Nyhedsbrev

Danske Gymnasiers årsmøde 2020 er aflyst

Som I muligvis allerede har set på konferencen har vi set os nødsaget til at aflyse Danske Gymnasiers årsmøde 2020. Det er fortsat planen at afholde foreningens generalforsamling, men den kommer til at foregå virtuelt. De af jer, som allerede havde tilmeldt jer årsmødet, får refunderet udgifterne, og der kommer snart en ny tilmelding til den virtuelle generalforsamling.
Udover årsmødet har vi også besluttet at aflyse Ledelsestræf 2021. Vi vurderer, at det ikke giver mening at gå videre med det store planlægningsarbejde, når det virker meget lidt sandsynligt at vi i starten af marts kan mødes knap 500 personer til et arrangement, der ligner det vi plejer.

Seksuel chikane

Alle arbejdsgivere har et ansvar for at sende et klart signal om, at seksuel chikane er uacceptabel, og understøtte at forventninger, retningslinjer og chefpligter er kendte for medarbejdere og chefer. Alle skal vide, hvordan de skal forholde sig, hvis de oplever, at deres eller andres grænser overskrides. Det er vigtigt, at der løbende sættes fokus på, om der er lokale problemer i forhold til seksuel chikane, og på om der er behov for styrkede indsatser på området.
Der eksisterer allerede i dag en række rammer og værktøjer, som kan anvendes i tilfælde af, at arbejdspladsen oplever problemer med seksuel chikane.
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har på deres hjemmeside samlet retningslinjer, inspiration og information, der kan understøtte arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

COVID-19 som en arbejdsskade og anmeldelse heraf

Sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade i visse situationer. For at få anerkendt COVID-19 som arbejdsskade, skal medarbejderen have fået sygdommen i forbindelse med sit arbejde.
Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning, som beskriver de nærmere betingelser for, hvornår sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade.
Herudover har Arbejdstilsynet udgivet en ”Spørgsmål/Svar” målrettet de selvforsikrede offentlige arbejdsgivere, der omhandler, hvordan arbejdsgiver håndterer anmeldelse af COVID-19 som arbejdsskade: Som det fremgår af udgivelsen, skal selvforsikrede offentlige arbejdsgivere anmelde sagen hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Herefter er det op til erhvervssikringen at vurdere, om der er tale om en arbejdsskade eller ej. Anmeldelsen skal ske via den fælles digitale anmeldelsesportal EASY.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Inspirationsmateriale til ungdomsuddannelser vedr. dialog med unge om corona

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet inspirationsmateriale til, hvordan man kan behandle emnet Covid-19 i undervisningen, med fokus på at være ung i en coronatid.
Formålet med materialet er at:

  • Give eleverne mulighed for at få en fælles snak om, hvorfor det kan være vanskeligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre.
  • Give eleverne mulighed for at få talt om nogle af de personlige ting, der kan være svære i en coronatid, fx ensomhed, bekymring for at komme tæt på hinanden mm.

Materialet er sendt direkte til institutionerne med følgebreve til hhv. ledelsen og til underviserne.

Bekendtgørelse om aflysning af introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde i skoleåret 2020/21

Den 27. oktober udstedte Børne- og Undervisningsministeriet Bekendtgørelse om aflysning af introduktionskurser om brobygning med fysisk fremmøde i skoleåret 2020/21
Som konsekvens af bekendtgørelsen skal al brobygning og introduktionskurser fra og med d. 27. oktober 2020 aflyses for så vidt angår aktiviteter med fysisk fremmøde. Bekendtgørelsen siger dog, at aktiviteterne, i det omfang det er praktisk muligt, skal erstattes af andre aktiviteter.

Bekendtgørelse om krav om mundbind

Den 28. oktober udstedte Sundheds- og Ældreministeriet Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19.
Bekendtgørelsen beskriver blandt andet reglerne for brug af mundbind på ungdomsuddannelserne.
BUVM besvarer ofte stillede spørgsmål til reglerne i deres FAQ, der opdateres løbende.

BUVM har opdateret sin FAQ vedr. studieture og sociale arrangementer

Børne- og Undervisningsministeriets FAQ om studieture og sociale arrangementer er blevet opdateret. Der er ikke kommet nye retningslinjer, men her er præciseringer fra de seneste spørgsmål og svar:

Spørgsmål:
”Er institutionernes mulighed for at arrangere lejrskoler og sociale arrangementer reguleret som anbefaling eller påbud?
Svar: “Det er anbefalinger.”

Spørgsmål:
”Hvis en skole ikke har lokale retningslinjer for eventuel tilbagebetaling af forudbetaling for studieture, må skolen så betale tilbage til eleverne?  
Svar:
En studietur er en ikke-obligatorisk undervisningsaktivitet, som institutionerne selv beslutter at afholde og selv fastsætter rammerne for. Det vil sige, at institutionerne selv fastsætter betingelser for afholdelse, indbetaling m.v. Der er således tale om rent privatretlige og aftaleretlige forhold mellem institutionen, eleven og rejsearrangøren. Spørgsmålet om eventuel tilbagebetaling af deltagerbetaling fastsættes derfor også lokalt og individuelt af institutionerne i overensstemmelse med de retningslinjer, som institutionen fastsætter og udmelder til eleverne/forældrene.
Spørgsmålet om institutionernes muligheder for tilbagebetaling af deltagerbetaling i tilfælde af manglende lokale retningslinjer, er underlagt almindelige aftaleretlige principper. Det vil sige, at vurderingen af, om institutionerne kan/bør tilbagebetale deltagerbetalingen til eleverne bl.a. hviler på en vurdering af, om institutionerne har handlet ansvarspådragende, om der har været tale om force majeure m.v. Lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område indeholder ikke bestemmelser eller regler herom, og ministeriet kan således ikke udtale sig konkret om spørgsmålet.”

Høringssvar vedr. frister for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler

Danske Gymnasier har afgivet høringssvar til bekendtgørelsen vedr. frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/22.
Fordelingsudvalgene har fået længere tid til at træffe beslutning om lokale regler, og det samme gælder regionsrådene, hvis de skal behandle en evt. klage og fastsætte andre elevfordelingsregler. Det kvitterer foreningen for, men bemærker også, at reglerne ikke er tilstrækkelige til at løse de problemer, der er, hvorfor vi forventer, at det vil være begrænset, hvor mange fordelingsudvalg der gør brug af reglerne. Der er altså brug for andre regler til at løse elevfordelingsproblemer vedr. faldende demografi og polarisering i byerne, og det bidrager Danske Gymnasier gerne med forslag til.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Gratis adgang til Zetland

Det Kgl. Bibliotek har i samarbejde med den digitale avis Zetland indgået aftale om at give gymnasier og øvrige ungdomsuddannelser gratis adgang til avisens online indhold. Til en start er der tale om et pilotforsøg, der løber i perioden januar-marts 2021.
Gymnasier der er interesseret i at gøre brug af adgangen skal senest den 22. november 2020 tilkendegive interesse via Det Kgl. Biblioteks licensadministrative system.
Tirsdag den 12. januar 2021 afholder Marie Præstholm fra Himmelev Gymnasium sammen med Zetland et webinar med inspiration til, hvordan indholdet kan inddrages i undervisningen. Tilmelding til webinaret sker her
Ved spørgsmål kontakt Det Kgl. Bibliotek

Rigsrevisionens undersøgelse af brugerrettighedsstyring på UVM’s område

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ønsker at henlede institutionernes opmærksomhed på, at Rigsrevisionen i beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2019 har foretaget en undersøgelse af styringen af brugerrettigheder i Statens Lønsystem i 6 ministerier (se side 28-32 samt bilag 1 i dette link)
I undersøgelsen på Børne- og Undervisningsministeriets område indgår ministeriet samt 7 institutioner/lønfællesskaber (herefter institutioner). Undersøgelsen viser følgende:

  • At 3 ud af 8 institutioner ikke udfører en korrekt løbende kontrol med brugerrettigheder
  • At 6 ud af 8 institutioner ikke udfører en korrekt supplerende kontrol med brugerrettigheder
  • At ingen af de 8 institutioner har fejl i oplysninger om kontrollanten
  • At brugeradministrator på alle 8 institutioner har adgang til lønsystemet

For at mindske risikoen for svigt og fejl er det afgørende, at der på hver institution er etableret procedurer for, hvordan brugerrettigheder administreres. Styrelsen finder det således vigtigt, at institutionerne løbende foretager brugerstyring af medarbejdernes brugerrettigheder på lønområdet for at sikre, at de enkelte medarbejdere kun har de rettigheder, der er nødvendige for at kunne udføre deres arbejdsopgaver. Brugerrettighedsstyringen skal sikre, at der ikke er medarbejdere, som omgår systemets funktionsadskillelse. Hvis brugeradministrator tillige er bruger af lønsystemet, skal institutionen sikre sig, at der endvidere er etableret kompenserende kontroller, der mindsker risikoen ved brugeradministrators konfliktende rettigheder.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har orienteret revisornetværket herom samt om behovet for, at revisorerne påser, at den enkelte institution har etableret procedurer, der sikrer, at der gennemføres løbende og supplerende kontroller af brugerrettigheder i lønsystemet, og at der er etableret kompenserende kontroller i de tilfælde, hvor brugeradministrator også er oprettet som bruger af lønsystemet.
Kontakt: Chefkonsulent i STUK, Pia Nørskov Nielsen, tlf: 3392 5554

Materialer fra konference 20. oktober om en sundere og tryggere alkoholkultur

Den 20. oktober afholdt organisationerne bag Drukfri Ungdom, herunder Danske Gymnasier, en konference med det formål at bidrage til debatten om unges alkoholkultur og de tiltag, der kan bruges for at dæmme op for den.
På konferencen var der oplæg fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, Sociologisk Institut, Kræftens Bekæmpelse og DGS, og der var debat mellem Radikale Venstre, Konservative, Enhedslisten og Socialdemokratiet. I dette resumé kan man læse hovedpointerne fra oplægsholdere og debattører. Desuden kan oplægsholdernes præsentationer ses her.

KOMMENDE KURSER

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. DECEMBER 2020

Kurset afholdes 3.-5. februar 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261