Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 44/2019

Tilmelding til Danske Gymnasiers årsmøde 2019

Husk at tilmelde dig Danske Gymnasiers årsmøde 2019 på Hotel Nyborg Strands hjemmeside senest 8. november. Læs det fulde program for årsmødet.
Materiale til den ordinære generalforsamling finder du bag login.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

Forventelige tidsfrister for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler

Som omtalt i sidste uges Nyt fra Sekretariatet er processen vedr. det nye lovforslag, der giver mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler, i gang.
Lovforslaget fremsættes formentlig den 13. november, førstebehandles den 19. november og vedtages kort før jul, så loven kan træde i kraft 1. januar 2020. STUK udarbejder en bekendtgørelse, der fastsætter frister, herunder for klager, og som vil blive sendt i høring, når loven fremsættes.
Tidsmæssigt er der kun et meget kort vindue for at handle. For at indføre lokale elevfordelingsregler i 2020 forventer ministeriet, at følgende tidsplan vil indgå i bekendtgørelsen:

  • Fordelingsudvalg skal senest den 8. januar opnå enighed.
  • Hvis ikke der er enighed, har den pågældende institution 1-2 dage til at klage til regionsrådet.
  • Regionsrådet har herefter 14 dage til at behandle klagen, herunder at fastsætte lokale elevfordelingsregler, dvs. indtil ca. den 24. januar.
  • Ansøgere skal inden den 1. februar være orienteret om evt. lokale regler.

Derfor er det yderst vigtigt, at fordelingsudvalg og regioner allerede nu forbereder sig på, om der overvejes lokale fordelingsregler og i givet fald hvilke konkrete modeller, så evt. konsekvenser af modellerne bliver analyseret, inden loven vedtages.
Fordelingsudvalgenes sekretariater får en opgave i at bistå i udarbejdelsen af datagrundlag og modeller. Sekretariaterne kan ikke handle på egen hånd, men kun efter aftale med formanden/udvalget. Ministeriet stiller sig til rådighed til at bidrage med juridiske vurderinger, hvis der bliver behov.
Eventuelle modeller skal tage højde for almene gymnasieudbud, der er samlokaliserede med erhvervsgymnasiale uddannelser. Det betyder, at den samlede matrikel har pligt til at udlevere data om det samlede elevgrundlag til grund for beregninger og konsekvensanalyser.
Danske Gymnasier samarbejder tæt med Danske Regioner om at orientere fordelingsudvalg og regioner.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Gode eksempler på rekruttering til sprogfag

Hvad virker, når man skal få gymnasieelever til at vælge sprogfag?
Det spørgsmål har Danske Gymnasiers Arbejdsgruppe for Sprog forsøgt at besvare ved at indhente gode eksempler fra gymnasier rundt om i landet, der er lykkedes med at øge rekrutteringen til sproglige studieretninger og sprog-valgfag.
Eksemplerne er samlet i Best Practice folderen Fold Verden Ud, hvor man kan hente inspiration og gode råd, hvis man gerne vil gøre noget for at øge søgningen til sprogfag på ens eget gymnasium.
Folderen ligger på danskegymansier.dk/udgivelser under fanebladet Fold Verden Ud.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264

Rigsrevisionens beretning om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde

Rigsrevisionen har offentliggjort beretning om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde. På baggrund af beretningen udtaler statsrevisorerne kritik af, at flere uddannelsesinstitutioner har anvendt finansielle instrumenter med unødig høj risiko, herunder swaplån mv. Ligeledes bemærker statsrevisorerne, at det selvejende områdes samlede gæld er steget med 55 pct. siden 2011. For gymnasier og hf-kurser er der dog blot tale om en stigning på 21 pct., hvilket endvidere er opgjort i løbende priser, og dermed må betegnes som en beskeden stigning.
I beretningen oplister Rigsrevisionen i alt 17 konkrete institutioner, som ud fra en beregning af belåningsgrad og risikoprofil på institutionens lån har en negativ markedsværdi.
Som konklusion anbefaler statsrevisorerne, at der foretages fornyede politiske overvejelser om regulering og tilsyn med institutioner ift. om der sker overbelåning eller om der optages typer af lån med unødig høj risiko.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Kom Tæt på Kunsten

Tæt på Kunsten er en ny undervisningsportal, der tager afsæt i den kunst, der befinder sig på eller omkring de danske gymnasier. Portalen er udviklet af Ny Carlsbergfondet i tæt samarbejde med gymnasielærere i relevante fag og tilbyder opgaver, film og billeder, der frit kan anvendes direkte i undervisningen i en række forskellige fag.
Indtil videre har Tæt på Kunsten udviklet materiale til Marselisborg Gymnasium, Vestfyns Gymnasium og Nyborg Gymnasium (sidstnævnte lanceres i december). Yderligere projekter bliver iværksat på baggrund af tæt dialog med interesserede gymnasier, hvor væsentlige kunstneriske udsmykninger er planlagt eller realiseret.
Læs mere om projektet.
Kontakt: Ny Carlsbergfondets Kommunikations- og sekretariatschef Jakob Fibiger Andreasen, tlf: 2531 9099

Puljer fra Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort tre puljer med relevans for det gymnasiale område
Rejsepulje til studieture til Færøerne og Grønland 2019/2020
Puljens formål er at give tilskud til, at flere studieture på ungdomsuddannelserne går til Færøerne og Grønland, og puljen skal dermed være med til at øge danske elevers kendskab til fællesskabet mellem Færøerne, Grønland og Danmark.
Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2019/2020
Puljens formål er at understøtte talentudviklingen af fagligt dygtige elever gennem deltagelse i internationale naturvidenskabelige olympiader og afholdelse af større nationale konkurrencer i matematik, biologi, fysik, kemi, naturgeografi m.v.
Pulje til styrkelse af 2.-4. fremmedsprog 2019/2020
Puljens formål er, at flere elever får interesse for fremmedsprog, ud over engelsk, og for at flere vælger sproglige studieretninger og sprog som valgfag.
For yderligere oplysninger se ministeriets puljeoversigt.
Vær opmærksom på, at der er kort ansøgningsfrist, så hvis man vil have del i puljerne, skal man have en ansøgning klar senest d. 25.11.19.
Kontakt: Fuldmægtig i STUK Teodor Rørbech tlf. 3392 5000

KOMMENDE KURSER

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 4. NOVEMBER 2019

Kurset afholdes den 2.-4. december på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST DEN 6. DECEMBER 2019

Kurset afholdes den 9.-10. januar 2020 på Comwell Korsør.
Kurset giver dig redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper.
På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer, gymnasierne står midt i.
Kurset henvender sig til gymnasieledere.

ARBEJDSMILJØSEMINAR 2020
– TILMELDINGSFRIST DEN 20. DECEMBER 2019

Seminaret afholdes den 23.-24. januar 2020 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.
Det arrangeres i fællesskab af Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier. Seminarets fokus er denne gang rettet mod arbejdspladskulturen og betydningen for arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på gymnasierne.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 20. DECEMBER 2019

Kurset afholdes 29.-31. januar 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261