Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 48/2018

Socialt taxameter genberegnes

Undervisningsministeriet har foretaget en genberegning af det sociale taxameter på ungdomsuddannelserne. Den nye fordeling træder i kraft allerede fra årsskiftet, og der er sendt orienteringsbrev fra ministeriet til alle institutioner. Som led i genberegningen har ministeriet foretaget en justering af de karakterskæringspunkter i grundskolekaraktererne, der afgør om elever defineres som frafaldstruede, og som dermed udløser socialt taxameter. Genberegningen har resulteret i, at der samlet set sker en forøgelse af socialt taxameter på stx-området på ca. 40 mio. kr., men et fald på hf-området på ca. 25 mio. kr.
Dette medfører, at mange stx-institutioner kan se frem til at komme i betragtning til socialt taxameter i 2019, ligesom stx-institutioner, der allerede modtager socialt taxameter på en af de lavere takster, i mange tilfælde vil modtage tilskuddet på en højere takst fra 2019. Omvendt vil størstedelen af de hf-institutioner, der i dag modtager socialt taxameter, miste tilskuddet fra 2019.
Danske Gymnasier forsøger at afdække nærmere, hvad baggrunden er for denne prioritering.
Kontakt Simon Heidemann Eriksen, tlf. 3318 8269

 

Fraværsregistrering af elitegymnaster, Team-Danmark elever

I forlængelse af Undervisningsministeriets udstedelse af den nye fraværsbekendtgørelse har STUK oplyst, at for så vidt angår Team Danmark-elevers deltagelse i morgentræning og deltagelse i idrætskonkurrencer, er det styrelsens vurdering, at disse aktiviteter ikke kan sidestilles med undervisning, og at eleverne følgelig skal registreres fraværende. Det fremgår dog af § 5, stk. 1, i fraværsbekendtgørelsen, at eleverne regelmæssigt efter nærmere regler fastsat af institutionen skal have mulighed for at kontrollere og digitalt at afgive bemærkninger til registreringen af egen deltagelse i undervisningen, herunder om årsagen til eventuelt fravær.
Styrelsen har også udtalt sig om, hvorvidt Team Danmark-elever skal indgå i fraværsstatistikken, og har i den forbindelse oplyst, at der i fraværsbekendtgørelsen stilles krav om et samlet fraværstal, som skal rumme alle elever. Kravet om en samlet opgørelse skal imidlertid ikke forstås som et forbud mod også at opgøre opdelte fraværstal, eksempelvis for Team Danmark-elever og øvrige elever.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Præcisering af tekst i sidste ugebrev vedrørende forsikringsdækning af praktikanter

Sekretariatet har i sit nyhedsbrev 46/2018 oplyst, at praktikanter fra universiteterne er forsikringsdækkede på niveau med gymnasieskolens medarbejdere, når praktikanterne er ude i praktik på gymnasiet. Dette skyldes, at praktikanterne er SU-berettigede, når de er i praktik. Sekretariatet skal præcisere, at praktikanterne automatisk er omfattet af selvforsikringsordningen, og gymnasieskolen skal derfor ikke indberette til Erhvervsskadestyrelsen, at praktikanten er ude på skolen.
Vedrørende de private institutioner, så skal disse omvendt kontakte det selskab, hvor de har tegnet en erhvervsansvarsforsikring for deres medarbejdere og sørge for, at praktikanten også er forsikret på samme måde, som de øvrige ansatte.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Den nye ferielov

Den nye ferielov med samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020. Med loven indføres en overgangsordning, som sikrer, at overgangen til den nye ferielov sker så smidigt som muligt.
Overgangsordningen indebærer, at den ferie, der optjenes i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 ”indefryses” således, at ferien ikke kan afholdes eller udbetales, før medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgiver kan som led i overgangsordningen vælge at indbetale de indefrosne feriepenge til en feriefond eller beholde midlerne i virksomheden.
Sekretariatet er i dialog med STUK om de økonomiske aspekter og afvejningen af hensyn for og i mod, når gymnasieskolerne skal vælge, hvorvidt midlerne skal indbetales til feriefonden eller blive på skolen.
UVM har tilkendegivet overfor sekretariatet, at der snarest muligt vil udsende vejledningsmateriale, som skolerne kan læne sig op ad, når valget skal træffes..
Overgangsordningen får også som konsekvens, at gymnasieskolens medarbejdere alene har optjent lidt over 16 feriedage til brug i sommerferien 2020 uagtet, at skolerne reelt er ”virksomhedslukket” i 5 uger og uagtet, at det følger af GL-overenskomsten, at medarbejderne som udgangspunkt skal holde 25 feriedage i sommerferieperioden. Situationen tilspidses yderligere, fordi adgangen til at benytte forskudsferie først er gældende pr. 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft. Sekretariatet er i tæt dialog med Moderniseringsstyrelsen omkring udfordringen.
Sekretariatet vender tilbage i et senere nyhedsbrev, når der er nyt i sagen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Manglende forlængelse af sidefag i forbindelse med udbud af to-faglige kandidatuddannelser

Som bekendt har Aarhus Universitet beklageligvis måtte konstatere, at universitetet i en række tilfælde ikke har givet den fornødne forlængelse af sidefag i forbindelse med udbud af to-faglige kandidatuddannelser. Derfor skal en række medarbejdere tilbage på skolebænken, for at opnå undervisningskompetence. Konkret skal den normerede studietid forlænges med 30 ECTS-point, hvilket svarer til ét semesters fuldtidsstudier.
Sekretariatet har været til møde i STUK om sagen og er i den forbindelse blevet oplyst, at Uddannelses- og Forskningsministeriet er i dialog med Aarhus Universitet om tilrettelæggelsen af sidefagssupplering for de berørte dimittender, herunder drøftelse af fleksible muligheder.
Herudover skal sekretariatet i kølvandet på den beklagelige sag genrundsende Undervisningsministeriets hyrdebrev om gymnasieskolens ansættelse af nye lærere og vurdering af faglige kompetencer på det gymnasiale område. Hyrdebrevet ligger på Danske Gymnasiers hjemmeside under skoledrift/Løn og personale/lærernes faglige kompetencer/ Ansættelse af nye lærere og vurdering af faglige kompetencer på det gymnasiale område.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ny vejledning om databeskyttelse og ansættelsesforhold

Datatilsynet har netop offentliggjort en vejledning, der sætter fokus på de regler inden for databeskyttelsesretten, der især kommer i spil i forbindelse med ansættelsesforhold. Det drejer sig om regler om bl.a. opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger, om rettigheder for ansatte og for ansøgere til ledige stillinger og om kontrol af medarbejdere.
Vejledningen går på tværs af flere af de områder, Datatilsynet tidligere har udgivet vejledninger om, herunder bl.a. samtykke, registreredes rettigheder, dataansvarlige og databehandlere, mv., og den går derfor ikke i dybden med enhver situation, der kan opstå i forbindelse med ansættelsesforhold. Datatilsynet anbefaler derfor, at man læser videre i de specifikke vejledninger efter behov.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Datatilsynet stiller spørgsmål om Lectio

Mindst en af Danske Gymnasiers medlemsskoler har fået en henvendelse fra Datatilsynet vedrørende offentligt tilgængelige oplysninger på Lectio.
For nærmere information kontakt: Jenny Bøving Arendt, tlf: 3318 8263

Præcisering af cirkulære om aftale om frihed til nyuddannede

Sekretariatet har i samarbejde med Stenhus Lønsamarbejdet og andre skoler været i kontakt med STUK med henblik på at få præciseret cirkulæret om frihed til nyuddannede, og har i den forbindelse rejst en række spørgsmål, som styrelsen har givet følgende svar på:
1: Vedrørende cirulærets § 2 ”det første ansættelsesår”: Undervisere (eks. på GL-overenskomst) indplaceres på, det der i cirkulæret kaldes, basislønstarttrin de første 3 år af deres lønanciennitet. Skal det første ansættelsesår defineres udelukkende som den første ansættelse efter endt uddannelse eller som den første ansættelse på det ansættelsested, hvor vedkommende så kan have andre ansættelser bag sig?
Vedrørende § 2 ”tidligere fuldtidsansættelse”: Er det en fuldtidsansættelse af hvilken som helst varighed, eller skal medarbejderen have optjent minimum 5 dages ferie i den fuldtidsansættelse?
Det første ansættelsesår defineres som den første fuldtidsansættelse af mindst tre måneders varighed efter afsluttet uddannelse med indplacering på basislønstarttrin efter AC-overenskomsten eller GL-overenskomsten, jf. vejledningens pkt. 1.1. og 1.2. Ansættelsesåret regnes fra den første ansættelse pr. 1. april 2018 eller senere.
Dette er derimod ikke kun gældende for det første ansættelsessted for en nyuddannet, der ikke har haft mindst tre måneders fuldtidsansættelse, men fx en deltidsansættelse eller en kortere fuldtidsansættelse, og som derefter fx ansættes på AC-overenskomstens basislønstarttrin, har alt andet lige ret til de fem feriedage, jf. vejledningens pkt. 1.2.
Man betragtes som ”nyuddannet” akademiker, så længe man opfylder kravene til at få 5 fridage, dvs. at vedkommende ansættes pr. 1. april 2018 eller senere på basislønstarttrin og ikke har optjent mindst 6,24 feriedage fra tidligere fuldtidsbeskæftigelse, som er til rådighed på feriekonto i det første ansættelsesår. Opfylder vedkommende de nævnte betingelser, har det ikke betydning, hvornår vedkommende færdiggjorde sin uddannelse.
2: Er det korrekt forstået, at deltidsansatte de første år efter endt uddannelse (eks. 3 år efter GL-overenskomsten) efter cirkulæret har ret til 5 fridage med løn udover den ferie, de har optjent på deltid?
Det er korrekt forstået, at deltidsansatte har ret til 5 fridage med løn ud over den ferie, de har optjent på deltid, såfremt de i øvrigt opfylder betingelserne herfor, men retten gælder kun i det første ansættelsesår, jf. ovenfor og vejledningens pkt. 1.2. med eksempel 3.
3: Har det nogen betydning, om medarbejderens tidligere beskæftigelse har været akademisk eller ej
Det har ingen betydning, hvor medarbejderens indestående på FerieKonto stammer fra.
Såfremt der er yderligere spørgsmål til cirkulæret eller såfremt ovenstående ikke vurderes at være tilstrækkeligt svar på de mange henvendelser sekretariatet har fået, bedes skolerne kontakte juridisk konsulent Christina Dyhr.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Organisationsændring i sekretariatet

Der er gennemført en organisationsændring i sekretariatet, der bevirker, at vicedirektørstillingen og redaktørstillingen er nedlagt. Vicedirektør Kirsten Overgaard Bach og redaktør Finn Georg Bald fratræder derfor efter gensidig aftale deres stillinger med sidste arbejdsdag d. 7. december (Finn) og den 31. december (Kirsten). Vi takker for deres store indsats og det gode samarbejde gennem årene.
Kontakt: Jenny Bøving Arendt, tlf: 3318 8263

KOMMENDE KURSER

Inspirationsseminar for skemalæggere

Den 28.-29. januar afholdes et inspirationsseminar for ledelse og skemalæggere med fokus på erfaringer med planlægning og skemalægning efter gymnasiereformen 2017.
Seminaret afholdes på Trinity Hotel & Konference Center, i Fredericia.
Foreløbigt program:
Mandag kl. 9.30-17.00 (for ledelse og skemalæggere)
– Oplæg og workshops om problematikker i forhold til kontinuitet og lærerbelastning i forbindelse med planlægning af bl.a. NV forløb, koordinering af SSO, SRO, DHO, og SRP og studieture, planlægning og tilrettelæggelse af HFs fire-semesters-opdeling, praktikforløb og elev/lærerbelastning.
– Organisering af karrierelæring, puljetimer og fagligt samspil.
– Introduktion til T-plan og Lectio for nye skemalæggere.

Tirsdag fra kl. 9.00-13.00 (udelukkende for skemalæggere).
Deltagerne vil bl.a kunne komme i dialog med folk fra T-plan og Lectio.
Pris for deltagelse:   begge dage inkl. overnatning og middag; 2350 kr
Kun mandag: 750 kr
Kun tirsdage: 550 kr
Tilmelding til Karsten Wedel senest tirsdag den 4. december 2018.

Skoleudvikling i Praksis

Det er stadigt muligt at nå at tilmelde sig Skoleudvikling i Praksis (SIP) konferencerne i januar. Temaet for SIP konferencen er kvalitet i karaktergivning.
Frist for tilmelding er onsdag d. 5. december
Se mere om konferencen på EMU’s hjemmeside
m konferencerne og link til tilmeldinger herunder:
Kurserne afholdes i:
Slagelse den 9. januar 2019. Tilmelding her
Fredericia den 11. januar 201. Tilmelding her
Birkerød den 15. januar 2019. Tilmelding her.
Nørresundby den 17. januar 2019. Tilmelding her.
Kontakt: Susanne Torp, Teamleder  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, tlf:  6188 4714