Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 4/2018

 

Ændring af dato for temadag om databeskyttelse

Som tidligere meldt ud, holder Danske Gymnasier en temadag om databeskyttelse. Vi har imidlertid været nødsaget til at udskyde arrangementet fra februar til april.
Temadagen vil således blive afholdt onsdag den 11. april 2018 kl. 10.00-15.30 på Fredericia
Gymnasium. Program og oplysninger om tilmelding følger snarest.

Kontakt: Julie Sigh, tlf.: 2624 1667.


 

Ny ordning for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Fra 1. januar 2018 er en ny ordning om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag trådt i kraft. I den nye ordning gøres AUB-bidraget afhængigt af elever/praktikpladser og erhvervsuddannede medarbejdere på arbejdspladsen. Det betyder, at arbejdsgivere kan komme til at skulle bidrage mere end de gør i dag.

Læs mere om ordningen

I beregningen af, om arbejdsgiveren skal bidrage mere, opereres der med såkaldte elevpoint. Hvis en arbejdsgiver har færre elevpoint end måltallet, skal man bidrage mere til ordningen. Har arbejdsgiveren derimod flere elevpoint end måltallet, kan man få en bonus. For at vide, om man ligger over eller under sit måltal for 2018, er det nødvendigt at beregne et forskud. Det endelige forskud kommer først i april, og derfor vil det være en god ide selv at udarbejde en beregning for at finde ud af, om man skal justere i økonomien eller eventuelt ansætte flere elever.
Sekretariatet har udarbejdet et excel-ark til gymnasierne, som gør det muligt at se, om man ligger over eller under målsætningen. Vær opmærksom på, at beregningen afhænger af, om man hører til under den statslige sektor.

Hent excelark på danskegymnasier.dk under “For medlemmer/skoledrift/Løn og personale”

OBS: Arbejdsgivere, der har mindre end én fuldtidsansat medarbejder med erhvervsuddannelse indgår ikke i ordningen.

Kontakt: Jonas Høgh Jeppesen, tlf.: 3318 8264.


Brug af motionslokale

Flere skoler har etableret et motionslokale, som kan benyttes af elever og lærere. Sekretariatet får løbende spørgsmål om de forsikringsretlige rammer for brugen af lokalet uden for arbejds- og skoletid og har derfor været i dialog med Undervisningsministeriet om sagen.
Såfremt motionslokalet bliver benyttet uden for arbejds- og skoletid, er det brugerens (lærerens/elevens) eget forsikringsselskab, som skal kontaktes, hvis brugeren bliver skadet.
Bliver udstyret i motionslokalet skadet, er det omvendt skolen, som skal dække skaden, såfremt skaden er opstået ved simpel uagtsomhed. Hvis udstyret er blevet ødelagt af en lærer/elev ved grov uagtsomhed eller ved fortsæt, kan skolen rejse krav mod skadevolderen.
Det anbefales, at skolen udarbejder retningslinjer for brugen af lokalet.
Såfremt skolen lader elever benytte lokalet uden tilstedeværelse af en voksen, og hvis en elev i den forbindelse kommer til skade, kan der formentlig rejses et erstatningskrav mod skolen. Institutionen skal derfor inden sådan et udlån af lokalet vurdere, om brugen af lokalet og inventaret er forsvarlig i forhold til de pågældende elevers alder og erfaring. Institutionen vil næppe kunne drages til ansvar for eksempelvis skader opstået som følge af en forkert udført gymnastikøvelse. Derimod vil institutionen kunne drages til ansvar for skader opstået på grund af defekte gymnastikredskaber, der ikke klart har været forsynet med advarsler om, at de ikke måtte bruges på grund af defekter.
Det anbefales dog, at der er voksentilsyn/opsyn i lokalet, eller at der i retningslinjerne for brugen af lokalet indføres et krav om, at brugeren af lokalet skal være over 18 år, såfremt der ikke er en voksen tilstede. Herudover anbefales det, at skolen får forældre/værge til at underskrive en blanket til skolen om, at barnet under 18 år må opholde sig i motionslokalet også i de tilfælde, hvor der ikke er voksentilsyn.
En elevs, forældres eller værges underskrift på, at vedkommende er bekendt med sikkerhedsforskrifterne i et værksted, medfører dog ikke bortfald af et eventuelt erstatningsansvar for institutionen, også selvom eleven efterfølgende overtræder sikkerhedsforskrifterne. Erstatningsansvaret vil i den situation blive vurderet uafhængigt af underskriften med hensyn til tilrettelæggelsen, instruktion og tilsyn. En underskrift kan være et moment – et vurderingspunkt, som indgår i vurderingen og viser, at der er givet instruktion. Men det må formodes, at domstolenes vurdering vil bero på de konkrete omstændigheder, herunder en selvstændig vurdering af den faktiske instruktion. Underskrift på kendskab til sikkerhedsforskrifter kan indgå som et pædagogisk redskab i undervisningen, men vil altså ikke medføre bortfald af erstatningsansvar ved overtrædelser.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266.


Skal skolen søge om social sikring, når medarbejdere skal arbejde i udlandet?

Sekretariatet har bedt Undervisningsministeriet vurdere, om en skole skal tegne social sikring, når medarbejdere skal arbejde i udlandet, f.eks. på en studietur.
Ministeriet har efterfølgende forelagt sagen for Udbetaling Danmark, som har oplyst, at:
Vi i Danmark sidestiller alle offentligt ansatte som tjenestemænd, jf. EF-forordning 883/04, art. 11, stk. 3, litra a. Dette betyder, at offentligt ansatte i Danmark automatisk er dansk socialt sikrede og derfor ikke behøver at modtage en afgørelse om dansk social sikring fra Udbetaling Danmark.
Udbetaling Danmark kan imidlertid godt udstede afgørelser om dansk social sikring til offentligt ansatte, som er interesserede i at modtage dokumentation for, at de er dansk socialt sikrede, mens de opholder sig i udlandet.
Visse privatansatte kan også anses som offentligt ansatte, såsom ansatte ved selvejende institutioner eller andre private institutioner og virksomheder, hvis lønudgiften dækkes med mindst 50 pct. af offentlige midler.
Udbetaling Danmark oplyser, at det er en god idé at medbringe dokumentation for dansk social sikring under arbejde i udlandet, men at det er op til den enkelte medarbejder, om man vil søge. Dokumentation for dansk social sikring kan bl.a. bruges, hvis man kommer til skade under en tjenesterejse og har brug for lægehjælp, eller hvis man bliver standset af en udenlandsk kontrolmyndighed, som ønsker at se dokumentation for, at man ikke burde være socialt sikret i deres land.
For tjenesterejser til andre lande end EØS og Schweiz gælder EF-forordningen 883/04 ikke. Danmark har imidlertid indgået flere konventioner med andre lande om social sikring. De fleste konventioner omhandler blot optjening af pension, hvorfor privat sygeforsikring anbefales.

Se listen

Undervisningsministeriet har supplerende oplyst, at statens selvforsikringsordning også dækker tjenesterejser til udlandet i henhold til det til enhver tid gældende cirkulære om tjenesterejseforsikring.
Tjenesterejseforsikringen administreres af Europæiske Rejseforsikring A/S, som står for skadebehandling, herunder udbetaling af erstatning og efterfølgende opkrævning hos den statslige institution.
Dette betyder, at gymnasielærere på selvejende gymnasier, der skal på ekskursion i udlandet, vil være omfattet af statens selvforsikring via Europæiske Rejseforsikring.
Private gymnasier er ikke omfattet af statens selvejeforsikring, hvorfor de selv skal stå for at tegne en rejseforsikring for deres gymnasielærere.
Ministeriet udleder samlet, at ansatte på institutioner med en lønudgift, der dækkes med mindst 50 pct. af offentlige midler, er dansk socialt sikrede, dvs. har ret til sygesikring, dagpenge ved sygdom, barsel og adoption, pension m.v., i EØS og Schweiz. Videre kan vi udlede, at ansatte på selvejende institutioner er omfattet af statens selvforsikring, herunder ret til sygebehandling, hjemtransport, ulykkes- og bagageforsikring m.v. i udlandet. Retten til dansk social sikring og statens selvejeforsikring supplerer således hinanden.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266.


KOMMENDE KURSER

DATOÆNDRING – Ledelse af studieretninger, team og projekter – tilmeldingsfrist 8. februar 2018

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

1. undervisningsgang 7. marts 2018
2. undervisningsgang 5. april 2018
3. undervisningsgang 8. maj 2018
4. undervisningsgang 7. juni 2018

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Korsør.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

Arbejdsmiljøuddannelsen – tilmeldingsfrist 9. februar 2018

Kurset afholdes 13. – 15. marts 2018 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk

Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf.: 3318 82 60.