Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 4/2017

Mulighed for at følge op på hf-kampagne

Skolerne kan stadig benytte sig af Danske Gymnasiers annoncer om det nye hf, som var indrykket i en række landsdækkende og regionale medier ved årsskiftet.
Udover at skolerne for egen regning kan annoncere i den lokale presse i forbindelse med orienteringsaftner, kan man overveje, om man efter et par uger vil indrykke en hf-annonce for at genopfriske hukommelsen for de læsere, der umiddelbart står overfor at skulle træffe valg af ungdomsuddannelse.
guiden kan I finde annonceskabeloner, man som enkelt skole eller sammen med andre kan indrykke i de lokale medier. Se, hvordan man henter den ønskede annonce-fil på side 8 i guiden.
Man kan læse mere om hf-kampagnen på danskegymnasier.dk
Kontakt: Finn Georg Bald, tlf.:3318 8271

Bestyrelsestjekliste gældende for regnskabsåret 2016

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udarbejdet et paradigme til bestyrelsestjeklisten, som skal anvendes af institutionens bestyrelse i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2016.
Fra regnskabsåret 2016 er det således et krav, at bestyrelsen besvarer en række spørgsmål i en bestyrelsestjekliste, som kan findes på uvm.dk
Bestyrelsestjeklisten præciserer bestyrelsens ansvar og forpligtelser, som bestyrelsen ved underskriften af årsrapporten indestår for.
Bestyrelsestjeklisten skal indberettes som et særligt dokument i ministeriets regnskabsportal i forbindelse med regnskabsindberetningen for 2016.
Kontakt: Kirstine Kjemtrup tlf. 3318 8269

Forsikringsdækning ved ansattes brug af skolens tjenestebil til private formål

Danske Gymnasier får løbende spørgsmål om, hvorvidt tjenestebilen og den ansatte er omfattet af statens selvforsikring i de tilfælde, hvor den ansatte bruger tjenestebilen i privat øjemed.
Undervisningsministeriet har oplyst sekretariatet, at hverken tjenestebilen eller den ansatte er omfattet af statens selvforsikringsordning i sådanne tilfælde. Skolens bil bør derfor ikke benyttes til private formål.
Hvis motorkøretøjet beskadiges under eksempelvis en ansats uberettigede anvendelse af køretøjet til ikke tjenstlige formål, dækkes det ikke af statens selvforsikringsordning. Det er derfor vigtigt, at I som institution nøje fører kontrol med, at jeres motorkøretøjer alene anvendes til formål, der er institutionen vedkommende.
Læs mere om reglerne for brugen af motorkøretøjer i Vejledningen om Statens Selvforsikring  (side 29-37).
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Nye organisationsaftaler for kostfagligt uddannet personale mv.

Finansministeriet og CO10 har netop indgået en ny organisationsaftale for kostfagligt uddannet personale – køkken (økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever).
Læs organisationsaftalen
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Ombudsmandsudtalelse: Der er grænser for, hvor negativt offentligt ansatte kan omtale ledelsen på de sociale medier

I sagen havde en kommunal medarbejder i en kommentar på Facebook beskrevet kommunaldirektøren som ”en person, der måske ikke har sandhed som sin spidskompetence”. Kommunen opfattede dette som uacceptabel illoyal adfærd, og medarbejderen fik derfor en advarsel.
Ombudsmanden fastslår i sin udtalelse, at den ansattes ytringer om kommunaldirektøren var urimelig grove, og at de overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Dette var også tilfældet, selvom der efter Ombudsmandens opfattelse ikke var nogen tvivl om, at medarbejderen havde fremsat ytringerne som privatperson. Ombudsmanden har i sin udtalelse bl.a. lagt vægt på, at medarbejderen ikke nærmere havde dokumenteret eller sandsynliggjort sin beskyldning, herunder at beskyldningen mod kommunaldirektøren ikke var underbygget på nogen måde.

På denne baggrund mente Ombudsmanden ikke, at der var grundlag for at kritisere kommunens beslutning om at tildele medarbejderen en advarsel for ytringerne. Ombudsmanden hæftede sig dog ved, at kommunen alene syntes at have behandlet og vurderet sagen som et spørgsmål om, hvorvidt medarbejderens udtalelser var loyale over for kommunen, og ikke som et spørgsmål om, hvorvidt udtalelserne overskred de udtrykkelige begrænsninger for ytringsfriheden. Dette var efter Ombudsmandens opfattelse meget uheldigt, da en sådan håndtering efterlod tvivl om, hvorvidt kommunen havde behandlet sagen på grundlag af en korrekt forståelse af gældende ret.
Ombudsmandens udtalelse gør hermed op med opfattelsen af, at offentligt ansattes ytringsfrihed skal afvejes overfor ansattes loyalitetsforpligtigelse til arbejdsgiveren. Loyalitetsforpligtigelsen kan således ikke bruges som argument for en begrænsning af ansattes ytringsfrihed.
Ifølge Ombudsmanden skal en myndighed, der overvejer, om der er grundlag for at reagere over for en ansats offentlige ytringer, derfor alene vurdere, om ytringerne overskrider de udtrykkelige begrænsninger, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266