Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 46/2019

Orienteringsbrev vedr. teknisk overbooking

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er blevet bekendt med, at der i flere fordelingsudvalg er praksis for at arbejde med en såkaldt teknisk overbooking, som ikke er indberettet til STUK.
Da denne praksis ikke er i overensstemmelse med de gældende regler, vurderer STUK, at der er behov for at præcisere optagelsesbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapacitetsfastsættelse, jf. § 29, og de retsvirkninger, der følger heraf. STUK har derfor sendt et orienteringsbrev til alle institutioner den 8. november med en præcisering vedrørende kapacitetsfastsættelse.
STUK anerkender, at mange frafald i starten af et skoleår kan give visse administrative- og ressourcemæssige udfordringer, men håndteringen heraf skal ske inden for de af bekendtgørelsens fastsatte rammer. I brevet fremgår det derfor også, at der ikke er noget til hinder for, at de enkelte institutioner planlægger efter, at der er en vis overkapacitet, som kan imødekomme de udfordringer, der kan komme som følge af, at der kan ske visse forskydninger i elevgrundlaget fra ansøgningstidspunktet d. 1. marts og frem til næstkommende skoleårs første tælledag. Det afgørende er blot, at der skal tages højde for dette i forbindelse med den fastsættelse af optagelseskapaciteten, som via regionsrådet indberettes til STUK senest d. 1. februar.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622, eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 33 18 82 60 

Nye vejledninger til UPV og studievalgsportfolio

I forlængelse af de nye bekendtgørelser på vejledningsområdet er der udarbejdet tre nye vejledninger. Én vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.
Og to vejledninger til studievalgsportfolien – læs her.
Kontakt: Styrelsen for Kvalitet og Undervisning

Ny vejledning om sammenstykning af enkeltfag

Vejledningerne til lov og bekendtgørelser om gymnasiale uddannelser er blevet udvidet med en vejledning om sammenstykning af enkeltfagseksamener.
Vejledningen indeholder

  • et afsnit om sammenstykning af højere forberedelseseksamener efter lovens § 41, stk. 3, herunder særligt om større skriftlig opgave og eksamensprojektet,
  • et afsnit om sammenstykning af studentereksamen som enkeltfagseksamen efter lovens § 45, stk. 3, herunder særligt om studieretningsprojektet/studieområdeprojektet.

Kontakt: Styrelsen for Kvalitet og Undervisning, Mads Bendtsen

Justering af cirkulæreskrivelser om dataansvar og databehandling

Styrelsen for It og Læring (STIL) har sendt et orienteringsbrev til alle gymnasieskoler om justering af cirkulæreskrivelserne om dataansvar og databehandling:
•    Cirkulæreskrivelse om STIL som databehandler for en række it-systemer (orientering herom blev også givet Nyt fra Sekretariatet uge 45)
•    Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar for visse administrative systemer, som stilles til rådighed af STIL.
•    Cirkulæreskrivelse om STIL’s opgaver som databehandler i det digitale system Sprogprøver.dk. De uddannelsesinstitutioner som frivilligt vælger at anvende Sprogprøver.dk er dataansvarlige for behandling af personoplysninger heri.
Cirkulæreskrivelserne har til formål at afløfte behovet for databehandleraftaler mellem STIL og de dataansvarlige. De udgør således det retligt bindende dokument i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 28 stk. 3 og artikel 26, som regulerer STIL opgaver og ansvar som henholdsvis databehandler og fælles dataansvarlig.

Viden.stil.dk
STIL oplyser, at det på viden.stil.dk er muligt overordnet at orientere sig om udmeldinger vedrørende dataansvar for persondatabehandlinger på undervisningsområdet. Inden udgangen af november 2019 kan man f.eks. finde en fortegnelse over STIL’s behandlingsaktiviteter i de omfattede systemer. Fortegnelsen bliver løbende opdateret og har til formål at skabe gennemsigtighed i behandlingen. Fortegnelsen er også en måde, hvorpå STIL bistår de dataansvarlige med at overholde princippet om ansvarlighed og iagttagelse af de registreredes rettigheder, såsom oplysningspligten. Ændringer i fortegnelsen af væsentlig karakter vil blive meldt ud til de dataansvarlige. Fortegnelsen skal ikke tjene som en model til de dataansvarliges egen fortegnelse, da den alene vedrører STIL’s behandlingsaktiviteter.

KOMMENDE KURSER

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– VI HAR FORTSAT NOGLE LEDIGE PLADSER

Kurset afholdes den 26.-27. november 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Det er fortsat muligt at eftertilmelde sig dette kursus, så skulle du med kort varsel være interesseret, så skynd dig at sende en mail til Karina Vittarp Gøling

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST DEN 6. DECEMBER 2019

Kurset afholdes den 9.-10. januar 2020 på Comwell Korsør.
Kurset giver dig redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper.
På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer, gymnasierne står midt i.
Kurset henvender sig til gymnasieledere.

ARBEJDSMILJØSEMINAR 2020
– TILMELDINGSFRIST DEN 20. DECEMBER 2019

Seminaret afholdes den 23.-24. januar 2020 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.
Det arrangeres i fællesskab af Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier. Seminarets fokus er denne gang rettet mod arbejdspladskulturen og betydningen for arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på gymnasierne.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 20. DECEMBER 2019

Kurset afholdes 29.-31. januar 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261