Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 41/2019

Tilmelding til Danske Gymnasiers årsmøde 2019

Husk at tilmelde dig Danske Gymnasiers årsmøde 2019 på Hotel Nyborg Strands hjemmeside senest 8. november. Læs det fulde program for årsmødet her.
Materiale til den ordinære generalforsamling finder du på danskegymnasier.dk bag login.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261

Tilmelding til apvu-landsmøde med temaet Fremtiden! Er vi på rette vej?

Foreningen for administrativt personale ved uddannelsesinstitutioner holder Landsmøde på Hotel Nyborg Strand den 4.-5. november 2019. Temaet for landsmødet er Fremtiden! Er vi på rette vej?
På landsmødet kan du blandt andet blive klogere på, hvad de nye ferieregler indebærer, hvordan optagelsesprøver forventes afviklet næste år, og hvordan administrative medarbejdere kan fremtidssikre deres job. Og så er der spændende oplæg ved journalist Nikolaj Sonne og forfatter Tommy Krabbe.
Arrangementet er kun for foreningens medlemmer. Bindende tilmelding på apvu.safeticket.dk

Ny aftale med Infomedia

Ungdomsuddannelsernes Licensudvalg har på lederforeningernes vegne forhandlet en ny aftale gældende for 2020 på plads med Infomedia. For os har det været vigtigt, at prisen afspejler institutionsstørrelsen, og ikke forbruget, da det i 2019 har vist sig, at den forbrugsbaserede pris giver en uheldig incitamentsstruktur, hvor institutioner bliver forsigtige med at anvende databasen, ligesom nogle institutioner oplevede meget voldsomme prisstigninger. Den nye rammeaftale med Infomedia medfører, at institutioner, der tilslutter sig aftalen i 2020, vil betale nedenstående pris. Der evalueres på prismodellen inden udgangen af 2020, og I er derfor meget velkomne til at kontakte os, hvis I har holdninger til aftalen og prismodellen. I vil også modtage mere information direkte fra Ungdomsuddannelsernes Licensudvalg, herunder om, hvordan I tilslutter jer aftalen.

Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Bemyndigelse til institutionernes bestyrelse til at indgå resultatkontrakter for ledere

Undervisningsministeriet har udsendt en ny bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere. Bemyndigelsen ophæver samtidig den tidligere bemyndigelse af 27. juni 2013. Den ligger på danskegymansier.dk/for-medlemmer/skoledrift under fanebladet Skolens Bestyrelse
Ledere, der har valgt at overgå til den nye cheflønsaftale er ikke omfattet af bemyndigelsen.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273 eller Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Grundtilskud ved fusion

I 2017 fik vi i Danske Gymnasiers sekretariat udarbejdet et notat om regler og satser for grundtilskud til gymnasier, der fusionerer med hinanden, eller med en erhvervsskole eller et erhvervsgymnasium. Da visse regler efterfølgende er ændret, ligesom taksterne har udviklet sig på de efterfølgende finanslove, har vi nu udarbejdet et opdateret notat, som ligger på danskegymansier.dk/for-medlemmer/skoledrift under fanebladet Finanslov.
Særligt kan det fremhæves, at man nu også i fusioner, der omfatter almene gymnasier, kan beholde det geografiske grundtilskud svarende til summen af geografisk grundtilskud før fusionen for alle de institutioner, der indgår i fusionen. Man vil dog efter en fireårig periode fortsat miste både basisgrundtilskud og uddannelsestypetilskud for alle institutioner – på nær for den fortsættende.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Medarbejder- og kompetencestyrelsen – ny styrelse

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er en nyoprettet styrelse i Skatteministeriets koncern.
Styrelsen har overtaget nogle opgaveområder fra Moderniseringsstyrelsen og varetager fremover opgaverne knyttet til overenskomstforhandlinger, løn, pension, ledelse og personale.
Styrelsen skriver:
”Medarbejder- og Kompetencestyrelsens opgave bliver at varetage statens arbejdsgiverfunktioner, herunder forberede forhandlinger og indgå overenskomster og aftaler på det statslige område samt varetage opgaver i forhold til løn, ledelse og personale. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal sikre samarbejde med og rådgivning af statens arbejdsgivere og understøtte et godt samarbejde med de faglige organisationer. Styrelsen har også ansvaret for bl.a. tjenestemandspension og helbredssager vedrørende tjenestemænd.
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal også sikre gode rammebetingelser og udvikle ledelse og personale gennem tiltag og aktiviteter inden for ledelsesudvikling og HR, herunder kompetenceudvikling og rekruttering mv. Formålet er at understøtte arbejdsgivere, ledere og medarbejdere i deres arbejdsopgaver.”
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273 

Gymnasier søges til pilotprojekt om gode alkoholpolitikker for Alkohol & Samfund

En række gymnasier har udviklet metoder til at holde gymnasiefester og fredagscaféer med mindre fokus på alkohol, og dem ønsker Alkohol & Samfund at finjustere og brede ud til flere gymnasier. Derfor er Alkohol& Samfund nu på udkig efter 10-15 gymnasier, som har lyst til at afprøve metoderne i et pilotprojekt, der løber fra starten af marts 2020.
Konceptet er simpelt og kræver blot to møder af max to timers timers varighed med en medarbejder fra Alkohol & Samfund, på første møde afdækkes skolens eksisterende alkoholpolitiske tiltag og den problemstilling, man ønsker at arbejde med: Derefter afprøver skolerne en model efter eget valg i en aftalt prøveperiode, og senere på året følges der op med et evalueringsmøde.
Det er gratis at deltage i pilotprojektet. Interesserede gymnasier kan henvende sig til Alkohol & Samfund.
Læs mere om projektet.
Kontakt: Ina Johansen, Alkohol & Samfund, tlf: 4129 1769

Ny podcast-serie: Gymnasielyd

Den nye podcast-serie ”Gymnasielyd” er tidligere omtalt i nyhedsbrevet, og nu gør vi det igen. Nu er alle seks afsnit i første sæson nemlig udkommet og kan hentes direkte fra EMUs hjemmeside eller fra diverse platforme som for eksempel iTunes.
Gymnasielyd er læringskosulenternes nye podcastserie, hvor du kan lytte til de udviklingsdiskussioner, der foregår blandt forskere, ledelser og lærere i den danske gymnasieskole.
I hvert afsnit inviterer de to værter Mette Møller Jørgensen og Paul Bridgwater en teoretiker og en praktiker i studiet. Emnerne er valgt i forlængelse af de tematikker, der er blevet rejst i forbindelse med gymnasiereformen fra 2017, og spænder fra data over dannelse, fra mellemledelse til medborgerskab, karaktergivning og kvalitetssystemer.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Nye bekendtgørelser på vejledningsområdet

Den 9. oktober 2019 træder fire nye bekendtgørelser i kraft:
–    Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (Procedurebekendtgørelsen)
–    Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (Vejledningsbekendtgørelsen)
–    Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet (Pligtbekendtgørelsen)
–    Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ung-domsuddannelserne (brobygningsbekendtgørelsen)
I den forbindelse er det værd at fremhæve, at alle elever fremover skal uddannelsesparathedsvurderes til alle tre kategorier af ungdomsuddannelser. Eleverne skal endvidere fremover foretage deres foreløbige uddannelsesvalg på baggrund af UPV’ens resultater. Processen er med andre ord vendt om, så UPV’en nu kommer forud for, at eleven afgiver sit ønske. Læs mere i procedurebekendtgørelsen.
Dernæst er fristerne for 9. og 10. klasses elevernes UPV i juni justeret, så de følger prøveterminsbekendtgørelsen fremfor faste datoer. Det er sket som konsekvens af optagelsesreglerne til de gymnasiale uddannelser. Fristen for revurdering af elever på skoler, der selv forestår vejledningen (f.eks. efterskoler og friskoler), er blevet justeret. For skoler, der selv forestår vejledningen, er der desuden foretaget ændringer i fristerne, så der fremover er samme frister for alle skoletyper.
Endeligt er der i vejledningsbekendtgørelsen indsat bestemmelser om kommunalbestyrelsens arbejde med søgetal og måltal i forbindelse med søgningen til ungdomsuddannelserne.
Kontakt: Kontorfuldmægtig Karina Nicolaisen eller fuldmægtig Kim Andersen.

Invitation til temadag om almendannelse

DG og GL inviterer lærere og ledelser fra de almengymnasiale uddannelser til en temadag om almendannelse den 7. november kl. 9-15.30 på Rysensteen Gymnasium i København.
Formålet med temadagen er at debattere og sprogliggøre almendannelse med henblik på at skabe en gymnasiekultur, der i højere grad har almendannelse som samtaleemne. Det vil ske med besøg fra bl.a. Jens Erik Kristensen, Ellen Krogh, Steen Beck, Ungdomsbureauet, DeltagerDanmark og mange andre.
Martin Krasnik (chefredaktør, Weekendavisen) hjælper med at komme gennem dagens forskellige diskussioner. Dagen slutter af med en kulturdebat, hvor Knud Romer, Olav Hesseldahl, Nadja Pass og Merete Riisager deltager, mens forstander for Krogerup Højskole, Rasmus Meyer, får det sidste ord.
Det er en ambition, at alle lærere og ledere tager hjem fra temadagen med inspiration til at fortsætte samtalen om almendannelse på skolen. Derfor opfordrer vi også til, at skolen deltager i mindre teams.
Tilmeldingsfrist er den 30. oktober kl. 12. Tilmelding og program findes her:
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Temadag om brug af kvalitative metoder i skoleudvikling

Læringskonsulenerne i STUK inviterer til temadag om systematisk arbejde med kvalitative data i forbindelse med skoleudvikling. Der bliver afholdt et arrangement i Jylland og et i København hhv. d. 21. november på Fredericia Gymnasium og d. 26. november på N. Zahles Gymnasium begge dage fra 9.30 – 14.35
STUK melder, at temadagene næsten er fuldt bookede, men der er stadig få ledige pladser til de hurtige.
Tilmelding til temadagen sker via et af disse links:
Fredericia den 21. november.
København den 26. november.

Kendelse: teknisk servicemedarbejder på gymnasium bortvist for at stjæle to dåser cola

Sagen drejede sig om en teknisk servicemedarbejder på et gymnasium, der blev bortvist, fordi gymnasiets serviceleder mente, at medarbejderen havde taget colaer tilhørende skolens festudvalg fra et aflukket depotrum i skolens kælder.
Skolens serviceleder havde fattet mistanke til medarbejderen og tog derfor et billede fra depotrummet af en uåbnet ramme dåsecolaer. Da lederen lidt senere på dagen så, at medarbejderen stillede nogle fyldte dåsecolaer i pedellernes opholdsrum, gik lederen igen ned i depotrummet, hvor han kunne konstatere, at der var fjernet to dåsecolaer fra den pågældende ramme. Han tog herefter et nyt billede.
På skolens videoovervågning kunne man herudover se, at medarbejderen var gået ned i kælderen, og at han kort efter kom op fra kælderen med en dåsecola i hånden.
Medarbejderen afviste at have taget colaerne, men gymnasieskolen valgte alligevel at bortvise ham. Medarbejderen rejste efterfølgende krav om løn i opsigelsesperiode og godtgørelse for uberettiget bortvisning.
Sagens afgørelse
I sagen lagde dommeren ud fra forklaringerne samt video- og billeddokumentationen til grund, at medarbejderen havde taget de to dåsecolaer fra det aflukkede depotrum.
I sin vurdering af om tyveriet kunne bære en bortvisning, fastslog dommeren indledningsvis, at de to dåsecolaers beskedne værdi talte imod bortvisning. Imidlertid fandt dommeren, at tyveriet udgjorde et så groft tillidsbrud, at bortvisningen var berettiget.
Ved vurderingen spillede det en afgørende rolle, at det stod klart for medarbejderen, at colaerne tilhørte festudvalget og ikke gymnasieskolen, samt at han havde skaffet sig adgang til depotet via den nøgle, som han var betroet som led i sit arbejde. Medarbejderen burde derfor – selv uden nedskrevne retningslinjer – have indset, at han ikke måtte tage colaer fra et aflukket depot.
Afgørelsen illustrerer, at der i udgangspunktet ikke gælder en værdimæssig bagatelgrænse, når det handler om tyveri. En uberettiget tilegnelse heraf vil derfor som udgangspunkt udgøre et groft tillidsbrud, der – alt afhængig af de øvrige konkrete omstændigheder – kan berettige til en bortvisning af medarbejderen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

KOMMENDE KURSER

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 25. OKTOBER 2019

Kurset afholdes den 26.-27. november 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 4. NOVEMBER 2019

Kurset afholdes den 2.-4. december på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST DEN 6. DECEMBER 2019

Kurset afholdes den 9.-10. januar 2020 på Comwell Korsør.
Kurset giver dig redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper.
På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer, gymnasierne står midt i.
Kurset henvender sig til gymnasieledere.

ARBEJDSMILJØSEMINAR 2020
– TILMELDINGSFRIST DEN 20. DECEMBER 2019

Seminaret afholdes den 23.-24. januar 2020 på Signatur Hotel Storebælt i Nyborg.
Det arrangeres i fællesskab af Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier. Seminarets fokus er denne gang rettet mod arbejdspladskulturen og betydningen for arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på gymnasierne.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 20. DECEMBER 2019

Kurset afholdes 29.-31. januar 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261