Nyhedsbrev

Endelig procentregulering og lønoversigten pr. 1. februar 2021

Den endelig procentregulering er nu fastsat og er offentliggjort hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sammen med lønoversigten.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 2637 1319

Ny guide med svar på tvivlsspørgsmål om GDPR

På hjemmesiden kan du nu finde en guide om krav til indhentelse af samtykke, når der indsamles personoplysninger på gymnasierne. Guiden giver svar på konkrete tvivlsspørgsmål fra dagligdagen om GDPR såsom ” Må gymnasiet sende SMS’er til eleverne med påmindelse om afleveringsfrister?” eller ” Må gymnasiet hænge billeder af afgangsårgange på gangene?”. Du finder guiden på danskegymnasier.dk under Skoledrift og under overskriften ”IT, Forvaltning og Persondata”. Danske Gymnasier har rådført sig med STIL i processen med at udarbejde guiden.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 60241683

STUKs tilsynsberetning for 2019 offentliggjort

Den 9. februar offentliggjorde STUK tilsynsberetningen for 2019. I tilsynsberetningen afrapporterer STUK de tilsynsaktiviteter, der er gennemført i forbindelse med den årlige tilsynsplan.
Kontakt: STUK – Sekretariatet for tilsyn

STUK søger nye fagkonsulenter

I Kontor for Gymnasier i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er der slået en række fagkonsulentstillinger op i fagene matematik (hhx/htx), kommunikation og it (htx), historie (stx/hf), religion og mediefag:
Ansøgningsfristen er 1. marts.
Kontakt: STUK – Sune Weile, tlf: 2557 4154

Elevers mulighed for adgang til biblioteker

BUVM har i FAQ om Covid-19 beskrevet mulighederne for at elever kan få biblioteksbistand ved eksamen og større skriftlige opgaver.
Læs uddybningen af mulighederne her.
Kontakt: STUK – Tilde Mette Juul, tlf: 2016 9739

Sårbare elever kan samles i mindre grupper

I Danske Gymnasiers medlemsundersøgelse vedr. sårbare elevers fysiske fremmøde efterlyser flere skoler muligheden for at samle flere sårbare elever for at undgå, at eleverne sidder mere eller mindre alene i et lokale på skolen. Vi er opmærksomme på, at det største ønske er at kunne samle et helt hold/en hel klasse for at skabe det sociale fællesskab, eleverne mangler. Indtil det igen bliver muligt, vil vi gøre opmærksom på muligheden for, at særligt sårbare elever kan samles i mindre grupper.
Ifølge ministeriets FAQ om Covid-19 er særligt sårbare elever med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, nemlig ikke omfattet af den generelle anbefaling om mindst 2 meters afstand. Der opfordres til, at elever så vidt muligt har aktiviteter i mindre og faste grupper. Læs mere under fanen ”fremmøde” på ministeriets hjemmeside.   

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19

Høringssvar vedr. selvstændige klasser for elever med forlængede uddannelsesforløb

I september indgik regeringen sammen med flere politiske partier en aftale om styrkelse af ordblindeområdet. I den forbindelse besluttede de, at det fremover skal være muligt at oprette selvstændige klasser til elever med forlængede uddannelsesforløb, hvilket sker med en udvidelse af § 61 i lov om de gymnasiale uddannelser.
Det er en lovhjemmel, Danske Gymnasier har efterspurgt ifm. at fremme treårige hf-klasser, som har vist sig at kunne bidrage til, at flere sårbare unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Lovforslaget, som udmønter aftalen, har nu været i høring, og vi tager helt overordnet positivt imod forslaget og bemærker også, at vi har en forventning om, at det vil kunne få flere unge til at påbegynde og gennemføre en gymnasial uddannelse, som de ellers ikke ville have fået.
Der er dog forskellige forhold, som vi anfægter, bl.a. at disse klasser skal omfattes af regler for kapacitetsfastsættelse, elevfordeling og fleksibelt klasseloft. I stedet for at omfatte klasserne af disse regler, foreslår vi, at der bør stilles et krav om, at elever, der skal indgå i klasserne, fremviser dokumentation for funktionsnedsættelse/indlæringsvanskeligheder på samme måde, som når de modtager SPS-støtte. Dette kan modvirke, at der bliver tale om en kapacitets- og fordelingsmæssig kattelem. Dernæst er der et pædagogisk og fagligt elevhensyn, der betyder, at klasserne skal kunne køre rundt med færre elever end 28 (på samme måde som der fx kun er 12 elever i ASF-klasser), hvorfor taxameteret i øvrigt bør gentænkes, så skolerne ikke taber penge på at oprette selvstændige klasser for elever med forlængede uddannelsesforløb.
Læs hele vores høringssvar her.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Fyraftensarrangementer for pædagogiske ledere – åbent for tilmelding

I forlængelse af fællesmødet for pædagogiske ledere den 5. marts, afholder ministeriet en række virtuelle workshops i løbet af marts og april. Det er workshops, som oprindeligt var planlagt til afholdelse i forbindelse med Ledelsestræffet i marts.
Der inviteres til seks workshops i perioden fra 10. marts til 28. april. De seks workshops afvikles som fyraftensarrangementer i TEAMS, og vil have et maksimalt deltagerantal på 100 deltagere pr. workshop. Nedenfor kan du se en kort beskrivelse af de enkelte workshops.
Du tilmelder dig de enkelte workshops her – bemærk at der er forskellige tilmeldingsfrister.

KOMMENDE KURSER

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Kurset afholdes den 7.-8. april 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

WEBINAR OM SEKSUELLE KRÆNKELSER

– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Webinaret afholdes d. 11. marts 2021 virtuelt.
Webinar sætter fokus på, hvad seksuelle krænkelser dækker over, og hvordan man kan komme i gang med at udarbejde strategier og redskaber til en forebyggende indsats på skolerne. Desuden ser vi nærmere på de problemstillinger, der knytter sig til håndteringen af konkrete sager om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Hvad stiller man op, og hvordan sikrer man sig, at behandlingen af en sag sker ud fra principper om fairness for både den anklagede og anklagende part? Mille Mortensen, forsker i arbejdspladskultur, indleder med et kort oplæg og indgår herefter i en paneldebat med Dinna Balling, rektor Horsens HF & VUC, og Christian Schumacher, tillidsrepræsentant på Aarhus Handelsgymnasium. Undervejs bliver der mulighed for at byde ind med kommentarer og spørgsmål fra deltagerne.
Tilmelding er gratis for medlemmer af Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 26. MARTS 2021

Kurset afholdes den 20.-21. april 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261