Nyhedsbrev

Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler er forlænget

Tirsdag i denne uge vedtog et flertal i Folketinget at udskyde den solnedgangsklausul, der gav mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler for indeværende skoleår. Det betyder, at fordelingsudvalgene nu også kan fastsætte lokale fordelingsregler for optaget til skoleåret 2021/22. I forbindelse med lovbehandlingen gentog flere partier behovet for en langsigtet løsning på området. Dette lader dog fortsat vente på sig, da de politiske forhandlinger er forsinket på grund af covid-19.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Udvidelse af Studievalg Danmarks vejledningsområde

Det var også tirsdag, at et enstemmigt Folketing vedtog loven, der fra 1. januar 2021 udvider Studievalg Danmarks vejledningsområde, så Studievalg Danmark fremover både vejleder om valg af erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. Det vil blandt andet betyde, at Studievalg Danmark i fremtiden også kan vejlede gymnasieelever og studenter om optagelse på en erhvervsuddannelse.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Særligt tilskud til oprettelse af nye klasser som følge af COVID-19

Onsdag den 25. november har STUK udsendt brev til alle gymnasier og erhvervsskoler, med information om indførelsen af et særligt tilskud. Tilskuddet udgør et beløb svarene til den gældende undervisningstakst på uddannelsen, og udmøntes som et skyggetaxameter for minimum 16 elever i de ekstra oprettede klasser som COVID-19 har givet anledning til. Dette kan være elever, der er optaget som følge af aflyste udlandsophold eller efterskoleophold mv. For almene gymnasier ydes tilskuddet alene til institutioner, der i skoleåret 2019-2020 oprettede færre end syv 1.g-klasser, og som ligger under gennemsnittet for likviditetsgrad (97,0) og under den gennemsnitlige omsætning for almene gymnasier (63,2 mio. kr.).
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 5337 7160

Guides om forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser målrettet henholdsvis elev- og personaleområdet

Ny guide om håndtering og forebyggelse af seksuel chikane – elever. I guiden gives information og gode råd til skolernes arbejde med forebyggelse og håndtering af sager om seksuel chikane. Guiden findes på  danskegymnasier.dk under Skoledrift/Elevforhold.
En tilsvarende guide om håndtering og forebyggelse af seksuel chikane – ansatte – blev sendt ud i forrige uge. Denne guide findes på danskegymnasier.dk. under Skoledrift/Løn og Personale/.
I en pressemeddelelse den 25. november har regeringen meldt ud, at de vil tage et opgør med seksuel chikane på arbejdspladserne og har derfor indkaldt til trepartsforhandlinger for at skabe en kulturændring på danske arbejdspladser.
Vi vil orientere i Nyt fra Sekretariatet, når der sker nyt.
Det forventes, at området vil få stor bevågenhed fremover. Sekretariatet opfordrer derfor skolerne til at tilmelde sig vores kommende webinar om forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser, der afvikles to gange henholdsvis den 9. og 10. december 2020. Webinaret har fokus på både medarbejder- og elevområdet.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Undersøgelse af undervisningsvilkår

Før sommerferien lancerede eVidenCenter og Tænketanken DEA en undersøgelse om erfaringerne med undervisningen under coronanedlukningen baseret på en rundspørge blandt elever og lærere på ungdomsuddannelserne. EVidenCenter og Tænketanken DEA følger nu op på undersøgelsen med en ny rundspørge blandt lærerne med fokus på dette skoleår, og efterspørger i den forbindelse skoler, der har lyst til at medvirke i undersøgelsen. Skoler, der tilmelder sig, vil udover at bidrage til undersøgelsen også få en særskilt rapport med institutionens resultater. Det er muligt at tilmelde sig frem til 7. december, og man kan læse mere om undersøgelsen her.
Kontakt: eVidenCenter

Vejledninger til nødvinterprøvebekendtgørelsen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har med udgangspunkt i nødvinterprøvebekendtgørelsen, som trådte i kraft d. 15. november, udarbejdet følgende vejledninger:

  • Vejledning om afvikling af gymnasiale prøver i vinterterminen 2020/21. (Vejledningen omhandler bl.a. ophøjelsen af afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i visse tilfælde af aflysning af prøver.)
  • Vejledning om klager over afsluttende standpunktskarakterer – med særligt fokus på vinterterminen 2020/21.

Vejledningerne er sendt direkte til institutionerne og kan findes på danskegymnasier.dk under punktet COVID-19 Bag login.
For eventuelle spørgsmål om hhv. afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer på det gymnasiale område og om klager vedr. afsluttende standpunktskarakterer på det gymnasiale område
Kontakt: Specialkonsulent i STUK, Anders Broholm Andersen, tlf: 5172 9832 eller chefkonsulent i STUK, Mads Bentzen, tlf: 4126 9491

KOMMENDE KURSER

SIDSTE CHANCE – KURSUS I FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SEKSUEL CHIKANE
– TILMELDINGSFRIST 2. DECEMBER 2020

Kurset afvikles virtuelt, og du kan vælge at deltage den 9. eller 10. december 2020.
Kurset klæder ledere og mellemledere på til at understøtte et chikanefrit miljø på gymnasierne og skabe yderligere klarhed om de rammer og tiltag, som kan iværksættes for at forebygge og håndtere klager vedrørende sexchikane. Kurset henvender sig til ledelsen på gymnasierne, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

ARBEJDSMILJØSEMINAR
– TILMELDINGSFRIST 16. DECEMBER 2020

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer til arbejdsmiljøseminar ”arbejdsmiljøudfordringer i arbejdet med og mellem mennesker” den 28. og 29. januar 2021 på Sinatur Hotel i Nyborg.
Sammen sætter vi fokus på de belastninger, moralske dilemmaer og følelsesmæssige krav, man kan stå i som gymnasielærer og leder. Desuden ser vi på, hvordan kommunikation som redskab kan hjælpe arbejdsmiljørepræsentanter og ledere med en række arbejdsmiljøudfordringer i dagligdagen.
Seminaret er primært for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. På seminaret får du indblik i ny og aktuel viden om arbejdsmiljø, og du kan sparre om konkrete problematikker med andre dygtige arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra hele landet.

KLAR TIL LEDELSE
– TILMELDINGSFRIST 17. DECEMBER 2020

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 21.- 22. januar 2021
  • Den 17.-18. marts 2021

Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. DECEMBER 2020

Kurset afholdes den 3.-5. februar 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 5. MARTS 2021

Kurset afholdes den 7.-8. april 2021 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 26. MARTS 2021

Kurset afholdes den 20.-21. april 2021 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.