Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 44/2017


”Overblik” fra ombudsmanden

Ombudsmanden har oprettet en myndighedsguide på sin hjemmeside, som har til formål at forebygge fejl hos offentlige myndigheder.
Myndighedsoverblikket er et såkaldt overblik, der vejleder om vigtige praktiske forvaltningsretlige spørgsmål, som erfaringsmæssigt giver anledning til problemer, f.eks. spørgsmål om hvornår en afgørelsessag er tilstrækkeligt oplyst mv.
Herudover kan du løbende følge med i nye overblik, der tilføjes myndighedsguiden, ved at abonnere på ombudsmandens nyhedsbrev
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Finansministeriets lønoversigt pr. 1. december 2017

Lønoversigten pr. 1. december 2017 er udkommet. Lønoversigten er foreløbig, og findes derfor kun i elektronisk version. Det skyldes, at det i løbet af januar 2018 bliver opgjort, om reguleringsprocenten eventuelt skal sættes ned pr. 1. december 2017. I givet fald udsender Finansministeriet en ny lønoversigt.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Ophavsretlige spørgsmål i forbindelse med visning af film mm.

Sekretariatet har fået mange henvendelser om ophavsretlige spørgsmål i forbindelse med visning af spillefilm på gymnasierne. Årsagen er, at organisationen MPLC (Motion Picture License Company) har kontaktet flere gymnasier med et tilbud om en licensaftale, de påstår dækker bl.a. visning af spillefilm i filmklubber på gymnasierne. I den forbindelse er der en række punkter, det er vigtigt at være opmærksom på:
1.    Indgåelse af licensaftaler bør kun ske, hvis man er sikker på, at aftalerne dækker den fornødne aktivitet.
Dvs: at selv om MPLC i deres aftale hævder at dække streaming af film, så er det medie (fx netflix), hvori det vises, ikke nødvendigvis dækket, fordi det fx ikke er lovligt at vise filmene i en offentlig sammenhæng. Altså er det ligegyldigt, om den film, man viser, er dækket af MPLC-aftalen.

2.    Licensaftaler kan aldrig dække aktivitet, der ikke er lovlig i henhold til øvrig institutionslovgivning.
Her skal man huske, at gymnasierne er bundet af andre lovgivningsmæssige rammer end blot ophavsretsloven. Det betyder, at selv om MPLC hævder at dække visning af spillefilm i fx filmklubber, så er det ikke nødvendigvis lovligt at benytte penge på licenser, der gør det muligt at vise spillefilm i filmklubber. Det er fordi institutionslovgivningen, som hovedregel fastslår, at uddannelsesinstitutioner ikke må afholde udgifter, der ikke er formålstjenstlige i henhold til undervisning af eleverne. Hvis filmklubben er ren underholdning, er det svært at argumentere for, at gymnasierne må bruge penge på en licensaftale, der dækker visning af spillefilm i den sammenhæng.

Der er med andre ord tale om en kompleks problemstilling, og derfor opfordrer sekretariatet til, at man ikke forhaster sig ind i aftaler med MPLC. Vi er løbende i dialog med relevante aktører på området, for at få en afklaring på problemerne og vender tilbage, når der er nyt i sagen.
Kontakt: Jonas Høgh Jeppesen, tlf.: 3318 8269

Tilbud om overgang fra Copydan AVU-medier (ikke spillefilm)

Danske Gymnasier er blevet kontaktet af Copydan AVU-medier med et tilbud til gymnasierne om en overgang fra AVU-basis-aftale (eller ingen aftale) til en ny og mere dækkende aftale. Baggrunden for at lave en ny aftale er ifølge Copydan AVU-medier, at de oplever en ”stigende efterspørgsel på en bredere adgang til brug af audiovisuelt indhold (fx tv-udsendelser og film) i undervisningen, herunder bl.a. indhold fra internettet (fx YouTube)”. 
Copydan AVU-medier har opstillet en række mulige overgange afhængigt af hvorvidt gymnasiet har en plus-aftale, basis-aftale eller ingen aftale.
* Gymnasier med en AVU-plus-aftale kan overgå automatisk til den nye, opdaterede aftale pr. 1. november 2017 til samme pris (41,54 kr. pr. elev pr. år (2017-sats)).  
* Gymnasier med en AVU-basis-aftale og gymnasier uden aftale tilbydes overgang til den nye, opdaterede aftale gratis i resten af 2017 og til en introduktionspris på 30 kr. pr. elev. pr. år i 2018.
* Fra 2019 betaler alle gymnasier en pris, der svarer til prisen for AVU-plus-aftalen, dvs. 41,54 kr. pr. elev pr. år (2017-sats).
Gymnasier, der har en basis-aftale (eller ingen aftale) bør overveje deres behov, idet der er tale om en prisstigning (og større dækning) på 11,54 kr. pr. elev. pr. år fra 2019. Overvejer man at gøre brug af de fordele, der ligger i plus-aftalen, er det en fordel at indgå en aftale om en overgang, fordi prisen i resten af 2017 og 2018 vil forblive på niveau med basis-prisen.
Det skal understreges at ovenstående priser og overgangsforhold er udtryk for Copydan AVU-mediers egne bud på en overgang. Det står den enkelte institution frit for at forhandle sig til en bedre aftale, end det tilbud der er fremlagt. Materialet fra Copy Dan kan findes på Skoledrift, “Licensaftaler”.
Kontakt: Jonas Høgh Jeppesen, tlf.: 3318 8269

Vejledning om alkoholmarkedsføring

Alkoholreklamenævnet har udarbejdet en vejledning om fester og alkoholmarkedsføring rettet mod gymnasieelever. Vejledningen skal hjælpe lærere og ledelse på gymnasierne med at afgøre, hvornår de erhvervsdrivende overtræder reglerne for alkoholmarkedsføring samt oplyse om muligheden for at klage over overtrædelserne til Alkoholreklamenævnet. Der er desuden et afsnit med gode råd til, hvad gymnasierne kan gøre for at ruste sig mod erhvervsdrivende, som vil markedsføre alkoholholdige drikkevarer over for eleverne. 
Spørgsmål vedr. vejledningen kan rettes til Alkoholreklamenævnet på mail eller tlf. 72 16 24 27.

Ny juridisk konsulent i sekretariatet

Danske Gymnasiers Sekretariat byder velkommen til Julie Sigh, der er ansat som juridisk konsulent med særlig fokus på persondataforordningen.
Julie har erfaring med området fra tidligere ansættelser. Sekretariatet vil i samarbejde med gymnasierne og jeres administrative fællesskaber arbejde for, at gymnasieskolerne over hele landet bliver klædt bedst muligt på til at leve op til de kommende krav på det persondataretlige område.
Vi  planlægger, at Julie kan komme på nogle gymnasieskoler og jeres administrative fællesskaber.
Julie kan kontaktes på: Dir.tel. 3318 8273
E-mail: jus@danskegymnasier.dk

Længere ventetid på henvendelser

Bestyrelsen har besluttet at vente med at genbesætte ledige stillinger i sekretariatet til efter generalforsamlingen, hvor vi drøfter prioritering af foreningens fremtidige opgaver.
Vi beder jer derfor have forståelse for, at der er travlt i sekretariatet, og at der kan være længere svartid på henvendelser.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach tlf.: 3318 8268