Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 04/2019


Vigtigt om offentliggørelse af fraværstal på institutionens hjemmeside

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt brev til lederne på alle institutioner, for at gøre opmærksom på, at ikke alle institutioner har oplyst det samlede fravær på deres hjemmesider. Ifølge fraværsbekendtgørelsen har alle gymnasiale institutioner senest den 1. januar 2019 skullet offentliggøre oplysninger om det samlede fravær i skoleåret 2017-2018, jf. § 3 og § 7, stk. 3. 
STUK indskærper, at de institutioner, som endnu ikke har offentliggjort oplysninger om det samlede fraværstal, skal sikre, at dette sker straks og senest mandag den 28. januar 2019. Det gælder endvidere for alle institutioner, at oplysningerne skal være lettilgængelige at fremsøge på hjemmesiden. STUK vil inden udgangen af januar foretage en ny gennemgang af institutionernes hjemmesider. 
Institutionen skal offentliggøre ét samlet tal for det fysiske fravær og ét samlet tal for det skriftlige fravær på tværs af årgange og evt. afdelinger. Institutionen vælger selv, om den derudover vil offentliggøre mere detaljerede oplysninger om fraværet, opdelt på afdelinger eller årgange m.v.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Webinar om nye adgangskrav og procedurer

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har afholdt tre informationsmøder om de nye adgangskrav og procedurer ved optagelse på de gymnasiale uddannelser. Møderne har været målrettet dels vejledere og evt. lærere i grundskolen og dels ledere og administration ved de gymnasiale institutioner.
Der har været stor interesse for møderne, og STUK vælger derfor at afholde endnu et informationsmøde, i form af et webinar: mandag den 28. januar 2019 kl. 13 – 15. 
I deltager i mødet via dette link
Dagsorden for mødet er:
• Velkomst /v. kontorchef Jens Refslund Poulsen
• Adgangskrav /v. Hanne Woller
• Proceduren for optagelse og reservation af plads /v. kontorchef Jens Refslund Poulsen
• Adgangsprøven og helhedsvurdering v/ Søren Vagner
Både vejledere, ledere og administratorer ved de gymnasiale institutioner er velkomne.
Der er plads til 500 deltagere på webinaret, så STUK vurderer ikke, at tilmelding er nødvendig. Hvis mere end 500 deltagere ønsker at deltage, afholder STUK endnu et webinar umiddelbart efter den 28. januar.
Eventuelle spørgsmål vedr. de nye optagelsesregler, kan stilles til STUK’s hotline på telefonnummer 70 21 21 56. Den er etableret til lejligheden og åben fra mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Moderniseringsstyrelsens personaleadministrative vejledning er netop blevet opdateret

Moderniseringsstyrelsen har opdateret PAV i kølvandet på OK18. Ved OK18 er der aftalt en række ændringer i forskellige aftaler, overenskomster mv. Der kan først administreres efter de aftalte ændringer, når der er udsendt cirkulærer på det enkelte område. 
Bemærk, at kapitel 9 om forvaltningsret, persondataloven mv. ikke er opdateret i forhold til databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold. 
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Forsikringsdækning af HF-elever i praktik

Sekretariatet får løbende spørgsmål vedrørende forsikringsdækning af HF-elever, når de er ude i projekt- og praktikforløb. 
Det følger af § 8 i bekendtgørelse nr. 1753 af 23. december 2016 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv., at elever, der er optaget på de gymnasiale uddannelser efter lov om de gymnasiale uddannelser til almen studentereksamen (stx), merkantil studentereksamen (hhx), teknisk studentereksamen (htx) og hf-eksamen, omfattes af ordningen ved deltagelse i praktisk erhvervsorientering m.v. som led i uddannelses- og erhvervsvejledning iværksat af skolen eller kurset.
Eleverne er således omfattet af statens erstatningsordning, når de er ude i projekt – og praktikforløb, dog kun hvis der er tale om ulønnet praktik.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ny rapport fra Evalueringsinstituttet sætter fokus på elevtrivsel i gymnasiet

Mange elever oplever svære perioder i gymnasiet, og elever der ikke trives har svært ved at rykke sig fagligt. Det er baggrunden for at Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har udgivet en ny rapport, som undersøger, hvordan de gymnasiale uddannelser kan arbejde med at forbedre den faglige og sociale trivsel for alle elever. 
Undersøgelsen dokumenterer, at der er stor forskel på, hvordan elever, der har det svært får kontakt til skolens støttetilbud. Den viser også, at læreren spiller en vigtig rolle som facilitator for at skabe en god samarbejdskultur i klassen – ikke mindst, når det handler om at styre gruppedannelsesprocessen. Rapporten giver også gode råd til skolerne om, hvordan de kan nedbringe præstationspresset på eleverne ved at anvende flere forskellige former for feedback – i stedet for blot at give karakterer. 
Rapporten vil blive fulgt op af et inspirationsmateriale om elevtrivsel, der udkommer i foråret 2019.
Kontakt: chefkonsulent i EVA Kristine Hecksher.

Revision af løn- og ansættelsesmæssige dispositioner på vej

Danske Gymnasier er blevet oplyst om, at Rigsrevisionen i januar-februar 2019 vil udføre juridisk-kritisk revision af løn-og ansættelsesmæssige dispositioner på 20 gymnasier. 
 Som led i revisionen vil der bl.a. være fokus på, om gymnasieskolernes udbetaling af løn til rektorerne er i overensstemmelse med love, overenskomster og andre aftaler, der gælder for statslige ansættelsesmyndigheder.
 Revisionen vil gennemgå følgende områder: 
•    Rektors løn 
•    Rektors resultatløn (seneste opgørelse og udbetaling)
Kontakt: Jenny Bøving Arendt, tlf: 3318 8263

Ny Erasmus+ vejledning til skoleledere

Europa-Kommissionen indkalder forslag til projekter under Erasmus+. I 2019 kan danske institutioner og organisationer søge om tilskud fra Erasmus+ til projekter om udlandsophold for elever, studerende, unge, undervisere og medarbejdere samt til samarbejdsprojekter på tværs af uddannelsessektorer og lande om blandt andet vidensdeling og innovation i uddannelsessystemet. Derudover kan der søges om tilskud til politikudvikling inden for ungdomsområdet. 
Der er afsat mere end 30,3 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2019. Nærmere information om mulighederne for at få tilskud findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets informationsside om Erasmus+. Ansøgningsfristerne ligger i løbet af foråret 2019. Læs også den nye ny ”ErasmusGuide for school leaders”.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Invitation til bestyrelseskonference

Den 5. februar 2019 afholder Gymnasiernes Bestyrelsesforening i samarbejde med Danske Gymnasier, Danske HF & VUC og GL sin årlige bestyrelseskonference. 
Det foregår på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V fra kl. 10.00-16.00 
Konferencen sætter fokus på det gode bestyrelsesarbejde og på det spillerum og dilemmaer bestyrelserne står over for i det daglige.
Bestyrelseskonferencen er åben for alle medlemmer af offentlige bestyrelser på gymnasier og VUC samt rektorer/Øverste ledere.
Læs programmet og tilmeld dig her

Ildsjæledag 2019 – sidste chance for tilmelding 1. februar!

Som tidligere annonceret afholdes Danske Gymnasiers årlige Ildsjæledag den 7. februar 2019 på Nyborg Gymnasium. Dagen er målrettet alle (ledelse og undervisere på gymnasierne), der interesserer sig for digitale læringsformer og udviklingen af digitale kompetencer. 
Det er muligt at tilmelde sig frem til 1. februar. Deltagelsen er gratis.
Du kan læse mere om arrangementet og se programmet på danskegymnasier.dk. 
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Orienteringsbrev nr. 15 om implementering af gymnasiereformen

Det nyeste orienteringsbrev er netop udsendt fra Undervisningsministeriet. Brevet handler bl.a. om den nye optagelsesbekendtgørelse, indfasning af nye centralt stillede skriftlige prøver og Den Digitale Prøvevagt – et nyt monitoreringsværktøj til brug ved skriftlige prøver. Derudover inviteres alle institutioner til Visionsdag om digitale kompetencer. Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622