Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 49/2019

Udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb – ny dispensationsmulighed undervejs

Et nyt lovforslag, der giver almen gymnasiale institutioner mulighed for at udbyde erhvervsuddannelsernes grundforløb, er ved at blive behandlet i Folketinget og forventes vedtaget inden jul 2019. Sekretariatet sender information ud, når lovforslaget er vedtaget. Lovprocessen kan følges her:
Sekretariatet har udarbejdet inspirations- og vejledningsmateriale til gymnasieskoler, der ønsker at ansøge om dispensation. Materialet findes på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login/skabeloner og vejledninger:

  • Materialepakke til søgning af eud udbudsender, der gennemgår de krav Børne- og Undervisningsministeriet stiller til at få godkendt en ansøgning.
  • Orienteringsbrev om en pulje på 25. mio kr., der kan ansøges om tilskud fra, hvis gymnasieskolen har fået dispensation til at udbyde et grundforløb.
  • Et eksempel på en partnerskabsaftale – Odsherred Gymnasium og EUC Nordvestsjælland

Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

 

Finanslov 2020

Tidligere på ugen kom der en finanslovsaftale mellem regeringen, Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet. På det almengymnasiale område medfører aftalen et særtilskud på 21 mio. kr. årligt til almengymnasiale uddannelser til at “understøtte uddannelsernes kvalitet”. Tilskuddet udmøntes efter aktivitet, og kan derfor tolkes som en kompensation for de almengymnasiale uddannelsers bidrag på 17,6 mio. kr. til finansiering af FGU.
Ministeriet forventer at udsende orienteringsbrev og ajourført takstkatalog i starten af den kommende uge. Umiddelbart derefter udsender sekretariatet et nyhedsbrev og faktaark om de takstmæssige konsekvenser.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Ny aftale om arbejdstid i staten

Skatteministeriet og centralorganisationerne har den 10. oktober 2019 indgået en ny arbejdstidsaftale, som er trykt ved cirkulære af 2. december 2019 ”Statens arbejdstidsaftale”.
Med aftalen afskaffes bl.a. kravet om, at der skal indgås en iværksætteraftale mellem ansættelsesmyndigheden og tillidsrepræsentanten, inden der kan indgås aftale om plustid mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ny departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet

STUK’s direktør Birgitte Hansen er ny departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet har meddelt, at hun starter i den nye stilling en af de kommende dage.

Ny direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som har ansvaret for overenskomstforhandlingerne på statens område, har netop ansat en ny direktør. Valget er faldet på Signe Friberg Nielsen, som tidligere har været forhandlingsdirektør i Danske Regioner med ansvar for arbejdsgiverområdet.
Læs mere her.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Rammerne for brug af kombinationsansættelse

Sekretariatet har været i dialog med STUK om fortolkningen af Rammeaftalen mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation af 5. april 1978 om kombinationsbeskæftigelser og kombinerede ansættelser for overenskomstansatte akademikere.
En skole har spurgt sekretariatet, hvorvidt der kan indgås en aftale om kombinationsansættelse, hvorefter en medarbejder på gymnasieskolen er beskæftiget både på et gymnasium og på en efterskole. Sekretariatet har været i dialog med STUK som vurderer, at det efter rammeaftalen er en forudsætning, at de beskæftigelser, der skal indgå i en kombinationsbeskæftigelse efter cirkulæret, er betinget af akademisk uddannelse. Det var i det konkrete tilfælde derfor ikke muligt at aftale kombinationsbeskæftigelse.
Derimod er der efter styrelsens vurdering intet til hinder for, at medarbejderen ansættes i en deltidsstilling på henholdsvis efterskolen og på gymnasiet. Institutionerne skal dog være opmærksomme på, at der vil være tale om stillinger uden højeste tjenestetid begge steder.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

KOMMENDE KURSER

ARBEJDSMILJØSEMINAR 2020
– TILMELDINGSFRIST DEN 20. DECEMBER 2019

Seminaret afholdes den 23.-24. januar 2020 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.
Det arrangeres i fællesskab af Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier. Seminarets fokus er denne gang rettet mod arbejdspladskulturen og betydningen for arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på gymnasierne.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 20. DECEMBER 2019

Kurset afholdes 29.-31. januar 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261