Nyhedsbrev

 

De vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø er samlet i en ny bekendtgørelse

Arbejdstilsynet har udsendt en ny bekendtgørelse, som samler de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeriet oplyser i en pressemeddelelses, at: ”Formålet med den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.
I bekendtgørelsen kan arbejdsgivere og medarbejdere blandt andet se, hvad der især skal lægges vægt på, når det skal vurderes, om eksempelvis uklare og modstridende krav i arbejdet, stor arbejdsmængde og tidspres eller krænkende handlinger udgør en risiko for sikkerhed eller sundhed.
Det bliver også fastslået, at det altid er arbejdsgiverens ansvar at tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø.
Arbejdstilsynet vil supplere bekendtgørelsen med tre nye vejledninger til virksomhederne om stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet, samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Her vil virksomhederne kunne finde hjælp til, hvilke forebyggende tiltag de kan iværksætte for at leve op til reglerne. Der findes allerede AT-vejledninger om hhv. vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.”
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Ny folder til ledere om SPS

STUK har fået udarbejdet en folder til ledere på ungdomsuddannelserne om arbejdet med specialpædagogisk støtte (SPS).
Formålet med folderen er at give ledere inspiration til, hvordan de kan skabe bedre rammer for den specialpædagogiske støtte (SPS) og sætte SPS på dagsordenen som en fælles strategisk opgave for skolen. Folderen giver et overblik over, hvem der modtager SPS, og hvad det betyder for eleverne at modtage SPS. Endelig rummer folderen refleksionsspørgsmål, som kan bruges til at drøfte og kvalificere rammerne for SPS på skolen.
Kontakt: Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte, tlf: 3392 6003

Hjælp med at afdække covid-19’s udbredelse og smitteveje

I sidste måned lancerede Statens Seruminstitut i samarbejde med eksperter fra regionerne og universiteterne den storstilede befolkningsundersøgelse Vi tester Danmark, for at blive klogere dels  på udbredelsen af covid-19 i befolkningen og dels på virussets smitteveje. Projektet bakkes op af Sundhedsstyrelsen (SST), Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Håbet er at op mod en  million borgere i løbet af oktober vil besvare et spørgeskema, og 500.000 vil lade sig teste for antistoffer for covid-19.
Den faglige forening for biologilærere på gymnasiet har fået bevilliget antistoftest for covid-19 til rådighed for biologiundervisningen på landets gymnasier. I alt har ungdomsuddannelserne modtaget 127.200 testkits. Sammen med antistoftestene fik eleverne udleveret et spørgeskema fra Vi tester Danmark, som det var frivilligt, om de ønskede at besvare eller ej. Kun 6.100 har indtil nu valgt at gøre det.
Smittespredning blandt de unge sker særlig hurtigt i øjeblikket, og derfor er det af uvurderlig betydning at få så mange svar som muligt fra denne aldersgruppe, der generelt kan være svær at nå med en almindelig befolkningsundersøgelse.
Derfor håber Vi tester Danmark at elever og lærere på gymnasierne vil deltage i spørgeskemaet inden 19. oktober.
Det er muligt at deltage i spørgeskemaet selv om man ikke har udført testen eller har modtaget biologiundervisningen.

Har lektiehjælpere og bogopsættelse ret til gruppeliv?

Sekretariatet får løbende henvendelser om lektiehjælpere, bogopsættere mv. vedrørende deres eventuelle krav på gruppeliv. Sekretariatet har tidligere fået rådgivning fra STUK om problemstillingen, som i den forbindelse oplyste, at det ikke er alle lektiehjælpere mv., der er omfattet af statens aftale om gruppelivsordning. Det er kun de overenskomstansatte lektiehjælpere mv., der er omfattet af statens aftale om gruppelivsordning. Såfremt de er på individuel kontrakt, er de ikke omfattet af statens aftale om gruppelivsordning.
Når de overenskomstansatte lektiehjælpere mv. omfattes af Sampension, omfattes de af gruppelivsdækningen heri og er derfor ikke længere omfattet af statens aftale om gruppelivsordning, jf. OAO-S-fællesoverenskomstens § 8. Med andre ord er de kun omfattet af statens aftale om gruppelivsordning i en eventuel karensperiode.
Hvis de ansatte er omfattet af statens aftale om gruppelivsordning, er forsikringspræmien dog obligatorisk. Hvis det er en timelønnet ansat, skal hele præmien indbetales for de måneder, hvor den ansatte har erlagt løntimer – upåagtet af antallet af erlagte timer.
Forsikringspræmien kan ikke sidestilles med et honorar og vil derfor heller ikke kunne udbetales som sådan. Det vil derfor heller ikke kunne indberettes som B-indkomst.
STUK har tidligere på året rundsendt disse ændrede retningslinjer for lektiehjælperes og bogopsætteres ansættelsesgrundlag:

”Orientering om ændrede retningslinjer for lektiehjælperes og bogopsætteres ansættelsesgrundlag
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og de faglige organisationer har været i dialog om ansættelsesgrundlaget for lektiehjælpere og bogopsættere og er på baggrund heraf kommet frem til at ændre de hidtidige retningslinjer for lektiehjælperes og bogopsætteres ansættelsesgrundlag.
Førhen skulle lektiehjælpere og bogopsættere over 18 år ansættes i henhold til cirkulære nr. 9183 af 1. april 2014 om organisationsaftale for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F-organisationsaftalen) (Modst. Nr. 016-14), mens lektiehjælpere og bogopsættere under 18 år skulle ansættes i henhold til cirkulære af 21. november 1985 om aflønning af piccoloer og piccoliner (LP. nr. 110/85).

Fremadrettet skal ansættelsesgrundlaget bero på en konkret vurdering af stillingsindholdet og de konkrete arbejdsopgaver de ansatte overvejende er beskæftiget med. Såfremt arbejdets art overvejende er kontorfunktionærarbejde, herunder eksempelvis fraværsregistrering, bookning af lokaler, kopiering og scanningsopgaver, bogopsætning og andet forefaldende kontorarbejde, vil arbejdet være dækket af det til enhver tid gældende cirkulære om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK-organisationsaftalen) (Modst nr. 033-19). Hvis den ansatte er under 18 år, skal vedkommende dog ansættes på individuel kontrakt. Vilkårene i den individuelle kontrakt kan fastsættes svarende til HK-overenskomstens § 11, der regulerer aflønningen for ansatte over 18 år. Såfremt stillingsindholdet overvejende indeholder opgaver som eksempelvis oprydning og flytning, opstilling af borde og stole, samt andet forefaldende arbejde, vil arbejdet være dækket af cirkulære om organisationsaftale for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv.(3F-organisationsaftalen) (Modst nr. 016-14). Hvis den ansatte er over 18 år og vedkommendes stillingsindhold er omfattet af 3F-aftalen, skal vedkommende indplaceres i løngruppe 1 og aflønnes i henhold til aftalens § 4, stk. 2. Hvis den ansatte er under 18 år, og vedkommendes stillingsindhold er omfattet af 3F-aftalen, men den ansatte udfører andet arbejde end rengøring, fx specialarbejde, skal vedkommende ansættes på individuel kontrakt. Vilkårene i den individuelle kontrakt kan fastsættes svarende til lønnen for ansatte under 18 år i henhold til 3F-aftalens § 4, stk. 4.

Ansatte som overvejende er beskæftiget med opgaver som lektiehjælp (fx lektiecafé, skrivelørdag mv.), anses ikke for være dækket af nogen gældende organisationsaftaler. De skal derfor ansættes på en individuel kontrakt.

Ovenstående retningslinjer skal iagttages i forbindelse med nyansættelser. Allerede ansatte lektiehjælpere, bogopsættere, piccoloer mv. skal med virkning fra dags dato tilbydes ansættelse i henhold til ovenstående retningslinjer. Hvis dette skulle medføre en lønnedgang, kan der ydes et udligningstillæg.
Hvis I skulle have spørgsmål hertil, er I velkomne til at rette henvendelse til STUK.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

KOMMENDE KURSER

SIDSTE FRIST – KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 2. OKTOBER 2020

Kurset afholdes den 12.-13. november 2020 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 9. OKTOBER 2020

Kurset afholdes den 10. november 2020 i IDA mødecenter i København.
Kursus lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. DECEMBER 2020

Kurset afholdes 3.-5. februar 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261