Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 44/2018

 

Tilmelding til Danske Gymnasiers Årsmøde 2018

Husk tilmelding til Danske Gymnasiers Årsmøde 2018 på Hotel Nyborg Strands hjemmeside senest 9. november 2018. Læs mere om programmet for årsmødet.

Materiale til den ordinære generalforsamling bag login 

Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf.: 3318 8261.


 

Trivselsmåling i november og december

Bedre elevtrivsel er et mål i gymnasiereformen, og det indebærer nationale trivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser en gang årligt i november og december. Trivselsmålingen bidrager til at afdække områder, hvor kan være brug for en særlig indsats og opfølgning på elevernes faglige og sociale trivsel.

Skolerne er dataansvarlige ved indsamling af oplysninger i trivselsmålingen, som skal indsamles som en statistisk undersøgelse. Det betyder, at elevens lærere og andre, der arbejder med eleverne, ikke må have adgang til de enkelte elevers besvarelser, men alene til elevernes samlede svar på klasse- og institutionsniveau. Spørgeramme og vejledningsmateriale til trivselsmålingen er sendt ud til institutionerne. Man kan læse mere om spørgeramme, tidsperiode m.m. på uvm.dk

Styrelsen for It og Læring holder desuden webinar om trivselsmålingen 5. november kl. 13:30-14:30. Kontakt fuldmægtig Louise Bové Villadsen 


Dispositionsbegrænsning på gymnasierne i 2018

Undervisningsministeriet har i slutningen af august, i forbindelse med præsentationen af forslaget til finanslov for 2019, meddelt, at der i forbindelse med indkøbsbesparelsens fase 12 vil blive foretaget en dispositionsbegrænsning i 2018 på alle ministeriets institutioner, mens besparelsen for 2019 og frem indarbejdes i taksterne på finansloven for 2019. Den samlede dispositionsbegrænsning på Undervisningsministeriets område er på 21 mio. kr. i 2018. Ministeriet har 2. november 2018 oplyst sekretariatet, at man fortsat afventer cirkulære fra Finansministeriet, før der kan meldes besparelser ud på institutionsniveau. Når der er nyt, vil I få besked direkte fra ministeriet samt fra sekretariatet i nyhedsbrevet.

Kontakt Simon Heidemann Eriksen, tlf.: 3318 8269.


Videreførsel af tjenester fra Skoda-platformen

DEFF og DBC har nu afsluttet forhandlinger om en videreførsel af de tjenester, som i dag ligger på Skoda-platformen, herunder adgangen til Infomedia, så de alle kan fortsætte fra årsskiftet, hvor Skoda lukkes ned.

Som ventet vil den samlede pris for tjenesterne stige for de fleste institutioner fra årsskiftet, hvilket særligt skyldes, at folkeskoleområdet ikke længere ønsker at abonnere på Infomedia. Til gengæld kan institutioner selv vælge, hvilke tjenester man ønsker at abonnere på, og det er dermed ikke nødvendigt at købe hele pakken.

Sekretariatet arbejder fortsat sammen med bl.a. Undervisningsministeriet på at sikre en teknisk løsning for adgangen til tjenesterne. Det er målet, at adgangen fortsat skal baseres på UNI-Login, og gå via skolernes egne hjemmesider.

Kontakt Simon Heidemann Eriksen, tlf.: 3318 8269.


Høring om studieadministrative systemer

Danske Gymnasier har haft udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. i høring.
Danske Gymnasiers høringssvar lægger bl.a. vægt på, at bekendtgørelsen i højere grad skal inddrages i bekendtgørelsen, idet bekendtgørelsen på nuværende tidspunkt kan give et misvisende billede af, at såfremt et system bliver systemrevisionsgodkendt, vil systemet ligeledes overholde databeskyttelsesforordningens krav, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet.
Læs høringssvaret

Kontakt: Julie Sigh, tlf.: 2624 1667.


SIP om karaktergivning

Skoleudvikling i praksis – SIP holder i perioden 9. – 17. januar 2019 fire konferencedage forskellige steder i landet om emnet ”Hvad er god karaktergivning? – karaktergivning og dens betydning for mestring, læring og præstationer”.

På SIP-konferencen belyser vi karaktergivningen, som fortsat er en vigtig del af evalueringen på gymnasierne. Undersøgelser har vist, at der er begrænset fælles praksis om, hvordan karaktergivningen gribes an, og at lærere ofte føler sig alene om den vigtige opgave, hedder det i invitationen.  Der vil være oplæg om hvordan karaktergivningen i højere grad kan gøres til et fælles skoleanliggende, hvordan elever oplever karaktergivningen og om praksis på skolerne med den summative evaluering. Der vil også være oplæg fra EVA og Rambøll om de foreløbige resultater fra Undervisningsministeriets følgeforskningsprogram om reformen, hvor der er særligt fokus på grundforløbet og elevernes studieretningsvalg.

Undervisningsministeriet har åbnet for tilmeldinger til konferencedagene. Invitationer er sendt ud til skolerne, og konferencedagene henvender sig til alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Institutionen kan deltage med tre personer. Og prisen er 400 kr. per deltager. Frist for tilmelding er 30. november.
Mere info på emu.dk


Databeskyttelse – netværk

Som tidligere meldt ud er Danske Gymnasier i gang med at etablere et netværk for ledere og DPO’er (databeskyttelsesrådgivere).  Formålet med netværket er bl.a. at udveksle erfaringer om sager, herunder eventuelle sikkerhedsbrud samt nye tiltag på skolerne. Det er også netværkets opgave at vedligeholde foreningens udarbejdede databeskyttelsesretningslinjer, sådan at vi sikrer, at materialesamlingen altid ajourføres ift. hensigtsmæssighed og gældende lovgivning.

På grund af sygdom i sekretariatet er første møde i netværket imidlertid udskudt til starten af 2019. Såfremt I har lyst til at deltage i netværket, er I velkomne til at sende en mail til Julie Sigh. Dato for første møde samt program meldes ud til deltagerne pr. mail.

Kontakt: Julie Sigh, tlf.: 2624 1667.


Undersøgelse af snyd

Epinion har kontaktet en række skoler for at høre, om de ønsker at deltage i en undersøgelse af omfanget og karakteren af muligt snyd ved eksamen. Epinion vil spørge lærere, der har været eksaminatorer eller censorer og skoleledere samt interviewe elever, som er dimitteret fra grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Det er i udgangspunktet op til den enkelte skole, om man ønsker at deltage i undersøgelsen. Danske Gymnasier er ikke blevet orienteret om undersøgelsen, men det forlyder, at Undervisningsministeriet står bag undersøgelsen. Vi har bedt ministeriet om yderligere oplysninger.

Danske Gymnasier har tidligere meldt ud, at gymnasier er meget opmærksomme på mistanker om snyd, hvilket ministeriets egen undersøgelse fra 2017 også viste.

Læs mere om Danske Gymnasiers holdning til spørgsmålet