Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 6/2019


Absolut sidste frist for tilmelding til årets Ledelsestræf.

Tilmeldingsfristen til årets Ledelsestræf udløber den 8.2.2019, så kom til tasterne hvis du vil med.
Se program og tilmeld dig her:

Danske Gymnasiers vejledning om håndtering af den nye ferielovs overgangsordning

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Med loven er vedtaget en overgangsordning, som skal gøre overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning så smidig som muligt.
Overgangsordningen medfører nogle udfordringer for gymnasieskolerne, som skolerne skal være opmærksomme på allerede nu. Et væsentligt opmærksomhedspunkt er, at overgangsordningen som konsekvens har, at medarbejderne på skolerne alene kan nå at optjene 16,7 feriedage til brug i sommerferien 2020 til trods for, at skolen holder sommerferielukket i en betydelig længere periode.
Sekretariatet har udarbejdet et notat, som primært beskriver overgangsordningens konsekvenser for gymnasieskolerne, herunder de særlige opmærksomhedspunkter som skolerne skal have fokus på, samt et eksempel på håndtering af overgangsordningen. Notatet ligger på danskegymnasier.dk under skoledrift/løn og personale.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Få overblik over den nye optagelsesprocedure

Inden længe er der ansøgningsfrist til de gymnasiale uddannelser, og der er nu åbnet op for, at ansøgere kan sende deres ansøgninger via optagelse.dk. 
Optagelsen til de gymnasiale uddannelser skal for første gang gennemføres med de nye adgangskrav og procedure for optagelse.
Derfor har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendt et brev til alle institutionsledere, der kort redegør for processen. Brevet ligger på danskegymnasier.dk under Skoldrift/optagelse 2019.
Eventuelle spørgsmål vedr. de nye optagelsesregler, kan stilles til STUK’s hotline på telefonnummer 70 21 21 56. Den er etableret til lejligheden og åben fra mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Opdateret satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser

Cirkulæret om satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser er opdateret med følgende ændringer:
•    Procentgodtgørelsen for Danmark i bilag 2
•    Procentgodtgørelsen i udlandet og i Grønland i bilag 3
•    Hoteldispositionsbeløbet for Danmark opdateret på baggrund af den nye statslige hotelaftale
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ny vejledning om forskelsbehandlingsloven

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en ny juridisk vejledning om forskelsbehandlingsloven, som gælder på arbejdsmarkedet. Formålet med vejledningen er at give organisationer, arbejdsgivere, lønmodtagere og andre interesserede et redskab til at forstå, hvordan reglerne skal bruges og forstås efter Beskæftigelsesministeriets opfattelse.
Vejledningen indeholder bl.a. forklaringer på reglerne og intentionerne og gengiver den toneangivende praksis på området, der indeholder relevant fortolkningsbidrag.
Vejledningen erstatter ministeriets tidligere vejledning om forskelsbehandlingsloven fra 2005. 
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Høringssvar om aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.

Danske Gymnasier har afgivet høringssvar til to lovforslag, der udmønter aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v. I begge tilfælde har Danske Gymnaiser svaret, at de foreslåede ændringer ikke giver anledning til konkrete bemærkninger fra foreningen.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Aflevering af arkivalier til Rigsarkivet 2019-2020

De gymnasiale uddannelsesinstitutioner (stx, htx og hhx) er på Rigsarkivets afleveringsplan 2019-2020.
Afleveringerne indledes foråret 2019 og skal være afsluttet inden 1.12. 2020. Rigsarkivet laver i samarbejde med hvert enkelt gymnasium en individuel afleveringsplan. 
Det skal bl.a. afleveres mødereferater, årsberetninger, eksamensoplysninger, generelle sager om undervisning samt materiale, som belyser den enkelte institutions historie. Rigsarkivet henvender sig konkret om dette.
Rigsarkivet meddeler, at der for de fleste gymnasier vil være tale om en begrænset mængde materiale, der skal afleveres, og dermed også en begrænset arbejdsindsats.
Det forventes, at Rigsarkivet holder tre informationsmøder rundt i Danmark i samarbejde med Danske Gymnasier, hvor Rigsarkivet gennemgår de nærmere forhold om afleveringen. Der vil komme yderligere information ud om dette i løbet af foråret.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Konference: Gymnasiet anno 2019

De seneste 15 år har en række reformer og generelle moderniseringsprocesser ført til forandringer af det danske gymnasium. I 2018 opstartede Syddansk Universitet et stort 4-årigt forskningsprojekt involverende 39 gymnasier, hvor hensigten er at forstå gymnasiets aktuelle situation i lyset af forandringerne. 
Den 7. marts holder universitetet en konference, hvor resultaterne fra projektets første halvandet år præsenteres. Så kom og hør om menneskesyn og dannelsesformer, faglighed, skrivning, digitalisering, evaluering og ledelse. Læs mere her:
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622