Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 51/2019

 

Glem ikke Danske Gymnasiers Ledelsestræf 27.-28 februar 2020

Vi er ved at lægge sidste hånd på programmet for Danske Gymnasiers Ledelsestræf 2020, der som altid finder sted på Nyborg Strand. Program og tilmeldingsmodul kommer ud i uge 2, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 27.-28. februar 2020.

Informationsmøder om justerede adgangskrav og optagelsesprocedure

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder informationsmøder om de justerede adgangskrav og procedurer ved optagelse på de gymnasiale uddannelser i januar 2020. Møderne er forbeholdt ledere og administration ved de gymnasiale institutioner og vejledere og evt. lærere i grundskolen. Af pladshensyn kan der maksimalt deltage 2 personer fra hvert gymnasium og kommunal ungeindsats.
Møderne foregår:
Torsdag den 9. januar 2020 kl. 9-11 på Høje-Taastrup Gymnasium
Torsdag den 9. januar 2020 kl. 14-16 på Mulernes Legatskole
Fredag den 10. januar 2020 kl. 10-12 på Århus Akademi
Fælles for møderne gælder:
–    Velkomst
–    Kort om sidste optagelsesrunde (evaluering – optagelsesprøve/optagelse)
–    Gennemgang af de justerede regler – proces
–    Procedure for optagelse
–    Adgangskrav
–    Adgangsprøven og prøveafholdelse
–    Nyt fra gymnasiekontoret
Tilmeldingsfristen er mandag den 6. januar 2020 kl. 12.
Kontakt: Hanne Woller, specialkonsulent i Kontor for Gymnasier, STUK

Ny Ferieaftale

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har indgået en ny ferieaftale med tilhørende vejledning i forbindelse med den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Samtidig er der indgået aftale om den særlige feriegodtgørelse i overgangsperioden.
Ferieaftalen og vejledningen, samt aftalen om den særlige feriegodtgørelse i overgangsperioden er offentliggjort på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside.
Danske Gymnasier er ved at planlægge to informationsmøder (et i øst og et i vest) om den nye ferieaftale. De vil forventeligt blive afholdt i foråret. Der vil komme nærmere information ud i starten af det nye år.
Aftalen om særlig feriegodtgørelse
Særlig feriegodtgørelse (0,5 pct.) optjent i perioden 1. september 2019 – 31. december 2019 udbetales ultimo april 2020.
Særlig feriegodtgørelse (0,5 pct.) optjent i perioden 1. januar 2020 – 31. august 2020 udbetales ultimo april 2021.
Kontakt: Christina Dyhr, tel: 3318 8266 eller Sine Dreyer Skjoldan, tel: 3318 8273

Vurdering af undervisningskompetence

Der kommer løbende nye muligheder for at sætte en kandidatuddannelse fra universitetet sammen på andre måder. Dertil ændres nogle fag og andre fag udfases over tid. Det gør det vanskeligt at vurdere en kandidats undervisningskompetence i ansættelsessituationen. Stuk opfordrer derfor til, at sager om vurdering af nyansattes undervisningskompetence i tvivlstilfælde sendes til vurdering i STUK. STUK planlægger at afholde et kursus i foråret om vurdering af undervisningskompetence. Det vil komme nærmere information fra STUK.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tel: 3318 8273

Information om fnat

Mange gymnasieskoler oplever udbrud af fnat. Til brug for gymnasieskolernes information til elever og forældre har Sundhedsstyrelsen lavet en information om forebyggelse og behandling af fnat.
Sundhedsstyrelsen har også lavet en pjece til efterskoler om forebyggelse og behandling af fnat. Sundhedsstyrelsen er ved at revidere pjecen, så den målrettets ungdomsuddannelserne. De sender den selv ud til alle gymnasieskoler lige efter nytår.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tel: 3318 8273

Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser

Regeringen har i denne uge indgået en bred politisk aftale om nye tobaksregler, som bl.a. indbefatter røgfri skoletid på ungdomsuddannelser.
Det er i dag forbudt at ryge på skolens område på institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, men dette krav gælder ikke for de øvrige ungdomsuddannelser. Som følge af den nye aftale omfattes alle institutioner med optag af børn og unge under 18 år af kravet om røgfri matrikel. Derudover indføres der røgfri skoletid for eleverne, således at eleverne ikke må ryge i skoletiden – heller ikke hvis de forlader skolens område.
Ifølge den politiske aftale vil det være uddannelsesinstitutionernes opgave at iværksætte initiativer, der kan erstatte de fællesskaber omkring rygning, som i dag findes på nogle skoler, og motivere eleverne til rygestop. Det vil, ligesom i dag, være op til uddannelsesinstitutionerne at beskrive i rygepolitikken, og hvilke konsekvenser det skal have at overtræde rygepolitikken. Derudover opfordrer aftalepartierne til, at man lokalt træffer beslutning om at lade lærere og medarbejdere være omfattet af kravet.
Lovkravet om røgfri skoletid for ungdomsuddannelserne skal gælde fra sommerferien 2021.
Kontakt: Louise Bülow, tlf: 3318 8265

Ansættelsesgrundlaget for it-medarbejdere på gymnasieskoler

IT-medarbejdere i staten kan ansættes efter både HK-overenskomsten og PROSA-overenskomsten. I begge overenskomster findes der et enslydende bilag, som indeholder en aftale om fastlæggelse og ændring af det institutionelle dækningsområde for it-aftalerne i staten (bilag 11 i HK-overenskomsten og bilag 3 i PROSA-overenskomsten). Af bilagenes § 1 følger, at der kan ske ansættelse efter begge overenskomster, og at dækningsområdet afgrænses ved institutioner.
Det følger imidlertid af bilag 11d i HK-overenskomsten og det enslydende bilag 3d i PROSA-overenskomsten vedrørende ”Det institutionelle dækningsområde for it-aftalerne i staten”, at parterne har aftalt et udgangspunkt for fastlæggelse af dækningsområdet for statslige institutioner. I bilaget er der sat kryds ved for PROSA-overenskomsten ud for almene gymnasier og HF, samt for private gymnasier (s. 85 i HK-overenskomsten og s. 37 i HK-overenskomsten).
Sekretariatet har været i dialog med STUK om bilag 11d’s betydning. Styrelsen har i den forbindelse oplyst at betydningen af afkrydsningen i det pågældende bilag er, at skolerne (almene gymnasier og HF, private gymnasier etc.) som hovedregel er forpligtiget til at ansætte it-medarbejdere efter PROSA-overenskomsten, idet parterne har valgt denne afgræsning for de to aftalers institutionelle dækningsområde.
Det bemærkes, at en organisation kan fremsætte krav om at overtage forhandlingsretten, hvis organisationen kan dokumentere, at den repræsenterer mere end 50 pct. af de ansatte.
Kontakt: Christina Dyhr, tel: 3318 8266

Aflevering af papirarkiver

Rigsarkivet har i 2019 holdt tre informationsmøder for gymnasieskoler om aflevering af papirarkiver, der efter aftale med Børne- og Undervisningsministeriet skal være afleveret senest i efteråret 2020.
Rigsarkivet takker alle gymnasieskoler for samarbejde i 2019 om opgaven med at sikre, at arkiverne bliver en del af vores fælles hukommelse, så kommende generationer har kilder til skolernes historie frem til begyndelsen af 2000-årene.

Sikring af bevaringspligtigt materiale fra 2012 og frem
Rigsarkivet gør i øvrigt opmærksom på, at hvis en gymnasieskole tager it-systemer ud af brug, rydder op på drev eller lign., skal skolen huske at få udtaget og gemt de bevaringspligtige sager/dokumenter fra 2012 og frem, så de kan blive afleveret, næste gang Rigsarkivet har gymnasiesektoren på afleveringsplanen. Reglerne for bevaringspligtigt materiale findes i bilag 1 i bekendtgørelse 1640/2016.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tel: 3318 8273

Festskrift til hf

I oktober holdt Danske Gymnasier og Danske HF & VUC i samarbejde en vellykket konference i anledningen af 50-året for de første hf-studenter. I den forbindelse udgiver foreningerne nu et festskrift til hf:
Festskriftet fortæller, hvordan hf blev etableret som en uddannelse, der skulle få voksne og unge videre, der i slut 1960’erne var endt i en uddannelsesmæssig blindgyde. Om uddannelsens strukturelle og pædagogiske særkende og ikke mindst, hvordan uddannelsen har gjort en positiv forskel for tidligere hf’ere.
Det er foreningernes håb, at festskriftet kan bidrage til at huske på vigtigheden af fleksible og rummelige ungdomsuddannelser, som fagligt og socialt løfter voksne og unge – både de ambitiøse og de, der ikke altid går den lige vej.
Alle medlemsskoler er velkomne til at videredistribuere festskriftet digitalt og på tryk, fx i forbindelse med åbent hus-arrangementer eller i anden kommunikation til kommende elever og kursister. Festskriftet kan downloades i pdf.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622 

 

Fra alle os, til alle jer…

Dette er årets sidste udgave af Nyt fra Sekretariatet.
Redaktionen ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. Nyt fra Sekretariatet er tilbage igen i uge 2 i 2020.