Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 45/2018

Sidste chance for tilmelding til Danske Gymnasiers Årsmøde

Det er i dag – fredag den 9. november –  sidste chance for at tilmelde sig Danske Gymnasiers Årsmøde 2018 i dagene 21. – 23. november. Man tilmelder sig på Hotel Nyborg Strands hjemmeside.

Læs mere om programmet for Årsmøde 2018
Materiale til den ordinære generalforsamling bag login 
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf.: 3318 8261.


Hvilket fravær sidestilles med undervisning?

Den nye fraværsbekendtgørelse har rejst en række spørgsmål om hvilke aktiviteter, der skal registreres fravær for. Den nye bekendtgørelse indeholder ingen ændringer på dette område, og der skelnes ifølge ministeriet fortsat ikke mellem ”lovligt” og ”ulovligt” fravær.
Det fremgår alene, at deltagelse i elevrådsmøder og møder i faste råd er sidestillet med undervisning, jf. også §10, stk. 2 i elevrådsbekendtgørelsen og derfor ikke kan kategoriseres som fravær.

For så vidt angår øvrige aktiviteter, der arrangeres af skolen, såsom ekskursioner, sportsturneringer, talentaktiviteter m.v. er det ledelsens ansvar at vurdere, om disse kan sidestilles med undervisning. Hvis aktiviteterne betragtes som værende sidestillet med undervisning, skal eleverne følgelig ikke føres fraværende, da det ikke kan forventes, at eleven er fysisk tilstede to steder samtidig.

Efter §3, stk. 1 i fraværsbekendtgørelsen har skolerne pligt til at offentliggøre det samlede fravær (dvs. fraværsopgørelsen for hele skolen – ikke på individniveau) for dette skoleår snarest muligt og senest 1. januar 2019.

Kontakt Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266 – alternativt kontorchef Jens Refslund Poulsen i STUK på tlf.: 2565 9206.


Ny optagelsesbekendtgørelse undervejs

Fra sommeren 2019 træder de nye adgangskrav til gymnasierne i kraft. Det betyder, at der kommer en ny optagelsesbekendtgørelse, og udkastet til denne har Danske Gymnasier netop afgivet høringssvar til. Optagelsen bliver en kompleks proces, som bliver svær at gennemskue for både elever, forældre og institutioner. Danske Gymnasier har gjort Undervisningsministeriet opmærksom på dette i flere sammenhænge, og det samme sker i høringssvaret. Her opfordres ministeriet til at tage aktiv del i udviklingen og formidlingen af et informationsmateriale, som kan lette overgangen til de nye regler og mindske usikkerheden for især elever og forældre.

Læs høringssvaret
Kontakt: Camilla Huniche, tlf.: 6022 7622.


Investeringsbehov for 2019

I september blev institutioner for gymnasiale, erhvervsrettede og voksenuddannelser bedt om at indmelde investeringsbehov for 2019-2022. Undervisningsministeriet kunne på baggrund af indmeldingerne konstatere, at investeringsbehovet for 2019 overskred den tilgængelige ramme med ca. 250 mio. kr. Ministeriet har herefter kontaktet en lang række institutioner i forsøget på at nedbringe investeringsønskerne for 2019, men der er fortsat tale om en samlet overskridelse af rammen på ca. 115 mio. kr. Derfor har ministeriet og lederforeningerne i uge 45 henvendt sig i et fælles brev til alle institutioner med en opfordring til, at man genovervejer, om nogle af de indmeldte investeringer for 2019 kan fremrykkes til 2018 eller skydes til 2020.

Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf.: 3318 8269.


Gå-hjem-møder om arbejdsgivers ansvar for psykisk arbejdsmiljø

En arbejdsgiver er forpligtet til at sørge for, at der er et sundt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at man som arbejdsgiver har det nødvendige kendskab til reglerne herom.

På Kammeradvokatens gå-hjem-mødet om psykisk arbejdsmiljø vil der bl.a. blive fokuseret på:

  • Arbejdsgivers ansvar for det psykiske arbejdsmiljø
  • Arbejdsgivers ansvar for at forhindre sexchikane
  • Arbejdsgivers ansvar for arbejdsskader som følge af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Mødet er arrangeret i et samarbejde mellem Kammeradvokaten og Arbejdstilsynet. Formålet er at få belyst nyeste praksis og tilbyde en bredere forståelse af en arbejdsgivers ansvar for det psykiske arbejdsmiljø.

Tilmelding til Kammeradvokaten for mødet i hhv. København og Aarhus.


Undersøgelse af snyd

Undervisningsministeriet har bedt Epinion om at gennemføre en undersøgelse om snyd på grundskole- og gymnasieområdet i efteråret 2018. Formålet med undersøgelsen er ifølge ministeriet bl.a. at ”afdække omfanget af snyd ved prøver, på hvilke måder der snydes og elevernes holdninger til snyd.”

Det forventes, at et spørgeskema vil blive udsendt til institutionerne i uge 45 – indeværende uge, og at der samtidig vil blive sendt spørgeskemaer ud til lærere og elever. Epinion har udtrukket en stikprøve af elever, som tilbydes at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, og lærerne vil blive kontaktet via institutionerne/skolerne.  Svar vil blive behandlet fortroligt og vil ikke kunne henføres til personen eller institutionen, og eleverne indgår anonymt i spørgeskemaundersøgelsen. En række myndige elever inviteres desuden til at indgå i en sideløbende kvalitativ undersøgelse, som går i dybden med bl.a. ”elevers motivation for at snyde.” Deres svar behandles ligeledes fortroligt.

Spørgsmål til undersøgelsen kan ske til Kontor for Prøver, Eksamen og Test i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved Vibeke Holm, tlf.: 33925175).

Danske Gymnasier er ikke forud blevet orienteret om undersøgelsen, og har tidligere meldt ud, at gymnasier er meget opmærksomme på mistanker om snyd, hvilket ministeriets egen undersøgelse fra 2017 også viste.

Læs mere om Danske Gymnasiers holdning til spørgsmålet.