Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 50/2019

 

Finanslov 2020 og nyt takstkatalog

Tirsdag offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet et ajourført takstkatalog. Alle institutioner skulle have modtaget orienteringsbrev fra ministeriet, med en beskrivelse af de nye initiativer.
I bedes være opmærksomme på, at ministeriet onsdag den 11. december har foretaget fejlrettelser i takstkataloget vedrørende satser for bygningstaxameter.
I sekretariatet har vi vanen tro udarbejdet et faktaark, hvor vi uddyber, hvad de nye initiativer samlet set betyder for tilskud og takster for de almengymnasiale og private gymnasiale uddannelser i 2020. Faktaark og budgetskabeloner kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside under ”skoledrift” – ”finanslov”.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269 

Ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler træder i kraft 1. januar

Den nye bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser er offentliggjort den 9. december og træder i kraft den 1. januar 2020. Dermed ophæves fraværsbekendtgørelsen, og regler om fraværsregistrering fremgår nu igen af bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser  (§§ 9-11).
Reglerne fra fraværsbekendtgørelsen om, at registrering af fravær skal ske straks ved begyndelsen af lektionen/undervisningen, og at en elev skal registreres fuldt ud fraværende, hvis eleven ikke møder rettidigt, eller hvis vedkommende afbryder sin deltagelse i undervisningen og hermed ikke opfylder sin mødepligt, videreføres ikke. Det samme gælder regler om fastsættelse af lokale måltal for nedbringelse af fravær og offentliggørelse af institutionernes fraværstal.
Herudover opretholder den nye bekendtgørelse alle regler fra bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. Det vil sige, at bekendtgørelsens §§ 1-8 og §§ 12-13 er en uændret videreførelse af §§ 1-8 og § 10-11.
STUK gjorde i forbindelse med høringen opmærksom på, at hvis en gymnasieledelse efter bekendtgørelsens ikrafttræden overvejer en sanktion i anledning af en elevs fravær, bør det inddrages i det konkrete skøn, at dele af fraværet kan være registreret på en mere restriktiv måde.
Kontakt: Chefkonsulent i STUK, Mads Bentzen, tlf: 4126 9491

UNG19 – Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser

Statens Institut for Folkesundhed har offentliggjort de første nationale resultater fra UNG19 – Sundhed og trivsel på de gymnasiale uddannelser 2019. Rapporten bygger på besvarelser fra knap 30.000 elever fra gymnasiale uddannelser. Analysen omhandler bl.a. alkohol, rygning, brug af euforiserende stoffer, fysisk og mental sundhed og sociale relationer. Rapporten kan bruges til at identificere områder, hvor der er brug for sundhedsindsatser. Alle resultater er opdelt på de fire gymnasiale uddannelser.
Rapporten viser bl.a., at blandt elever på stx indtager drenge 13,9 genstande om ugen, mens piger indtager 9,3 genstande. Henholdsvis 10 pct. af drengene og otte pct. af pigerne på stx ryger dagligt. 78 pct. af drengene og 67 pct. af pigerne på stx har en høj eller meget høj livstilfredshed, mens otte procent af drengene og 15 pct. af pigerne føler sig stressede dagligt. Ni pct. af drengene og 22 pct. af pigerne på stx har gjort skade på sig selv. Stx-eleverne ligger højst, hvad angår fysisk aktivitet og nattesøvn. De ligger også højest i spørgsmålet, om de synes godt om at gå i skole.
Kontakt: projektleder, Veronica Pisinger, tlf: 6550 7748

Høringssvar vedr. ændring af optagelsesregler og anvendelse af timepuljen

Danske Gymnasier har afgivet høringssvar til ændringer af optagelsesreglerne og anvendelse af timepuljerne. Foreningen forholder sig overordnet meget positivt til ændringsforslagene, der vedrører følgende:
1) Forlænget gyldighed af resultater fra 9. og 10. klasse, hvor retskrav fra 9. klasse vil gælde to år og retskrav fra 10. klasse vil gælde et år.
2) Mulighed for at søge optagelse i begyndelsen af skoleåret, fx hvis en elev fortryder sit efterskoleophold og hellere vil starte i gymnasiet.
3) Mulighed for betinget optag af ansøgere, der har været fraværende ved folkeskolens prøver. Det gælder så længe eleven opfylder de øvrige adgangsforudsætninger. Består eleven ikke sygeprøven, skal eleven udskrives af gymnasiet. Det finder foreningen problematisk og foreslår i stedet, at det er rektor, der har det sidste ord, så der er mulighed for at foretage en helhedsvurdering af eleven og ikke blot en udskrivning.
4) Justering af, hvilken institution der afholder optagelsesprøve og -samtale, så det ikke nødvendigvis er den højst prioriterede institution, men den institution, der kan optage eleven, der afholder prøve og samtale.
Udover ændringsforslaget til pkt. 3, så bemærker foreningen nogle uhensigtsmæssige uklarheder i den foreslåede lovgivning, som ministeriet opfordres til at gøre mere tydelige, så der ikke opstår tvivlsspørgsmål.
Endeligt indeholder høringen også en ændring af bestemmelserne for anvendelse af timepuljen, således at timerne fremover kan anvendes med udgangspunkt i mere overordnede behov hos grupper af elever – og ikke kun med udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Det bakker foreningen op om.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Rammerne ved ansættelse af vikarer

Sekretariatet får løbende spørgsmål om rammerne for skolernes ansættelse af vikarer. Flere skoler er af den overbevisning, at en årsvikar alene kan ansættes med virkning fra august måned, hvor skolen starter op efter sommerferien. Andre skoler mener, at der som en særregel for gymnasieområdet gælder, at en vikar kun kan ansættes med virkning fra den første i en måned.
Sekretariatet har ikke kunnet se belæg herfor og har derfor bedt STUK om at vurdere sagen. Styrelsen har netop meldt tilbage, at GL-overenskomsten ikke indeholder regler for, fra hvornår en tidsbegrænset ansættelse skal begynde. En tidsbegrænset ansættelse, der varer 12 måneder, kan derfor godt forløbe over en anden periode end den 1. august til 31. juli.
Der er ligeledes ingen begrænsninger i adgangen til at ansætte undervejs i en måned.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266.

Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 er nu udgivet

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10-Centralorganisationen af 2010 har indgået fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten).
Læs fællesoverenskomsten.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266.

KOMMENDE KURSER

ARBEJDSMILJØSEMINAR 2020
– TILMELDINGSFRIST DEN 20. DECEMBER 2019

Seminaret afholdes den 23.-24. januar 2020 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.
Det arrangeres i fællesskab af Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier. Seminarets fokus er denne gang rettet mod arbejdspladskulturen og betydningen for arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på gymnasierne.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 20. DECEMBER 2019

Kurset afholdes 29.-31. januar 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261