Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 40/2019

 

Finanslovsforslag med gode takter

Regeringen præsenterede i denne uge sit finanslovsforslag for 2020. Som ventet ønsker regeringen at afskaffe omprioriteringsbidraget efter fire år med besparelser på uddannelse. Regeringen ønsker desuden at indføre et henvisningstaxameter, som kompenserer gymnasiale uddannelser, der henviser elever til eud, hvor eleverne fastholdes i minimum seks måneder. Eneste besparelse på uddannelsesområdet følger af den seneste fase i statens indkøbsprogram, som reducerer fællesudgiftstaksten med 0,7 pct., samt giver en mindre dispositionsbegrænsning allerede i 2019.
På trods af, at vi med afskaffelsen af omprioriteringsbidraget nu kan se frem til mere stabile tilskud, så er det også en finanslov, hvor størstedelen af de nye penge på uddannelsesområdet går til at videreføre kvalitetspuljen på erhvervsuddannelserne for over 150 mio. kr., og hvor man leder forgæves efter investeringer på det almengymnasiale område. Dertil kommer, at der i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger skal findes ca. 250 mio. kr. til betaling for ufinansierede aftaler om FGU og folkeskolen. Vi vil fra Danske Gymnasier søge samarbejdet med den øvrige del af sektoren for at sikre, at de ubetalte regninger ikke giver nye besparelser på uddannelsesområdet.
Læs faktaark om finanslovsforslagets betydning for de almene gymnasier på danskegymnasier.dk under ’Skoledrift’ og ’Finanslov’. Her findes også budgetskabeloner med opdaterede takster, som medlemsinstitutioner kan benytte i forbindelse med budgetlægningen.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Bestyrelsesforeningens notat om den nye ferielov – indbetaling til fonden

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har af en statsautoriseret revisor fået udarbejdet et notat om ferieloven og dens konsekvenser for de almene gymnasier. Notatet har blandt andet fokus på de overvejelser en bestyrelse bør gøre sig i det tilfælde, hvor gymnasiet ikke har en tilstrækkelig likviditet til at indbetale de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriefond.
Notatet findes på danskegymnasier.dk bag login.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273 eller Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Kend foreningens politiske synspunkter

Bliver du ringet op af en journalist kl. 6 om morgen og bedt om at forholde dig til en aktuel sag? Er du
i tvivl om, hvad Danske Gymnasiers politik er på det pågældende område? Så er hjælpen bare få klik væk.
Sekretariatet lægger løbende policypapirer på danskegymnasier.dk under fanebladet DG mener.
Her kan man orientere sig i foreningens politik på centrale områder som fx elevfordeling, adgangskrav, 10. klasse eller fremtidens ungdomsuddannelsessystem, og det kan være en støtte, hvis man som gymnasium bliver kontaktet af medierne i en aktuel sag.
Under fanebladet Materialer til lokal interessevaretagelse – bag login – kan man ligeledes hente inspiration til den lokale interessevaretagelse fx i forhold til en lokal sprogstrategi.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264 eller Louise Bülow, tlf: 3318 8265

Find de nyeste tal for bl.a. elevfordeling, frafald og karaktergennemsnit

På danskegymnasier.dk under fanebladet Gymnasiet i tal finder du den nyeste statistik om gymnasieskolerne og deres elever. Siden opdateres løbende.
Er der tal du synes, det kunne være nyttigt at have på siden, så giv os et praj, så forsøger vi at finde dem.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264 eller Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Ny pjece om ”God digital deling af oplysninger om unge”

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Styrelsen for It og Læring (STIL) har i fællesskab udarbejdet en pjece, der guider kommuner og uddannelsesinstitutioner til bedre digital deling af oplysninger om unge. Målet er, at bedre digital datadeling skal understøtte en sammenhængende og kvalificeret indsats, når unge har brug for støtte til at komme godt i gang med og gennemføre en uddannelse. Pjecen skal dermed bidrage til bedre overgange fra uddannelseshjælp til uddannelse til gavn for den unge.
Pjecen indeholder konkrete råd til, hvordan man opbygger et godt samarbejde og god praksis for sikker, digital datadeling. Pjecen beskriver også, hvordan man kan involvere og informere den unge i de oplysninger, som kommunen og uddannelsesinstitutionen har om vedkommende.
Målgruppen for pjecen er medarbejdere i kommunerne, vejledere i den kommunale ungeindsats og administrative medarbejdere, lærere og vejledere på uddannelsesinstitutioner.
Find pjecen og læs mere på STIL’s hjemmeside.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Justering af normerne for skriftlig censur

STUK forbereder en justering af censornormerne for tidsrammerne for skriftlig censur. De rammer der er gældende, er ikke blevet justeret siden 2008, og det er nødvendigt at se på tallene igen, da der er kommet nye eksamener til siden da. Der er nye fag som f.eks. geovidenskab og bioteknologi, og der er en SRP-eksamen, som går fra at være en skriftlig eksamen til at være en mundtlig eksamen.
STUK har en ambition om, at justeringen skal resultere i en gennemskuelig og forståelig normramme, og vil i den forbindelse harmonisere rammerne, så uforklarlige forskelle mellem fag fjernes.
DG har været kaldt til møde om justeringen, og inden den meldes endeligt ud, vil GL også blive hørt. Der kommer en udmelding fra STUK, når justeringen af censornormerne er afsluttet.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Ved OK 18 blev det aftalt, at overenskomstparterne CFU og Moderniseringsstyrelsen (nu Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) skulle udvikle og tilbyde en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Formålet med uddannelsen er at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på statens arbejdspladser. I samarbejde med førende specialister inden for psykisk arbejdsmiljø er uddannelsen nu færdigudviklet. Målgruppen er statsansatte ledere med personaleansvar. Uddannelsen kører over tre kursusdage fordelt over et halvt år.
Tilmeldingen er netop blevet åbnet til de første uddannelsesforløb, der allerede starter op den 26. november (København) og 4. december (Århus). Læs mere om uddannelsen og find tilmeldingen.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

KOMMENDE KURSER

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 25. OKTOBER 2019

Kurset afholdes den 26.-27. november 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 4. NOVEMBER 2019

Kurset afholdes den 2.-4. december på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST DEN 6. DECEMBER 2019

Kurset afholdes den 9.-10. januar 2020 på Comwell Korsør.
Kurset giver dig redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper.
På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer, gymnasierne står midt i.
Kurset henvender sig til gymnasieledere.

ARBEJDSMILJØSEMINAR 2020
– TILMELDINGSFRIST DEN 20. DECEMBER 2019

Seminaret afholdes den 23.-24. januar 2020 på Signatur Hotel Storebælt i Nyborg.
Det arrangeres i fællesskab af Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier. Seminarets fokus er denne gang rettet mod arbejdspladskulturen og betydningen for arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på gymnasierne.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 20. DECEMBER 2019

Kurset afholdes 29.-31. januar 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261