Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 43/2018

 

Netværksmøde om webtilgængelighedsloven

Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer trådte i kraft 23. september 2018 og gælder for alle offentlige og offentligretlige myndigheder. Det er den enkelte myndighed, som har ansvaret for, at egne websteder og apps overholder kravene i loven.

Digitaliseringsstyrelsen holder netværksmøder om implementering af loven i Aarhus og København. Mødet i København blev afholdt den 22. oktober. I Aarhus er første møde onsdag den 31. oktober. Læs mere om netværket og tilmeld dig på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Til orientering har sekretariatet modtaget flere henvendelser om implementeringen af loven, og er i dialog med Digitaliseringsstyrelsen herom. For nuværende henviser Digitaliseringsstyrelsen til den vejledning, som ligger på styrelsens hjemmeside

Kontakt: Julie Sigh, tlf.: 2624 1667.


Databeskyttelsesnetværk i Danske Gymnasier

Databeskyttelsesområdet er komplekst, og der er på nuværende tidspunkt ikke meget praksis at forholde sig til. Derfor etableres der nu et databeskyttelsesnetværk for skolernes ledere og DPO’er (databeskyttelsesrådgivere). Formålet med netværket er bl.a. at udveksle erfaringer om konkrete sager, herunder eventuelle sikkerhedsbrud samt nye tiltag på skolerne. Det er også netværkets opgave at vedligeholde foreningens udarbejdede databeskyttelsesretningslinjer, sådan at vi sikrer, at materialesamlingen altid ajourføres ift. hensigtsmæssighed og gældende lovgivning.

Netværket skal mødes 2-3 gange årligt til møder på ca. to timers varighed. Første møde finder sted 15. november 2018. Såfremt I har lyst til at deltage i netværket, er I velkomne til at sende en mail til Julie Sigh. Program vil blive sendt til netværket forud for møderne.

Kontakt: Julie Sigh, tlf.: 2624 1667.


Statsansatte stiger i gennemsnit knap 7.800 kr. i løn i 2018

Som en del af OK18-forliget er der 1. oktober udmøntet en generel lønstigning på 0,50 pct. til de statsansatte set i forhold til lønniveauerne ved overenskomstindgåelsen.
Med den generelle lønstigning forhøjes de fleste centralt og lokalt aftalte faste løndele, herunder basisløn, pensionsbidrag, kvalifikation- og funktionstillæg mv. Sammen med lønstigningerne pr. 1. april 2018 vil de statsansattes lønniveauer generelt være forhøjet med 1,63 pct. siden overenskomstindgåelsen. Samlet svarer stigningen på 1,63 pct. til en lønstigning (inkl. pension) på gennemsnitligt 7.800 kr. årligt.

Ifølge Moderniseringsstyrelsens opgørelse stiger en gymnasielærer i gennemsnit 9.327 kr. i løn i 2018. Læs mere på styrelsens hjemmeside

Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266.


Uddannelse til HK-tillidsrepræsentanter aftalt ved OK18

Finansministeriet og HK Stat har ved overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalt et nyt, fælles projekt om uddannelse og efteruddannelse af HK-tillidsrepræsentanter.
Projektet er endnu ikke udmøntet, men sekretariatet vil løbende holde sig orienteret om status og orientere herom i et senere nyhedsbrev.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266.


Ligebehandlingsnævnets afgørelse: Skulle arbejdsgiver vente på afklaring af medarbejders helbredstilstand?

En gigtsyg kontorassistent blev afskediget fra sin stilling. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at medarbejderen havde et handicap i forskelslovens forstand. Medarbejderens arbejdsgiver havde i forbindelse med afskedigelsen henvist til medarbejderens langvarige sygefravær.

I sagen kunne medarbejderen på en forudgående omsorgssamtale med arbejdsgiver ikke oplyse nærmere om tidsperspektivet for hendes sygemelding, men blot oplyse, at der ikke var sket ændringer eller bedringer i forhold til hendes smerter. Klagers læge vurderede ligeledes i den varighedsattest, som arbejdsgiver havde indhentet, at varigheden af sygemeldingen var usikker og afhang af udredning og behandling, som klager fortsat afventede. Lægen kunne derfor ikke angive et tidspunkt for, hvornår klager kunne genoptage arbejdet.

På baggrund af oplysningerne om medarbejderens helbredsmæssige tilstand på opsigelsestidspunktet, herunder det samlede sygeforløb og på de lægelige oplysninger, herunder navnlig de vage angivelser af eventuelle behandlingsmuligheder og prognose, fandt ligebehandlingsnævnet, at medarbejderen på opsigelsestidspunktet ikke var kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i den pågældende stilling som kontorassistent, og at dette ikke ville ændre sig indenfor rimelig tid. Arbejdsgiveren havde derfor som led i sin tilpasningsforpligtigelse ikke pligt til at afvente afklaring af medarbejderens helbredstilstand. Medarbejderen fik på denne baggrund ikke medhold i sin klage over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i nævnet.

Læs afgørelsen
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266.


KOMMENDE KURSER

NYT – Styrk din personlige kommunikation – tilmeldingsfrist 31. oktober 2018

Kurset ”Styrk din personlige kommunikation” holdes 28. november 2018 på Comwell Middelfart. Kurset lægger vægt på at styrke lederens personlige kommunikation.

  • Du får seks grundlæggende teknikker til at fremstå sikkert og troværdigt, når du præsenterer.
  • Du lærer, hvordan du skal gebærde dig, så du fremtoner med stor overbevisning.
  • Du får små retoriske formater, som gør det lettere at formulere dig skarpt og præcist.
  • Du lærer at bruge en lille personlig fortælling til at vinde tillid til dig som leder.

Kurset henvender sig til gymnasieledere. Det anbefales at overveje, om man med fordel kan deltage flere ledere fra samme skole.

Konference om Mindsetbaseret ledelse – tilmeldingsfrist 7. november 2018

Med støtte fra Kompetencesekretariatet har fire gymnasier arbejdet med en model til ledelse og handlemåder, som fremmer læringsfællesskaber, læring og udvikling gennem en accepteret fejlkultur og et opgør med præstationskulturen. Projektet bliver afsluttet med en konference på Virum Gymnasium torsdag den 15. november 2018.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk/kursus
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf.: 3318 8261.