Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 50/2017

Lovforslag om ny ferielov fremsat

Beskæftigelsesministeriet har den 6. december 2017 fremsat to lovforslag om en ny ferielov. Forslagene indebærer bl.a., at der fra september 2020 indføres ”samtidighedsferie”, hvorefter medarbejdere optjener og afvikler ferie i samme periode.
Såfremt forslagene vedtages, vil medarbejdere, som er nye på arbejdsmarkedet, kunne afholde arbejdsgiverbetalt ferie allerede fra deres første ansættelsesår, i modsætning til i dag, hvor medarbejdere først skal optjene ret til ferie med løn i et forudgående optjeningsår.
Inden den nye ferielov træder i kraft, foreslås det, at der indføres en ”overgangsordning”, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.
Sekretariatet følger behandlingen af lovforslagene, som kan ses her:.
Forslag til lov ferie
Forslag til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler 
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser er trådt i kraft (eksamensbekendtgørelsen)

Med bekendtgørelsen fastlægges karaktervægtene i eksamensresultatet. Bekendtgørelsen indfører herudover ændrede regler for bonus for ekstra fag på A-niveau (Bonus A), hvorefter elever på de forskellige uddannelser stilles mere lige. Der indføres også nye regler for forebyggelse og sanktionering af snyd og andre overtrædelser af eksamensreglerne. 
Endelig fastlægger bekendtgørelsen, at internetadgang som udgangspunkt ikke er tilladt som fagligt hjælpemiddel under prøver, ligesom reglerne om eksaminandens adgang til egne læremidler præciseres.
Reglerne har virkning for elever og kursister, som er startet på en gymnasial uddannelse efter 1. august 2017 (”nye elever”). Husk at snyd også kan sanktioneres efter studie- og ordensbekendtgørelsen, som gælder for alle skolens elever (ikke kun de nye).
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

Kort status på optagelse.dk

Her ved årets slutning følger en kort status om optagelse.dk, hvor DG er repræsenteret i brugergruppen ved Carsten Claussen sammen med sekretariatet.
Indsatsen har gennem året været koncentreret om udviklingen af de tilpasninger, der følger af nye regler som følge af gymnasiereform m.m. Det gælder eksempelviskarakterdatabasen, som fra november 2017 modtager oplysninger om grundskoleelevers standspunktkarakterer i udskolingen, og som skal være grundlag for den automatiske uddannelsesparathedsvurdering m.m. Der er derfor kun i begrænset omfang gennemført ændringer i optagelse.dk med henblik på optag 2018, hvor de gamle regler følges. Der er dog lovet, at PreIB nu er et særskilt optagelsesområde for IB-skolerne.
Mange af vores ønsker er desværre ikke under implementering. Der er således ikke planer om skærpede myndighedskrav vedr. indberetning af forældres cprnr. (aht. kommunikation med eboks). Det forventes dog, at stigende brug af forældrelogin i folkeskolen vil føre til en forbedret datakvalitet på området.
Den besværlige Opmærksomhedsliste for ikke uddannelsesparate elever (med vanskelig prioritering mellem uddannelser) ændres ikke i 2018, men udgår, da ansøgninger håndteres anderledes fra og med optag 2019. Der er ingen aktuelle planer om at indføre krav om upload af diverse bilag, men der ses på muligheden for bedre information til brugerne.
I forbindelse med den seneste præsentation af de kommende ændringer blev der vist en tidsplan for optagelsesforløbet i 2019 og frem, som kan give vanskeligheder. Det skyldes, at optagelsesbetingelserne først kan vurderes opfyldt, når de afsluttende karakterer fra afgangsprøven er indlæst i karakterdatabasen, forventeligt omkring 24. juni. Vanskelighederne ved denne proces drøftes i øjeblikket internt i DG, for at vurdere, om og hvordan der skal rettes henvendelse politisk for at lette den proces.
Kontakt: Jonas Høgh Jeppesen, tlf. 3318 8269

Skal gymnasier søge om social dækning, når en medarbejder skal arbejde i udlandet?

Sekretariatet er gjort opmærksom på, at flere skoler er i tvivl om, hvorvidt de skal søge om social dækning, når en medarbejder skal arbejde i udlandet og i givet fald i hvilket omfang. Sekretariatet har derfor bedt Undervisningsministeriet om at undersøge sagen. Ministeriet er aktuelt i dialog med Udbetaling Danmark om spørgsmålet. 
Så snart sekretariatet har modtaget ministeriets vurdering af sagen, meldes denne ud i nyhedsbrevet.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

OK18: Innovationsministerens udspil – flere medarbejdere i staten skal selv forhandle løn

Som optakt til overenskomstforhandlingerne på statens område i 2018 foreslår innovationsminister Sophie Løhde i et nyt udspil, at flere ansatte i staten selv får mulighed for at forhandle løn, og at en større andel af lønmidlerne bliver lagt ud til lokal forhandling på den enkelte arbejdsplads.
På trods af at mange statslige ansatte gerne selv vil forhandle deres egen løn, er det i dag kun ca. 17 procent af medarbejderne, som har individuelle lønforhandlinger. En af målsætningerne i udspillet er derfor, at flere selv skal forhandle deres løn. Helt konkret indeholder udspillet en målsætning om, at 50 procent af statens medarbejdere selv forhandler løn i 2025.
Et andet centralt element i udspillet er, at en større andel af lønmidlerne skal forhandles lokalt på de enkelte arbejdspladser. Hele 90 procent af lønnen er i dag fastsat på baggrund af centrale aftaler mellem de faglige organisationer og Finansministeriet. Udspillet indeholder derfor også en målsætning om, at andelen af lokalt forhandlet løn skal øges, så mindst 25 pct. af lønnen er fastsat på baggrund af lokalt forhandlede tillæg mv. i 2025, frem for på centralt aftalte tillæg. 
Ved kravudvekslingen med de faglige organisationer fredag den 15. december 2017 vil Finansministeriet derfor stille krav om en højere grad af decentralisering af løndannelsen og bedre rammer for de lokale lønforhandlinger.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

Ligebehandlingsnævnets afgørelse: En gymnasielærer vendte ikke tilbage til en mindre gunstig stilling efter barselsorlov

Sagen omhandler en gymnasielærer, der var ansat på en skole, som har grundskole og en gymnasieafdeling. Læreren, der var ansat efter GL-overenskomsten, underviste i dansk på A niveau og dansk som andetsprog. På grund af manglende timer i gymnasieafdelingen underviste hun også i blandt andet dansk som andetsprog i grundskolen. Da læreren genoptog arbejdet efter endt barselsorlov, var hun fortsat tildelt lektioner i grundskolen men havde fået tildelt færre timer i dansk på A niveau i gymnasieafdelingen. Hendes ansættelsesvilkår var i øvrigt uændrede.  
Læreren gjorde gældende, at skolens omlægningen af hendes arbejdsopgaver var i strid med ligebehandlingsloven, idet hun var vendt tilbage til en mindre gunstig stilling efter endt barselsorlov, fordi hun havde fået tildelt væsentligt færre timer med gymnasial undervisning i dansk, end hun havde før sin barselsorlov. 
I sagen vurderede nævnet, at læreren ikke var vendt tilbage til arbejdsvilkår, der var mindre gunstige for hende, da hun var ansat til at varetage dansk og dansk som andetsprog på gymnasielæreroverenskomst, hvilket fortsat var tilfældet efter barslen. Læren fik derfor ikke medhold i, at hun var blevet forskelsbehandlet i strid med ligebehandlingsloven.
Læs Ligebehandlingsnævnets afgørelse
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

Prik til en digital ildsjæl

Skal du selv eller en kollega med til Danske Gymnasiers inspirationsdag for gymnasiernes digitale ildsjæle?
Det er 8. februar fra 9.30 til 16.00 på Frederecia Gymnasium.
Kom og hør om Fremtidens hybrid undervisning, om digitalisering i gymnasiereformen, digital dannelse og blended learning.
Det vil også være muligt at få indblik i praktiske erfaringer fra et konkret projekt, der skal forbedre den digitale trivsel på gymnasiet.
Dagen er dedikeret lærere, faglige koordinatorer og ledere, der arbejder med udvikling af undervisning og elevernes læring ved hjælp af it og digitale platforme.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding her.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Bilag fra Ressourcegruppen for Sprog

Bilaget fra sproggruppens oplæg på Generalforsamling er nu også offentliggjort. Det ligger sammen med de øvrige oplægsholderes indlæg under fanen Afrapportering fra arbejdsgrupperne (bag login).
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf. 33 18 8264

Kommende kurser – Bemærk tilmeldingsfristerne

Nye FIP-kurser med fokus på muligheder og udfordringer

Fokus for dette skoleårs almindelige FIP-kurser er de muligheder og udfordringer, som reformimplementeringen giver i de enkelte fag og i de nye samspilsformer. Af hensyn til ledernes arbejdsbelastning arrangerer vi ud over de normale FIP-kurser nu også 3 korte Leder-FIP-kurser for stx/hf og 3 for ledere på hhx/htx i udvalgte faggrupper. Kurserne varer to timer. De arrangeres tre steder i landet den 10., 11. og 12. januar 2018 og vil have fokus på at klæde lederne på til faglige og fagdidaktiske udviklingssamtaler i forbindelse med implementeringen af reformen.
Tilmelding til FIP-kurser
Hvis det viser sig, at der er behov for det, udbydes Leder-FIP-kurser i de øvrige faggrupper senere på året.

Kursus for nye rektorer og vicerektorer – tilmeldingsfrist 20. december 2017

Kursus for nye rektorer og vicerektorer afholdes 31. januar – 2. februar 2018 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling. 
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Arbejdsmiljøseminar 2018 – tilmeldingsfrist den 21. december 2017

Seminaret afholdes den 15. – 16. januar 2018 på Signatur Hotel Storebælt. 
Det arrangeres i fællesskab af Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier og sætter denne gang fokus på fænomenet stress.
Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og ledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen. Stress er et komplekst fænomen og kan ikke løses af den enkelte alene – men sammen kan vi gøre meget.
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på gymnasierne.

Ledelse af studieretninger, team og projekter – tilmeldingsfrist den 12. januar 2018

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer: 
1. undervisningsgang den 2. februar 2018
2. undervisningsgang den 7. marts 2018
3. undervisningsgang den 5. april 2018
4. undervisningsgang den 8. maj 2018
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.  
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium. 

Arbejdsmiljøuddannelsen – tilmeldingsfrist den 9. februar 2018

Kurset afholdes den 13. – 15. marts 2018 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf. 33 18 82 61