Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 40/2017

Den nye studie- og ordensbekendtgørelse er udkommet – hvad nu?

I forlængelse af den nye studie- og ordensbekendtgørelse, som trådte i kraft 1. oktober 2017, har Danske Gymnasier revideret sine skabeloner til partshøring og afgørelse til elever og/eller forældremyndighedsindehavere ved elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne. Du finder skabelonerne på sekretariatets hjemmeside bag login under fanen ”Skabeloner og vejledninger”.
Som sekretariatet oplyste i sidste uges nyhedsbrev, skal hver enkelt institution i løbet af det igangværende skoleår tilpasse deres lokale studie- og ordensregler med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse. Det er som led i dette arbejde op til den enkelte skole at vurdere, hvilke af bekendtgørelsens regler og mulige sanktioner, der skal medtages i deres egne lokale studie- og ordensregler.
Sekretariatet har netop været i dialog med Undervisningsministeriet, som har oplyst, at der ikke fra ministeriets side vil blive udarbejdet en skabelon til skolernes lokale studie- og ordensregler. Derimod vil ministeriet udarbejde forskellige vejledninger.
For at hjælpe vores medlemsskoler godt på vej med opdateringen af deres lokale studie- og ordensregler vil sekretariatet derfor snarest tage initiativ til at udarbejde en råskitse, som skolerne kan bruge som udgangspunkt i det kommende arbejde.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Ny vejledning til hf

Undervisningsministeriet har offentliggjort den nye vejledning til den toårige uddannelse til hf-eksamen. Her indgår blandt andet rammerne for praktik-og projektforløb og uddannelsens semesteropbygning.
Kontakt: Louise Westmark, tlf.: 3318 8267

Forsikringsretlige rammer for HF-elever som er i projekt- og praktikforløb

Med den nye bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser skal HF-elever gennemføre projekt- og praktikforløb på og uden for skolen. Målet med projekt- og praktikforløbene er at understøtte uddannelsens professionsretning og bidrage til en større afklaring af uddannelses- og professionsvalg. Der er samlet afsat 70 undervisningstimer, og der skal være mindst tre forløb i løbet af uddannelsen, ét i 1. semester, ét i 2. semester og mindst ét i 3. eller 4. semester. Eleverne skal løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger gennem en kombination af praktisk ”feltarbejde” og den faglige undervisning. Et forløb skal altid rumme en form for faglig opgaveløsning og skal afrapporteres. I 3. og/eller 4. semester er forløbene knyttet til den valgte fagpakke.
Det nye projekt- og praktikforløb rejser en række forsikringsretlige spørgsmål, herunder bl.a. hvorvidt ”feltarbejde” skal sidestilles med undervisning, eller om feltarbejdet kan have karakter af ulønnet erhvervspraktik. Sondringen er relevant i vurderingen af, hvorvidt eventuelle skader, der måtte opstå under udførelsen af feltarbejdet, skal dækkes af selvforsikringsordningen eller af elevens/forældremyndighedsindehaverens egen forsikring. Endelig er det relevant at få afklaret de forsikringsretlige rammer, når feltarbejdet udføres hos en tredjemand.
Sekretariatet har derfor været i dialog med Undervisningsministeriet, som nu vil afdække området. Sekretariatet skriver ud i et senere nyhedsbrev, når der er nyt i sagen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Datatilsynets vejledning om databeskyttelsesrådgivere

Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet har netop offentliggjort en vejledning om databeskyttelsesrådgivere. Vejledningen omfatter kravene i persondataforordningen til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, hvilke opgaver, kvalifikationer den pågældende skal have og hvordan vedkommende skal inddrages.
Du kan i vejledningen bl.a. læse, at alle offentlige myndigheder skal udpege en databeskyttelsesrådgiver fra den 25. maj 2018, som har til opgave at understøtte, at den persondataansvarlige overholder reglerne i persondataforordningen. Herudover kan du læse, at der er mulighed for at udpege en fælles databeskyttelsesrådgiver, der fungerer på vegne af flere myndigheder på en gang, og at denne mulighed også gælder for selvejende institutioner. Denne mulighed er for de selvejende institutioner nærmere beskrevet i Undervisningsministeriets notat, om nyt krav om DPO, som findes på skoledrift (skoledrift/IT, Forvaltning og persondata/EU-persondataforordningen).
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Øvrige vejledninger fra Datatilsynet

Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet har forpligtiget sig til at offentliggøre en række vejledninger om databeskyttelsesforordningen frem mod slutningen af januar 2017, Der er udsendt en tidsplan for, hvornår de øvrige vejledninger ventes udsendt.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

De forsikringsretlige rammer for læreres og elevers kørsel i skoleregi

Danske Gymnasier får løbende spørgsmål fra skolerne om de forsikringsretlige rammer for læreres og elevers kørsel i skoleregi. Sekretariatet har i den forbindelse været i dialog med Undervisningsministeriet om sagen.
Ministeriet har indledningsvist præciseret, at formålet med kørslen altid skal være skolen vedkommende og have et uddannelsesformål. Det er derfor vigtigt, at I som institution nøje fører kontrol med, at jeres motorkøretøjer alene anvendes til formål, der er institutionen vedkommende. Hvis dette grundlæggende krav ikke er opfyldt, så er kørslen ikke omfattet af statens selvforsikring. Det bemærkes, at det grundlæggende er ministeriets vurdering, at transport af elever mellem skolen og ekskursionsmål ikke er et formål, der er institutionen vedkommende. Dette nævnes for at understrege, at kørslen altid skal have et formål, der er institutionen vedkommende.   
Generelt gælder, at motordrevne køretøjer, der tilhører institutionen, er omfattet af statens selvforsikringsordning. Der skal således ikke tegnes lovpligtig ansvarsforsikring eller kaskoforsikring for institutionens motorkøretøjer. Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker det ansvar, der kan opstå i forbindelse med brugen af institutionens motordrevne køretøjer. Det gælder også det ansvar, der kan opstå i forbindelse med tredjemands uberettigede brug af institutionens motorkøretøjer. Kaskoforsikringen dækker skader på institutionens motorkøretøjer, herunder tab af køretøjet ved tyveri eller røveri. Det er en forudsætning for dækning af kaskoskader efter reglerne om statens selvforsikringsordning, at køretøjet af institutionen ikke er blevet anvendt til formål, der er institutionens uddannelsesformål uvedkommende.
Ved leje (herunder leasing) af motorkøretøjer kan der tegnes en separat ansvarsforsikring. Dette fraviger hovedreglen om, at institutioner ikke må tegne forsikringer. Det skyldes, at motorkøretøjer, der lejes eller leases, ikke er omfattet af undtagelsen i § 109 i færdselsloven, der anfører, at motorkøretøjer, der tilhører staten eller en kommune, er undtaget fra forsikringspligt efter § 105. Dette skyldes, at det er udlejer eller leasingselskabet, der er ejer af motorkøretøjet og ikke institutionen.
For så vidt angår læreres adgang til at køre med elever i privatbil i skoleregi, har ministeriet oplyst, at der ikke er noget til hinder for dette, hvis institutionen giver tilladelse hertil. Man skal dog være opmærksom på, at det er lærerens egen lovpligtige bilforsikring/ansvarsforsikring, der dækker eventuelle skader opstået under kørslen. Ligeledes er der ikke noget til hinder for, at en lærer kører med elever i skolens bil, såfremt kørslen er institutionen vedkommende. Opstår der skader under kørslen, vil det dog her være statens selvforsikring, der dækker, idet bilen er skolens ejendom. Reglerne er de samme, uanset om eleven er over eller under 18 år.
Sekretariatet er også blevet spurgt om rammerne for elevers kørsel i skolens bil i skoleregi, hvortil ministeriet har oplyst, at elever ikke må være fører i skolens bil. Der kan dog være særlige situationer, hvor eleven er ansat på skolen. I disse tilfælde må eleven godt benytte bilen.
For så vidt angår elevers adgang til at køre i privat bil til et skolearrangement, har ministeriet oplyst, at såfremt skolen giver tilladelse til det, og eleven er over 18 år, har et kørekort og har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring, så kan det godt lade sig gøre, at eleverne selv kører til et arrangement. Men statens selvforsikring dækker ikke, og der udbetales ikke kørepenge til eleven.  
Endelig har ministeriet oplyst, at der ikke er særlige regler for kørsel med elever i bus. Her gælder det samme som for kørsel med elever i bil.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Hvilke studieretninger vælger de studerende?

Danske Gymnasier har planer om at følge studieretningsvalget tæt og udsender i den forbindelse et spørgeskema til samtlige gymnasier, som vi vil være meget taknemmelige, hvis I vil bruge tid på at besvare. Oplysningerne om elevernes valg af studieretninger skal danne grundlag for en række artikler til hjemmesiden og offentligheden hen over efteråret. Spørgeskemaet vil havne i jeres mailboks på mandag d. 9.10.2017 og I bedes svare tilbage senest den 12.10.2017 kl. 16.
Kontakt: Jonas Høgh Jeppesen, tlf.: 3318 8273

KOMMENDE KURSER

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring –  
tilmeldingsfrist den 6. oktober 2017 – SIDSTE CHANCE

Kurset ” Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring” afholdes 
den 7. – 8. november 2017 på Comwell Køge Strand. Kurset giver viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktiv feedback. Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.


NYT KURSUS – Når elever klager – tilmeldingsfrist den 6. oktober 2017 – SIDSTE CHANCE

Kurset ” Når elever klager” afholdes hhv. den 14. november 2017 i København og den 16. november 2017 i Århus. Tilmelding via Danske Gymnasiers hjemmeside. Læs mere ovenfor.
Kursus lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf.: 33 18 82 61