Nyhedsbrev

UDMELDING OM PULJE TIL BEDRE UDDANNELSESDÆKNING

Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at puljen til bedre uddannelsesdækning med erhvervsuddannelser, hhx og htx kan søges igen. Udmeldingen er henvendt til godkendte udbydere af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Gymnasier mv., som ansøger om at blive godkendt til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundforløb, kan parallelt hermed ansøge om tilskud fra puljen til etablering.
Nærmere krav til ansøgninger til puljen findes hos Børne- og Undervisningsministeriet
Ansøgningsfristen til puljen er den 3. maj 2021. Ansøgerne forventes at få svar i løbet af september 2021. Alt materiale fra ministeriet i forbindelse med udmelding af puljen findes på danskegymnasier.dk under skoledrift/institutionsstruktur.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Besked fra BUVM om fysiske rundvisninger på gymnasierne

STUK har på forskellige institutioners hjemmesider observeret, at der tilbydes fysiske rundvisninger på skolerne. I den forbindelse beder Buvm Danske Gymnasier om at viderebringe følgende besked:
Kære sektorpartnerskaber for ungdoms- og voksenuddannelser COVID-19
Vores Styrelse for Undervisning og Kvalitet har gjort opmærksom på, at der på flere erhvervsskoler og gymnasiers hjemmesider er eksempler på, at der står, at skolerne i forbindelse med åbent-hus arrangementer fortsat tilbyder booking af en rundvisning fysisk på uddannelsesinstitutionens område. Vi har ikke kendskab til, om de afholdes i praksis, eller om der blot er tale om fejl på hjemmesiderne.
Af BUVM’s spørgsmål-svar om åbent hus-arrangementer og orienteringsaftener fremgår det, at det skal foregå virtuelt.
Kontakt: Specialkonsulent i STUK Anne-Mette Villumsen, tlf: 6188 4760

Virtuelt møde for pædagogiske ledere den 5. marts og valg til PL-udvalget

Som tidligere skrevet afholdes der et virtuelt fællesmøde for de pædagogiske ledere fredag den 5. marts kl. 10-12. Der er frist for tilmelding på onsdag den 10. februar, og tilmeldingen sker via dette link.

Programmet for mødet er: 
Kl. 10:00: Velkomst og beretning fra PL-udvalget ved formand Anne-Mette Krejberg, pædagogisk leder på Aabenraa Statsskole
Kl. 10:15: Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet ved Jens Refslund Poulsen, kontorchef i Gymnasiekontoret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og Trine Frederiksen, kontorchef i Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser
Kl. 11:15: Nyt fra Danske Gymnasiers bestyrelse ved næstformand Henrik Nevers, rektor på Roskilde Gymnasium
Kl. 11:30: Offentliggørelse af valgresultater ved Anne-Mette Krejberg, formand for PL-udvalget

Dette års valg til PL-udvalget sker via en digital afstemning. Man får adgang til afstemningen ved at tilmelde sig mødet den 5. marts, idet afstemningslinket udsendes til alle tilmeldte. Afstemningen gennemføres i perioden 12. februar-3. marts, og resultaterne offentliggøres på mødet den 5. marts. Der er i år følgende ordinære valg til PL-udvalget (valg for en 2-årig periode):

  • Region Nordjylland: Der skal vælges regionsrepræsentant og suppleant. Thorbjørn Lind, uddannelsesleder på Aalborghus Gymnasium, genopstiller som regionsrepræsentant, og Per Høberg, uddannelsesleder på Frederikshavn Gymnasium, genopstiller som suppleant.
  • Region Midtjylland: Der skal vælges regionsrepræsentant og suppleant.
    Begge poster er pt. ubesatte.
  • Øvrigt: Der skal vælges et øvrigt medlem. Morten Lindegaard Banke Rasmussen, vicerektor på Vestskoven Gymnasium (NEXT), genopstiller.

Hvis man ønsker at stille op til valget i Region Nordjylland eller Region Midtjylland eller til posten som øvrigt medlem, skal man skrive til Louise Bülow senest den 10. februar.
Udover valg til udvalget kan de pædagogiske ledere i forbindelse med afstemningen tilkendegive, om de bakker op om et forslag fra PL-udvalget om at ændre udvalgets sammensætning med virkning fra 2022. I dag består udvalget af en formand, fem regionsrepræsentanter og et øvrigt medlem. Udvalget foreslår, at det ændres til udelukkende at bestå af regionsrepræsentanter, og at de tre største regioner (Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden) fremover har to repræsentanter. Det betyder en udvidelse af udvalget fra syv til otte medlemmer og en nedlæggelse af posten som øvrigt medlem. Dermed vil ændringen indebære, at dette års valg af øvrigt medlem kun er for en 1-årig periode.
Man kan få mere viden om udvalgets arbejde ved at kontakte udvalgets formand Anne-Mette Krejberg, tlf: 4042 0566, eller læse mere på danskegymnasier.dk.  

Midlertidig udvidelse af kopieringsaftale (Copydan) på gymnasiale uddannelser

På baggrund af en række henvendelser til Copydan fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner omkring problemer med at få udleveret indkøbte klassesæt til elever grundet corona-nedlukningen, har Copydan Tekst & Node godkendt, at der må kopieres op til 50 sider fra et indkøbt klassesæt. Det bliver således muligt i højere grad at distribuere de sider, der skal bruges i undervisningen digitalt. Der vil ikke blive opkrævet vederlag for denne midlertidige udvidelse, da situationen er helt særlig.
Denne udvidelse af retten til digitale kopier af klassesæt gælder resten af skoleåret 2020/2021, eller indtil de nuværende restriktioner og den virtuelle undervisning ophører. I kan læse mere i denne orientering fra Copydan.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 5194 0221

Nyt kort over ungdomsuddannelser på hjemmesiden

På Danske Gymnasiers hjemmeside kan du nu finde et interaktivt kort over alle ungdomsuddannelser i landet. På kortet kan du via diverse funktioner filtrere efter behov eller søge efter bestemte afdelinger. Kortet opdateres løbende med nye data og funktioner.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 60241683.

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19

Gratis materialer om Røgfri skoletid

Fra 31. juli 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle ungdomsuddannelser med optag af elever under 18 år. Som en hjælp til skolerne har Kræftens Bekæmpelse udarbejdet noget materiale, som de stiller gratis til rådighed for skolerne. De forskellige materialer kan bestilles eller downloades her:

I materialet ´Røgfri skoletid på erhvervsuddannelser – Inspiration til at indføre røgfri skoletid’, kan ungdomsuddannelser hente inspiration til en god implementeringsproces. Materialet er udviklet på baggrund af et projekt for erhvervsskoler, men er relevant for alle ungdomsuddannelser, der skal indføre røgfri skoletid.
Har I brug for mere viden om snus er der hjælpe at hente på flg. hjemmesider: https://www.cancer.dk/snusfornuft/ og https://myteromsnus.dk/.
Flere regioner arrangerer møder mm. for ungdomsuddannelserne, for at klæde dem bedst mulig på til røgfri skoletid.
Region Midtjylland afholder Kick-off arrangement for alle deres ungdomsuddannelser den 9. februar. De har desuden udviklet en hjemmeside, hvor skolerne kan hente inspiration.
Region Nordjylland afholder et kick-off-arrangement i slutningen af marts for alle ungdomsuddannelser, den endelige dato er ikke fastlagt.
Region Syddanmark har ligeledes udviklet en hjemmeside der kan inspirere skolerne til arbejdet med at indføre røgfri skoletid.

KOMMENDE KURSER

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Kurset afholdes den 7.-8. april 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

WEBINAR OM SEKSUELLE KRÆNKELSER

– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Webinaret afholdes d. 11. marts 2021 virtuelt.
Webinaret sætter fokus på, hvad seksuelle krænkelser dækker over, og hvordan man kan komme i gang med at udarbejde strategier og redskaber til en forebyggende indsats på skolerne. Desuden ser vi nærmere på de problemstillinger, der knytter sig til håndteringen af konkrete sager om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Hvad stiller man op, og hvordan sikrer man sig, at behandlingen af en sag sker ud fra principper om fairness for både den anklagede og anklagende part? Mille Mortensen, forsker i arbejdspladskultur, indleder med et kort oplæg og indgår herefter i en paneldebat med Dinna Balling, rektor Horsens HF & VUC, og Christian Schumacher, tillidsrepræsentant på Aarhus Handelsgymnasium. Undervejs bliver der mulighed for at byde ind med kommentarer og spørgsmål fra deltagerne.
Tilmelding er gratis for medlemmer af Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 26. MARTS 2021

Kurset afholdes den 20.-21. april 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261