Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 49/2018

Opfølgning på UVM’s undersøgelse af fagligheden i Gymnasiet

Som opfølgning på undersøgelsen ”Den faglige Udvikling i gymnasiet”, der udkom i foråret 2018, har Undervisningsministeriet besluttet at foretage en ny undersøgelse af fagligheden i gymnasiet. Denne gang tages der udgangspunkt i elevernes prøvebesvarelser, i håb om at kunne sammenligne og måle fagligheden i et historisk perspektiv. Undersøgelsen skal svare på, hvorvidt de faglige intentioner bliver omsat til reel viden hos gymnasieeleverne, og hvordan det står til, når det kommer til elevernes regnefærdigheder og evnen til at formulere sig på skrift.
I undersøgelsen skal fageksperter blandt andet se på elevers eksamensbesvarelser og lærernes undervisningsbeskrivelser i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik. Desuden bliver fagligheden hos de danske studenter sammenlignet med de øvrige skandinaviske landes studenter.
Undervisningsministeriet nedsætter også et nyt råd, som skal følge fagligheden i gymnasiet, rådgive ministeren og komme med konkrete anvisninger til, hvordan man styrker fagligheden i gymnasiet fremover. Det får navnet Rådet for Faglighed i de Gymnasiale Uddannelser.

Institutionernes investeringsønsker for 2019 godkendt

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplyser, at man nu er kommet i mål med et samlet investeringsbudget på institutionerne på knap 1,4 mia. kr. i 2019, uden at det bliver nødvendig at begrænse nogle institutioners investeringer.
Der udestår dog stadig afklaring af investeringsbudgetter på nogle få institutioner, primært på VUC-området mv. Men STUK er nu i gang med at underrette langt hovedparten af institutionerne om, at de kan lægge det investeringsbudget til grund, som de har indberettet i september eller i forbindelse med den supplerende høringsrunde. Har man ikke allerede fået endeligt ok til sit indmeldte investeringsbehov, så skulle meddelelsen være på vej.
STUK oplyser endvidere, at der arbejdes på en ny model, hvor investeringsrammer fremover kan meldes ud til institutionerne tidligere på året.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269 

Vejledning til de nye ferieregler

Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at der udarbejdes en fælles vejledning til statslige arbejdsgivere om implementeringen af de nye ferieregler. Derudover vil der blive udarbejdet en særskilt vejledning om den konkrete regnskabsmæssige håndtering af overgangen til de nye regler.
Institutioner, der har konkrete spørgsmål til de nye ferieregler, som de ønsker, at de kommende vejledninger adresserer, kan sende dem til nedenstående senest onsdag den 12. december 2018. Så videreformidler sekretariatet ønskerne.
Derudover har vi på ny fået bekræftet, at der ikke vil blive stillet krav om, at institutioner skal indbetale feriepengeforpligtelsen i forbindelse med indberetningen til fonden. Institutioner der af den ene eller anden grund ønsker at beholde tilgodehavende feriemidler i virksomheden, kan gøre dette indtil de forfalder til betaling, hvilket typisk vil være, når lønmodtageren går på pension.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269 

Energiregistrering bliver dyrere fra 2019

Et stort antal uddannelsesinstitutioner vil opleve, at prisen for energiregistrering stiger markant fra årsskiftet. Energi Data oplyser, at prisen for et årsabonnement hos dem stiger fra ca. 2.000 kr. til ca. 10.000 kr.
Danske Gymnasier opfordrer til, at institutioner, der oplever prisstigninger, afsøger markedet, og vurderer, om opgaven kan løses på samme niveau og til en billigere pris andet steds. Som eksempel har ENIIG oplyst, at et årsabonnement hos dem koster ca. 3.500 kr. + 150 kr. pr. målepunkt (ekskl. moms). Dertil kommer et oprettelsesgebyr. Går flere institutioner sammen om et abonnement, kan abonnementsdelen af udgiften deles mellem skolerne, og der kan dermed opnås meget fordelagtige priser. Der er ingen øvre grænse for, hvor mange institutioner, der kan gå sammen om ét fælles abonnement.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269 

 

Nye studieretningsfoldere tilgængelige på hjemmesiden

Danske Gymnasier har opdateret studieretningsfolderne for henholdsvis naturvidenskab og sprog. De afbillede elever har alle underskrevet samtykkeerklæringer, der tillader brug af billederne.
Folderne ligger på danskegymnasier.dk under Pjeceskabeloner og Printvejledning, fanbladet Studieretningsvalg.
I år findes hver folder i fire versioner: en pdf version i A4 format, en pdf version i A5 format , en trykvenlig version i A5 format, og en web-version til at lægge på skolens hjemmeside.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Slides fra årsmødet på hjemmesiden

Vi du se eller gense slides fra oplægsholderne på årsmødet, så er de nu tilgængelige på danskegymnasier.dk bag login.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

Digitaliseringsstyrelsen svarer på spørgsmål om webtilgængelighedsloven

Webtilgængelighed er et komplekst område, og der findes desværre ikke en samlet vejledning for, hvad en offentlig myndighed skal gøre for at efterleve webtilgængelighedsloven. Derfor giver Digitaliseringsstyrelsen følgende råd:
–    Find ud af hvordan webstedets aktuelle tilstand er i forhold til tilgængelighed. Her kan man benytte et automatisk værktøj, der kan foretage forenklede monitoreringer. Digitaliseringsstyrelsen vil ikke anbefale nogle værktøjer frem for andre, men opfordrer til at dele erfaringer i Netværk om webtilgængelighed.
–    Et automatiseret crawl af webstedet er et godt sted at begynde, men kan ikke stå alene, og bør suppleres med en mere dybdegående undersøgelse af webstedets mest centrale funktioner.
–    Herefter deles de afdækkede udfordringer op i henholdsvis tekniske udfordringer (som skal justeres af hjemmesidens systemleverandør), og menneskeskabte (som rettes af sites redaktør m.fl.)
–    Digitaliseringsstyrelsen har samlet en stribe vejledninger på deres hjemmeside.
Hvert websted skal offentliggøre en tilgængelighedserklæring fra den dato, hvor webstedet er omfattet af loven (23.9.19 for nye webstedet og 23.9.20 for ældre websteder).
Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at lave en fælles digital løsning til den del.
I erklæringen skal man angive de dele af webstedet, som ikke overholder kravene til tilgængelighed – og indsætte et link, der gør det muligt for brugeren at kontakte webstedet med feedback. Det er også her, man eventuelt anfører, hvis noget er vurderet som uforholdsmæssig stor byrde i henhold til lovens §3, stk. 2.
Digitaliseringsstyrelsen opfordrer desuden de webansvarlige til at
– deltage i Digitaliseringsstyrelsens Netværk om webtilgængelighed
– tilmelde sig Digitaliseringsstyrelsens nyhedsbrev
– melde sig ind i gruppen “Netværk om webtilgængelighed” på digitalisér.dk
Kontakt: Jenny Bøving Arendt, tlf: 3318 8263

Årsdage for offentligt indkøb januar 2019

Der er nu åbent for tilmelding til SKI’s arrangement ’Årsdage for offentligt indkøb’ som afholdes i København den 22. januar 2019 og i Aarhus den 24. januar 2019. Arrangementet er målrettet ledelse og medarbejdere i indkøbs- og udbudsfunktioner. Der vil være oplæg med bud på, hvor der fortsat kan realiseres effektiviseringspotentialer, hvordan man navigerer i de konstante forandringer på indkøbsområdet, samt hvordan arbejdet påvirkes af aktuelle kendelser på udbudsområdet mv.
Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269 

KOMMENDE KURSER

Kursus for nye rektorer og vicerektorer – tilmeldingsfrist 21. december 2018

Kursus for nye rektorer og vicerektorer afholdes 30. januar – 1. februar 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Arbejdsmiljøseminar 2019 – tilmeldingsfrist den 21. december 2018

Seminaret afholdes den 14. – 15. januar 2019 på Signatur Hotel Storebælt.
Det arrangeres i fællesskab af Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier under temaet ”arbejdsmiljøet i en ny tid”.
I år sættes der bl.a. fokus på strategier for håndtering af det grænseløse arbejde, håndtering af konflikter og det digitale arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og ledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på gymnasierne.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261