Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 46/2017

VIGTIGT: Pligt til at registrere institutionens reelle ejere senest den 1. december 2017

Danske Gymnasier er blevet gjort opmærksom på, at Erhvervsministeriet har udstedt en ændring til selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love, som indebærer at virksomheder, fonde mv. skal registrere deres reelle ejere. Pligten indebærer, at virksomhederne skal registrere oplysninger om den eller de personer, som er virksomhedens reelle ejere samt oplysning om, hvori det reelle ejerskab består. 
Danske Gymnasier har taget kontakt til Erhvervsstyrelsen for at få oplyst, om kravet også gælder gymnasieskoler, idet Danske Gymnasier ikke er blevet orienteret herom. Styrelsen kunne oplyse, at pligten til at registrere reelle ejere også kan gælde gymnasieskoler, men hvem der er omfattet, afhænger af styrelsens konkrete vurdering fra skole til skole. Styrelsen har dog ved en fejl ikke fået orienteret de berørte skoler, men vil hurtigst muligt rette op på dette, ved at sende et brev til de berørte skolers e-bokse. De skoler, som modtager et brev fra styrelsen, skal derfor registrere deres reelle ejere hurtigst muligt, dog senest den 1. december 2017.
På gymnasieområdet, er det bestyrelsen, der skal indsættes som reelle ejere. Til registreringen skal oplyses det fulde navn, som står på sygesikringsbeviset såvel som CPR-nummer. Det er skolens ansvar, at registrere ændringer i bestyrelsen senest den 1. december 2017.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Databeskyttelsesloven

Torsdag den 16. november 2017 blev forslaget til databeskyttelsesloven fremsat for Folketinget. 
Databeskyttelsesloven skal supplere Databeskyttelsesforordningen samt erstatte den nugældende persondatalov. 
Lovforslaget er i hovedtræk en videreførelse af reglerne i persondataloven, der er dog også nogle nyskabelser, herunder en ny særlig hjemmel for behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold som fremgår af lovforslagets § 12, sanktionsmuligheder over for offentlige myndigheder, som fremgår af forslagets § 41 samt den såkaldte værktøjskasse for behandlingssikkerhed, som indeholder en række konkrete eksempler på tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som den dataansvarlige kan gøre brug af. 
Lovforslaget er, som navnet antyder, på nuværende tidspunkt et forslag, og er således ikke færdigbehandlet – der vil derfor forventeligt komme ændringer til forslaget i forbindelse med udvalgsbehandlingen. 
Danske Gymnasier vil løbende følge udviklingen. 
Kontakt: Julie Sigh, tlf.:33 18 82 73


Gå-hjem-møder om de nye anti-mobbe-regler

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) inviterer i samarbejde med ‘Danske Gymnasier’ og ‘Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier’ til tre gratis ”gå-hjem-møder” om de nye regler for håndtering af mobning på de danske ungdomsuddannelser. 
Kom og bliv klædt på til at behandle indkomne klagesager.
Se program og tilmeld dig her:
•    28.november i København
•    29.november i Odense
•    30.november i Aarhus
Læs i øvrigt meget mere her:
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf.:33 18 8264 eller Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Undersøgelse af markedet for digitale læremidler fra STIL

Styrelsen for It og Læring (STIL) arbejder i øjeblikket for at sikre en vellykket brug af it i undervisningen. Derfor er de i gang med en analyse af markedet for didaktiske digitale læremidler på de danske ungdomsuddannelser og til dette har de brug for undervisernes input. I den forbindelse udsendte STIL for nyligt et spørgeskema til gymnasierne.
Danske Gymnasier har tidligere været i dialog med STIL omkring problemer med bl.a. for høje licenspriser, der har været en barriere for brugen af digitale læremidler. Hvis gymnasierne skal være med til at sikre digital dannelse i fremtiden, er det derfor væsentligt, at der er et velfungerende marked på området, der ikke er til hindrer for udviklingen af digitalisering i sektoren. Vi opfordrer derfor til at I deltager i undersøgelsen.
Danske Gymnasier følger op på undersøgelsen og orienterer om resultaterne.
Har I spørgsmål til undersøgelsen, er I velkomne til at ringe.
Kontakt: Jonas Høgh Jeppesen, tlf.: 3318 8269.

Sidste chance: eTwinning-seminar om “ News Literacy –  In a time of Fake News”

Undervisningsministeriet holder seminar i næste uge et seminar om ”News Literacy –  In a time of Fake News”
Programmet rummer tidens bedste keynotes fra Norden og fra BeNeLux landene om “Fake News” og masser af hands-on. Formålet er, at deltagerne finder sammen på tværs af deltagerlande om planlægning af konkrete eTwinning-forløb, som udføres mellem klasser på skolerne. Planlægning og projektgennemførelse sker online – i tæt samspil med din nye eTwinning-projektpartner fra et af de andre deltagerlande.
Der er stadig ledige pladser, men fristen for tilmeldinger allerede i dag
Seminaret finder sted i Hellerup  og det er gratis at deltage.

Future Classroom Lab åbner på Campus Carlsberg i København

Udviklingen af de digitale læringsressourcer og teknologiens rolle i fremtidens hyperkomplekse samfund betyder, at vi skal finde nye måder at lære på. Det vil grundlæggende ændre den måde, læringsmiljøer og læringsformer vil se ud for morgendagens børn og unge.
På fredag den 24. november kl. 13 kan du få et kig ind i fremtiden og få en forsmag på de nyeste teknologiunderstøttede læringsformer, når Campus Carlsberg officielt åbner sit Future Classroom Lab.
Kontakt: Louise Westmark, tlf.: 3318 8267