Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 39/2019

Finanslovsforslaget for 2020 præsenteres onsdag den 2. oktober

Onsdag den 2. oktober præsenterer regeringen sit finanslovsforslag. Vi ved på nuværende tidspunkt, at omprioriteringsbidraget bortfalder fra 2020, og at der indføres et henvisningstaxameter, som finansieres ved en reduktion i undervisningstaksten på alle fire gymnasiale uddannelser. Derudover er der varslet en mindre besparelse for indkøbsprogrammets fase 14. Moderniseringsstyrelsen har udsendt skøn over pris- og lønregulering til 2020-niveau på 1,4 pct.
Hurtigt efter præsentationen udsender sekretariatet som vanligt et faktaark, hvor finanslovsforslagets konsekvenser for de almene gymnasier præsenteres. Faktaarket udsendes på rektorkonferencen, og gøres tilgængeligt på danskegymnasier.dk, hvor vi også opdaterer budgetskabeloner til henholdsvis offentlige og private gymnasier.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Skal sent optagede elever aflægge interne prøver ved afslutningen af grundforløbet?

I forbindelse med muligheden for en ekstra optagelsesprøve vil nogle elever blive en del senere optaget. Det har givet anledning til spørgsmål om, hvorvidt disse elever skal aflægge interne prøver ved afslutningen af grundforløbet, når de optages inden i et allerede påbegyndt skoleår.
Prøverne ved afslutningen af grundforløbet er medtællende på eksamensbeviset, og derfor skal de sent optagede elever også aflægge de pågældende prøver. Da prøverne er interne, er det imidlertid ikke udelukket at de kan udskydes til et senere tidspunkt end ved afslutningen af grundforløbet. Det vil eksempelvis være rimeligt med en udskydelse af grundforløbsprøverne, hvis eleven optages sent i grundforløbet.
Elever, der ønsker at blive optaget inde i et uddannelsesforløb, har selv et ansvar for den særlige indsats, der må påregnes for at indhente eventuelt manglende konkrete faglige færdigheder i det nye uddannelsesforløb.
I de tilfælde, hvor institutionen konkret vurderer, at ansøgeren har forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen, herunder henset til hvor stor en del af skoleåret, der allerede er gået, påtager institutionen sig et særligt ansvar for at hjælpe eleven med at blive klædt fagligt på.
Jo længere inde i et allerede påbegyndt skoleår en elev optages, jo større indsats må der påregnes for den enkelte elev, og jo større ansvar for at hjælpe eleven med at blive klædt fagligt på må den enkelte institution påtage sig. Det gælder ikke mindst i forhold til at hjælpe eleven med at få etableret et eksaminationsgrundlag til grundforløbsprøverne, jf. læreplanernes angivelse af, at flere af de interne prøver sker på baggrund af enten en ”portfolio” eller af gennemførte ”problemorienterende forløb”.
Kontakt: Camilla Abel Trier, fuldmægtig i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vil du være med til at fejre 50-året for HF? – sidste chance for tilmelding den 1. oktober

Danske Gymnasier og Danske HF & VUC inviterer til konference om HF tirsdag den 22. oktober kl. 14-17.30 i Festsalen på Nationalmuseet. Konferencen er en fejring af 50-året for de første HF-studenter samt af det første gennemløb af HF-reformen, der trådte i kraft i sommeren 2017.
Vi får bl.a. besøg af nye undervisningsordførere, forfatter Lars Olsen, områdechef i EVA Camilla Hutters og tidligere hf’ere,som forfatter Merete Pryds Helle og Thor Kristensen fra Guldfireren. Det hele faciliteres på bedste forsamlingshusmanér af Gertrud Højlund!
Find program og tilmelding her
Kontakt: Camilla Huniche,tlf: 60227622

Nye SIP-kurser om trivsel på vej

Ministeriet har sendt invitationer ud om de næste SIP-kurser. Temaet for kurserne bliver trivsel, som jo fylder en del pt.
Kurset bliver afholdt over ialt fire gange forskellige steder i landet. Det er på Frederiksberg Gymnasium den 5. december, på IBC Kolding den 9. december, Randers Statsskole den 10. december og Greve Gymnasium den 16. december.
Tilmelding sker ved at benytte følgende link:
Frederiksberg Gymnasium
IBC Innovationsfabrikken Kolding
Randers Statsskole
Greve Gymnasium
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Inspirationsmateriale til arbejde med demokrati og medborgerskab

UVM har et projekt om demokrati og medborgerskab, som løber i perioden 2017-20. Projektet favner bredt og henvender sig til både dagtilbud, grundskole, erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser.
I den forbindelse er der udarbejdet inspirationsmateriale og undervisningsmateriale, som er tilgængeligt på EMU’en.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Ny kampagne sætter fokus på seksuel chikane

Dialogen er essentiel, hvis en arbejdsplads skal seksuel chikane samt grænseoverskridende og krænkende adfærd på arbejdspladsen til livs. Derfor har arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet udviklet et dialogværktøj, som skal være med til at gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Beregning af opsigelsesvarsel for it-medarbejdere omfattet af PROSA-overenskomsten

Sekretariatet har været i dialog med STUK om bevaring af optjent opsigelsesvarsel ved en medarbejders direkte overgang fra en stilling på en statslig arbejdsplads til ansættelse på en gymnasieskole for så vidt angår it-medarbejdere omfattet af PROSA-overenskomsten.
Det følger af Moderniseringsstyrelsens personaleadministrative vejledning kap. 31.2.1., opsigelsesvarsler, beregning af opsigelsesanciennitet, at:
”For ansatte omfattet af organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) gælder der en særregel om, at de ved direkte overgang mellem statsinstitutioner bevarer deres hidtidige opsigelsesvarsel, jf. organisationsaftalens § 39 (tidligere § 36).
Selvejende institutioner betragtes ikke som statsinstitutioner i relation til organisationsaftalens § 39. Institutionen skal dog, fx i ansættelsesbrevet, gøre opmærksom på, at § 39 ikke gælder for den pågældende ansættelse, jf. faglig voldgift af 1. marts 2007 . Tages dette forbehold ikke, følger det af voldgiftskendelsen, at den ansatte har krav på at medtage sit opsigelsesvarsel ved direkte overgang mellem institutioner inden for organisationsaftalens dækningsområde, dvs. fra en statsinstitution til en selvejende institution, mellem to selvejende institutioner eller fra en selvejende institution til en statsinstitution”.
Organisationsaftalen for it-medarbejdere (PROSA) i staten har en enslydende bestemmelse i § 14. Den faglige voldgift af 1 marts 2007, som der henvises til i Moderniseringsstyrelsens personaleadministrative vejledning, tager desværre alene stilling til HK-overenskomsten. Sekretariatet har på denne baggrund rettet henvendelse til STUK for at få afdækket, hvorvidt kendelsen også kan anvendes i forhold til PROSA-ansatte it-medarbejdere.
STUK har forelagt spørgsmålet for Moderniseringsstyrelsen, som har oplyst, at eftersom kendelsen ikke tager stilling til formuleringen i PROSAs organisationsaftale, finder den ikke anvendelse for PROSA-ansatte it-medarbejdere.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

KOMMENDE KURSER

SIDSTE CHANCE – KLAR TIL LEDELSE
– TILMELDINGSFRIST 27. SEPTEMBER 2019

Kurset består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 29.-30. oktober 2019
•    Den 22.-23. januar 2020
Begge moduler afholdes på Comwell Kellers park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 3. OKTOBER 2019

Kurset afholdes den 5. november 2019 på Tivolihotellet i København.
Kursus lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 25. OKTOBER 2019

Kurset afholdes den 26.-27. november 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 4. NOVEMBER 2019

Kurset afholdes den 2.-4. december på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST DEN 6. DECEMBER 2019

Kurset afholdes den 9.-10. januar 2020 på Comwell Korsør.
Kurset giver dig redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper.
På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i.
Kurset henvender sig til gymnasieledere.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 19. DECEMBER 2019

Kurset afholdes 29.-31. januar 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261