kan man kontakte Dansk Teaterforlag eller sekretariatet.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Gymnasieskolers adgang til at kompensere elever for deres transportudgifter

Sekretariatet har været i dialog med STUK for at få afdækket, hvorvidt gymnasieskoler kan kompensere elever for deres transportudgifter i forbindelse med ekskursioner og studieture.
Hidtil har styrelsen udmeldt, at skolen ikke har hjemmel til at udbetale kørepenge til eleverne. Sekretariatet har i forbindelse med en konkret henvendelse bedt styrelsen definere ”kørepenge” eller alternativt afdække, hvorvidt det er muligt for skolen at udbetale et økonomisk tilskud til eleverne som kompensation for deres transportudgifter, såfremt det for skolen er økonomisk forsvarligt, at eleverne selv eskorterer sig til destinationen for ekskursionen eller studieturen frem for at tage offentlig transport.
Styrelsen har i den forbindelse udmeldt følgende:
Kørselsgodtgørelse og kilometerpenge m.v. er begreber fra henholdsvis skatte- og personaleretten samt reglerne i forbindelse med ungdomskort. Institutionerne har som tidligere oplyst ikke hjemmel til at udbetale disse godtgørelsesydelser.
Da ekskursioner og studieture imidlertid er en del af den samlede institutionsvirksomhed, vil det ligge indenfor institutionens formål at refundere afholdte elevudgifter i forbindelse med ekskursioner. Skolen kan derfor godt refundere elevers afholdte udgifter i forbindelse med transport til og fra et ekskursionsmål. Det kan fx være afholdte udgifter til en busbillet/togbillet eller afholdte udgifter til brændstof i forbindelse med kørsel til og fra et ekskursionsmål.
Hvis skolen har givet eleverne tilladelse til at køre i egen bil til et ekskursionsmål, så skal der efterfølgende fremvises kvittering på en tankning svarende til turen frem og tilbage, hvis eleverne ønsker at få deres udgifter refunderet. Her er der ikke tale om kørepenge til eleverne, men om en refusionsordning. Læreren kan med fordel efter endt ekskursion indsamle kvitteringer/udgiftsbilag og aflevere dem samlet til kontoret for at minimere administrationen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ligebehandlingsnævnet: Alment gymnasium var omfattet af forskelsbehandlingsloven

En kvindelig elev på et alment gymnasium afviste som følge af sin religiøse overbevisning at deltage i undervisningen i les lanciers i en idrætstime. Selskabsdansen les lanciers danses i en quadrille med fire par og indebærer blandt andet, at man under dansen holder i hånd med sin partner og de andre deltagere af det modsatte køn.
Kvinden, som var muslim, praktiserede et forbud mod fysisk kontakt med det modsatte køn og ønskede derfor ikke at deltage i dansen og dermed holde i hånd med det modsatte køn. Under en drøftelse med idrætslæreren herom fik hun grund til at forvente, at hendes manglende deltagelse i undervisningen i les lanciers kunne få konsekvenser for hendes skolegang.
Kvinden klagede derfor til ligebehandlingsnævnet. I sagen vurderer nævnet indledningsvist, at et alment gymnasium er pligtsubjekt efter forskelsbehandlingsloven, og at forholdet var omfattet af lovens forbud mod forskelsbehandling på grund af religion eller tro.
Nævnets flertal vurderede dog, at kvinden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at hun var blevet behandlet ringere på grund af sin religion. Idrætslæreren havde ikke tilkendegivet, at kvindens manglende deltagelse med sikkerhed ville få konsekvenser for hendes skolegang, og kvinden valgte at flytte gymnasium, inden konsekvenserne af hendes manglende deltagelse var afklarede. Et mindretal ville derimod give kvinden medhold.
Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet, og kvinden fik derfor ikke medhold.
Nævnets afgørelse kan læses her.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ministersvar om enkeltfaglig SRP

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har givet et svar på et §20-sprøgsmål fra Ellen Trane Nørby, som vil have bekræftet, at det er muligt at skrive SRP i ét fag.
Ministeren bekræfter dette, men understreger at hovedreglen er, at SRP skrives i to fag, og at det er vigtigt, at en godkendelse til at skrive enkelt-fagligt gives på baggrund af grundige overvejelser og en sikring af, at det enkeltfaglige projekt kan opfylde de faglige mål for SRP.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Tilbud fra DTU om besøg af ph.d.-studerende

DTU’s har et tilbud til gymnasierne om at få besøg af ph.d.-studerende i undervisningen.
Tilbuddet er gratis, og DTU understreger at tilbuddet er landsdækkende, så gymnasier langt fra Lyngby er også velkomne til at benytte sig af det.
Kontakt: DTU Taja Andersen