Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 50/2018

UVM svarer på spørgsmål om fraværsbekendtgørelsen

På grund af de mange spørgsmål som gymnasierne har rejst til den nye fraværsbekendtgørelse, har undervisningsministeriet udarbejdet et FAQ, som svarer på de oftest stillede spørgsmål om fraværsbekendtgørelsen.
Der vil løbende blive tilføjet nye spørgsmål og svar, i takt med at nye spørgsmål opstår.
Flere har også spurgt til håndteringen af fravær ifm. Skolevalg i folkeskolen og til ens fraværsregistrering ved varierende lektionslængder. Undervisningsministeriet er i øjeblikket ved at se på disse spørgsmål.

Justerede takster i 2019 som følge af Ændringsforslag til finanslov for 2019

Mandag den 10. december har Undervisningsministeriet offentliggjort et justeret takstkatalog som følge af ændringsforslaget til finansloven 2019. Ændringsforslaget medfører nogle få justeringer af takster og tilskud – herunder for stx- og hf-institutioner. På stx og hf er der tale om en reduktion af undervisningstaxameteret på hhv. 50 og 70 kr. pr. elev. Reduktionerne skyldes primært en korrektion af pris- og lønreguleringen som følge af resultatet af OK18. I tillæg til reduktionen af undervisningstaxamteret er der sket en mindre reduktion af taksten til pædagogikum (-450 kr. årligt pr. stilling) samt en generel reduktion af takster for gymnasiale suppleringskurser (reduktion på ca. 5 pct.). For de gymnasiale suppleringskurser er det den varslede omlægning til øget fjernundervisning, der giver de lavere takster. Det justerede sociale taxameter samt det forhøjede tilskud til udkantsinstitutioner er ligeledes indarbejdet i ændringsforslaget. Der forventes en endelig vedtaget finanslov onsdag den 19. december. Vi har i lyset af dette opdateret de budgetteringsredskaber, der er tilgængelige for medlemsinstitutioner på danskegymnasier.dk under Skoledrift/Finanslov.
KontaktSimon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Anvendelse af børneattester på gymnasieskolen i forbindelse med afholdelse af introdage

Sekretariatet er af en række medlemsskoler blevet spurgt, hvorvidt gymnasieskoler har pligt til at indhente børneattester i forbindelse med institutionernes afholdelse af introdage for 8-klasseselever.
I medfør af børneattestloven har en arbejdsplads pligt til at indhente børneattester, når der skal ske ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt til børn under 15 år.
Sekretariatet har været i dialog med Undervisningsministeriet om sagen og er i den forbindelse blevet oplyst, at børneattestloven er en rammelov, dvs. en bemyndigelse for relevante ministerier til at udstede lokale regler på deres ressortområde. På Undervisningsministeriets område er reglerne blevet udmøntet lokalt i bekendtgørelse nr. 494 af 21. maj 2014 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, fritids- og klubtilbud.
Bekendtgørelsen opremser de institutionstyper, som er omfattet af kravet om indhentelse af børneattester på ministeriets område. STX fremgår ikke af listen, hvilket indebærer, at gymnasieskolen ikke er omfattet af kravet om indhentelse af børneattester. Institutionerne har derfor ikke pligt til at indhente børneattester i forbindelse med afholdelse af introdagene.
De frie grundskoler og private gymnasier med skoleafdeling, der tilbyder undervisning i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. er derimod omfattet af kravet.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Må offentligt ansatte tage imod julegaver

Medarbejdere i det offentlige må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere, f.eks. forældre, eller virksomheder, som de tilbydes i kraft af deres ansættelse. Begrebet ”gaver” dækker bredt, og omfatter således både fysiske ting, som f.eks. chokolade, vin og bøger, og ikkefysiske ting, som f.eks. tilbud om rabatter, rejser, kurser og forplejning.
Dog må offentligt ansatte gerne modtage små såkaldte ”taknemmelighedsgaver”, som typisk eksemplificeres med den situation, hvor pædagogerne i børnehaven får en lille ting fra forældrene, når barnet stopper i børnehaven. Dette er i orden.
Udtagelsen gælder også julegaver. Moderniseringsstyrelsen oplyser således i en nyhed på deres hjemmeside, at i forbindelse med højtider som f.eks. jul og nytår må medarbejdere i det offentlige (med mindre der lokalt er aftalt strengere regler) godt modtage beskedne gaver, f.eks. en æske chokolade, fra borgere og virksomheder, som de har en arbejdsrelation til. Det er dog vigtigt at understrege, at der skal være tale om små julegaver, der ikke skaber tvivl om habiliteten, altså hvorvidt medarbejderen er saglig og upartisk i forhold til sine arbejdsopgaver.
Modtager man som medarbejder en lidt større og julegave, som falder uden for kategorien ”beskeden”, kan man ikke løse problemet ved at dele gaven med sine kollegaer, da det er selve gavetransaktionen, der tæller. Hvis man som medarbejder er i tvivl om, hvorvidt man skal tage imod en gave – eller ligefrem ved, at det er i strid med reglerne om god adfærd at tage imod en gave, så kan man altså ikke ’fortynde’ den for store gave ved at dele den med sine kollegaer og på den måde holde sig inden for reglerne.
Du kan læse mere om regler for modtagelse af gaver mm. I KL, Danske Regioners og Moderniseringsstyrelsens fælles vejledning om god adfærd i det offentlige
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ny optagelsesbekendtgørelse og informationsmøder om ny optagelsesproces

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort en ny optagelsesbekendtgørelse, der medfører en ny proces for optagelse pga. de nye adgangsforudsætninger om bestemte karakterkrav til de gymnasiale uddannelser. Adgangskravene gælder fra 2019-optaget og den nye proces betyder bl.a., at der implementeres et nyt reservationssystem.
Sekretariatet vil vende tilbage med en gennemgang af bekendtgørelsen i næste uge. Indtil da er det vigtigt at fortælle, at ministeriet i januar vil afholde følgende informationsmøder om den nye optagelsesproces:
–    Onsdag den 9. januar 2019 på Høje Taastrup gymnasium, Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup.
–    Torsdag den 10. januar 2019 på Århus Akademi, Gøteborg Allé 2-4, 8200 Århus N
–    Mandag den 14. januar 2019 på HF & VUC FYN, Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Ændring af lov om sygedagpenge mv. begrænser arbejds-giveres adgang til personlige oplysninger om medarbejdere i sygedage

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget et lovforslag, herunder forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb), der skal beskytte medarbejders helbredsmæssige og lægelige oplysninger. Med ændringen vil en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke kunne få adgang til helbredsmæssige og lægelige oplysninger om medarbejderen fra kommunen fremover. Som reglerne er i dag, kan arbejdsgivere få adgang til stort set alle oplysningerne.
I visse situationer vil en arbejdsgiver fortsat kunne få adgang til oplysningerne, hvis de er væsentlige for arbejdsgivers ret til refusion. Kommunen skal dog i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvilke oplysninger arbejdsgiveren må få, og om der er særlige hensyn til medarbejderen, der gør, at arbejdsgiveren ikke skal have oplysningerne.
De nye regler træder i kraft den 1. januar 2019 og gælder for sager om refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Skal en gymnasieskole være med i Rejsegarantifonden, hvis institutionen selv arrangerer rejser?

Sekretariatet har været i dialog med Undervisningsministeriet vedrørende rammerne for gymnasieskolernes adgang til at arrangere rejser på egen hånd, herunder hvorvidt institutionerne ved egen planlægning af rejser skal betale til og registreres i Rejsegarantifonden.
Ministeriet har i den forbindelse henvist til Rejsegarantifondens hjemmeside, hvoraf fremgår, at for så vidt angår skoler og foreninger, så vil disse være fritaget for registrering i fonden, hvis disse ikke planlægger mere end 2 rejser om året og kun udbyder dem til foreningens medlemmer/elever.  Institutionerne må ikke tilsigte fortjeneste på rejserne, da medlemmerne/eleverne i givet fald ikke vil være omfattet af fondens dækning.
Ved spørgsmål, kan medlemsskolerne med fordel kontakte Rejsegarantifonden, tlf.: 4587 833345 87 83 33
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Videoer fra årsmødet

I forbindelse med årsmødet i november har Danske Gymnasier produceret nogle små videointerviews med centrale budskaber fra nogle af oplægsholderne. De første videoklip med Mette Fjord og Brian Bech Nielsen kan nu ses på danskegymnasier.dk
Udover det samlede videointerview er interviewene blevet delt op i små tweetables, som let kan deles på de sociale medier ved hjælp af share-ikonet.
Flere videoer følger.
I er meget velkomne til at melde tilbage, om I finder klippene brugbare.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Invitation til Fælles bestyrelseskonference

Danske Gymnasier, Gymnasienes bestyrelsesforening, GL samt Danskse HF & VUC – Bestyrelserne og Lederne inviterer nu til  fælles bestyrelseskonference for alle medlemmer af de offentlige bestyrelser på gymnasier og VUC samt rektorer/øverste ledere. Bestyrelsesmedlemmer på erhvervsgymnasier og private gymnasier er også velkomne til at deltage.
Formålet med den fælles bestyrelseskonference er at understøtte bestyrelsernes arbejde med at fremme samarbejdet internt og i forhold til fremtidige indsatsområder.
På konferencen vil der være fokus på:
• Bestyrelsens spillerum og dilemmaer
• Hvordan sikres det gode bestyrelsessamarbejde?
Konferencen løber af stablen den 5. februar 2019 kl. 9.30-16.00 på Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 Kbh. V.
Pris for at deltage 1.100 kr.
Det endelige program er endnu ikke på plads, men dagen kommer til at indeholde et miks af oplæg og gruppedrøftelser.
For program og tilmelding 

Administrationsudgifter til ny ferielov fra 2019

ATP oplyser, at administrationsbidraget for Lønmodtagernes Feriemidler bliver en del af opkrævningen for 1. kvartal 2019, som bliver sendt i juni 2019. Beløbet er ikke endeligt fastlagt, men bliver ifølge ATP under 10 kr. pr. medarbejder pr. kvartal baseret på indberetninger fra institutionerne. Beløbet bliver endeligt fastlagt i en snarlig bekendtgørelse om Samlet Betaling. Dertil kommer bidrag for administrationen af FerieKonto, hvilket dog først bliver en del af opkrævningen for 4. kvartal 2020, og hvor der fortsat ikke er blevet oplyst et forventet nivaeu.
Læs mere hos Virk
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Kom til inspirationsdag for digitale ildsjæle

Danske Gymnasier gentager i 2019 succesen med en inspirationsdag for gymnasiernes digitale ildsjæle.
Det foregår den 7. februar 2019 fra kl. 10-16 på Nyborg Gymnasium.
Kom og hør om erfaringer med de nyeste digitale undervisningsformer i klasselokalet og digitale samarbejdsplatforme. Hør også bud på, hvilke digitale kompetencer arbejdsmarkedet efterspørger i dag og i fremtiden, samt hvor uddannelsessektoren skal rette sit fokus i forhold til de unges generelle og specifikke digitale kompetencer.
Vi har inviteret en række spændende oplægsholdere, og der vil være god mulighed for debat undervejs. Dagen vil være dedikeret lærere, faglige koordinatorer og ledere, der arbejder med udvikling af undervisning og elevernes læring ved hjælp af it og digitale platforme.
Det er gratis at deltage. Tilmelding og program her.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Nyt gratis undervisningsmateriale om EU

Som optakt til Europaparlamentsvalget d. 26. maj 2019, er der udarbejdet omfattende undervisningsmateriale i form af podcasts målrettet samfundsfag og til dels historie. Materialet er støttet af Europa-Nævnet og er derfor gratis for gymnasierne at bruge.
Materialet findes på hjemmesiden Tag pulsen på Europa, og består af rundrejser til Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Polen, Grækenland og Danmark, hvor vigtige EU-spørgsmål, der i øjeblikket optager borgerne i de respektive lande besvares. Hvor står tilhængere som skeptikere i forhold til fx flygtningepolitikken og euroen, og hvordan spiller landenes egen historie ind? Få overblikket over indslagene om de seks EU-lande.
Det andet spor fokuserer på, hvordan der konkret arbejdes med politiske projekter. Der er til dette formål udvalgt en række aktuelle EU-cases, og der er fokus på, hvordan danske topembedsmænd, fører Danmarks sag ved EU-forhandlinger og topmøder, og hvordan de danske europaparlamentarikere og EU-kommissær Margrethe Vestager  påvirker den aktuelle EU-politik.
En undervisningsguide giver især lærere, men også elever og andre lyttere det fulde overblik over materialet.

KURSER

Kursus for nye rektorer og vicerektorer – tilmeldingsfrist 21. december 2018

Kursus for nye rektorer og vicerektorer afholdes 30. januar – 1. februar 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfarings¬udveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Arbejdsmiljøseminar 2019 – tilmeldingsfrist den 21. december 2018

Seminaret afholdes den 14. – 15. januar 2019 på Signatur Hotel Storebælt.
Det arrangeres i fællesskab af Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier under temaet ”arbejdsmiljøet i en ny tid”.
I år sættes der bl.a. fokus på strategier for håndtering af det grænseløse arbejde, håndtering af konflikter og det digitale arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og ledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på gymnasierne.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261