Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 45/2019

SIDSTE CHANCE for tilmelding til Danske Gymnasiers årsmøde 2019

Husk at tilmelde dig Danske Gymnasiers årsmøde 2019 på Hotel Nyborg Strands hjemmeside. Tilmeldingsfristen udløber i dag den 8. november 2019. Se hele programmet for årsmødet.
Materiale til den ordinære generalforsamling finder du på danskegymnasier.dk bag login.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

Ny politisk aftale om justering af optagelsesreglerne til de gymnasiale uddannelser

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 4. november 2019 politisk aftale om justering af optagelsesreglerne til de gymnasiale uddannelser.
Aftalen omfatter følgende elementer:

 • Forlænget gyldighed af resultater fra 9. og 10. klasse.
 • Mulighed for at søge optagelse i begyndelsen af skoleåret.
 • Mulighed for betinget optag af ansøgere, der har været syge ved folkeskolens prøver.
 • Ændring af antallet af forsøg til optagelsesprøven.
 • Justering af, hvilken institution der afholder optagelsesprøve og – samtale.
 • Justering af tidspunkterne for afholdelse af optagelsesprøven.
 • Mulighed for at bruge optagelsesprøven som optagegrundlag til erhvervsuddannelserne.
 • Smidiggørelse af krav til underskrift fra forældre.

Der er primært tale om elementer, der skal sikre, at eleverne ikke kommer i klemme i forbindelse med optagelsesprocessen. Læs selve aftalen og nyhed herom på BUVM’s hjemmeside.
Implementeringen af den politiske aftale nødvendiggør ændringer i såvel gymnasieloven som optagelsesbekendtgørelsen.
Det er forventningen, at både lov- og bekendtgørelsesændringer vil kunne træde i kraft den 1. april 2020. Ændringerne af optagelsesreglerne gælder for ansøgningsprocessen til skoleåret 2020/21 og omfatter således de ansøgere, som søger en gymnasial uddannelse i foråret 2020.
Med henblik på at forberede ansøgere og institutioner på de ændrede regler vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring opdatere styrelsernes kommunikations- og vejledningsmateriale, så det tilpasses de forventede ændringer. Ligeledes vil der blive afholdt webinarer og informationsmøder om adgangskrav og optagelsesproces for de gymnasiale institutioner og de kommunale vejledere. I vil blive orienteret nærmere herom snarest. I vil dog allerede nu – indtil kommunikations- og vejledningsmaterialet er opdateret – kunne henholde jer til indholdet i den politiske aftale i jeres kommunikation med ansøgerne.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Nye regler på databeskyttelsesområdet

Børne- og Undervisningsministeriet udsendte den 4. november 2019 Cirkulæreskrivelse om Styrelsen for It og Lærings opgaver som databehandler i visse administrative systemer på børne- og undervisningsområdet
Styrelsen for It og Læring er databehandler for den behandling af personoplysninger, som sker ved brug af en række administrative systemer, f.eks. netprøver.dk, optagelse.dk m.fl. (en oplistning findes i skrivelsen).
Styrelsens behandling af oplysningerne sker alene til institutionernes formål og på deres vegne. Institutionerne er den dataansvarlige for behandlingen af oplysningerne.
Cirkulæreskrivelsen hjælper til en administrativ lettelse for institutionerne, idet den udgør den kontrakt, EU-lovgivningen kræver, at der skal være mellem databehandleren og den dataansvarlige.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Bekendtgørelse om trivselsmåling er trådt i kraft

Bekendtgørelsen om trivselsmåling er udstedt med ikrafttrædelse 1. november.
Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal gennemføres trivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser i perioden 1. november til 31. december. Ligeledes fremgår det af bekendtgørelsen, at institutionerne to uger forud for målingerne skal videregive informationsmateriale til eleverne fra Styrelsen for It og Læring vedrørende bl.a. styrelsens behandling af de personoplysninger, som eleverne giver ved deres deltagelse i målingen.
På EMU.dk kan findes følgende informations- og vejledningsmateriale til brug i forbindelse med trivselsmålingerne:

 • Informationsbrev til gymnasieelever (tidligere udsendt i mail af 11. oktober 2019 , jf. informationskrav i bekendtgørelsen)
 • Informationsbrev til ledelsen på gymnasiale institutioner (tidligere udsendt i mail af 11. oktober 2019)
 • Video med information om trivselsmålingen på de gymnasiale uddannelser målrettet elever
 • Trivselsmålingen – vejledning og information til lærere, ledelse og bestyrelse på gymnasiale institutioner. Det findes i en version til stx og til hf:

Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Ildsjæledag 2020

Det er besluttet, at Danske Gymnasier ikke afholder temadag for gymnasiernes digitale ildsjæle i 2020. Det skyldes særligt, at der på Danmarks Læringsfestival den 4.-5. marts 2020 forventes et særskilt konferencespor for de gymnasiale uddannelser – herunder med fokus på it i undervisningen og digitale elev- og lærerkompetencer mv.
Fra 1. december er det muligt at finde det endelige program, samt tilmelde sig festivalen her.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Abonnement på Infomedia og øvrige tjenester i 2020

Ungdomsuddannelsernes Licensservice (UNGLI) har udsendt information til institutionerne om en ny aftale med Infomedia og en række yderligere tjenester for 2020. En række af tjenesterne tilbydes gratis, men de kræver alle aktiv tilslutning. Vær opmærksom på, at institutioner, der har abonneret på Infomedia i 2019, og ønsker at fortsætte abonnementet i 2020, aktivt skal gentegne abonnementet.
Tilmeldingsfristen til alle tjenesterne er den 22. november! Tilmelding sker via det licensadministrative system, som I har modtaget link til fra UNGLI i deres tidligere udsendte nyhedsbrev.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

KOMMENDE KURSER

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST DEN 6. DECEMBER 2019

Kurset afholdes den 9.-10. januar 2020 på Comwell Korsør.
Kurset giver dig redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper.
På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i.
Kurset henvender sig til gymnasieledere.

ARBEJDSMILJØSEMINAR 2020
– TILMELDINGSFRIST DEN 20. DECEMBER 2019

Seminaret afholdes den 23.-24. januar 2020 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.
Det arrangeres i fællesskab af Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier. Seminarets fokus er denne gang rettet mod arbejdspladskulturen og betydningen for arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på gymnasierne.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 20. DECEMBER 2019

Kurset afholdes 29.-31. januar 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261