Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 39/2017

Ny studie og- ordensbekendtgørelse er udstedt

Den nye studie- og ordensbekendtgørelse for de gymnasiale uddannelser er nu vedtaget og træder i kraft den 1. oktober 2017. Bekendtgørelsen kommer til at gælde alle institutionens elever, herunder de elever, der er startet på uddannelsen før den 1. august 2017 (”gamle” elever), og de elever, der er startet på uddannelsen efter 1. august 2017 (”nye” elever). 

Bekendtgørelsen indeholder flere forskellige nye elementer:

Ordensregler:  Bekendtgørelsen indeholder en række eksempler på forhold, som det kan være relevant for den enkelte institution at fastsætte ordensregler om. Der er ikke tale om en udtømmende oplistning, og den enkelte institution kan således fastsætte ordensregler om andre forhold, som er relevante det pågældende sted.

Sanktionskataloget er blevet udvidet: Bekendtgørelsen viderefører det nuværende sanktionskatalog, men som noget nyt er det blevet muligt i en nærmere bestemt periode at forbyde eleverne at medbringe nærmere bestemte private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmidler. Ligeledes er det blevet muligt at tilbageholde private genstande, herunder mobiltelefoner mv., i normalt højst et døgn. Endelig er der indsat en mindre indgribende sanktionstype end en bortvisning fra uddannelsen, nemlig bortvisning fra institutionen eller en afdeling af institutionen og overflytning til en anden institution eller afdeling af institutionen.

Betingede sanktioner: Som noget nyt kan der fastsættes betingede sanktioner. En betinget sanktion kan i visse situationer være et hensigtsmæssigt alternativ til en skriftlig advarsel, idet der i almindelighed vil skulle mindre til for at udløse en betinget sanktion end til at følge en skriftlig advarsel op med en ny sanktion. Der kan knyttes pædagogisk begrundede vilkår til den betingede sanktion.

Midlertidig hjemsendelse:  Med bekendtgørelsen bliver det muligt, under visse omstændigheder,- at sende en elev hjem midlertidigt, mens en sag undersøges nærmere. Reglen omfatter også en mulighed for midlertidigt at begrænse elevens adgang til institutionen. 

Indsats mod snyd: Som noget nyt skal de lokale studie- og ordensregler danne grundlag for en målrettet indsats for at imødegå snyd og lignende. Med de nye regler betragtes snyd ved prøver som et brud på studie- og ordensreglerne, og det bliver herefter muligt at sanktionere forseelser ved prøver både efter eksamensreglerne, men også efter reglerne i studie- og ordensbekendtgørelsen. Efterfølgende snyd i undervisningen f.eks. ved årsprøven vil i så fald kunne betragtes som et gentagelsestilfælde, og tilsvarende vil gælde omvendt.

Rektoranvisninger: Bekendtgørelsen indeholder en pligt for eleverne til, uanset det nærmere indhold af de lokale studie- og ordensregler, umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på institutionen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

Elevadfærd uden for institutionen: Det er med bekendtgørelsen blevet tydeliggjort, at der i de lokale studie- og ordensregler i et afgrænset omfang kan fastsættes regler om elevers adfærd uden for institutionen, herunder i elevernes fritid. Det kan fx være relevant i forhold til at gribe ind over for elevers digitale mobning af hinanden eller deres lærere på de sociale medier, selvom adfærden sker uden for institutionen, herunder i fritiden. Det er en betingelse, at den konkrete adfærd har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet.

De lokale studie- og ordensregler på institutionen såvel som den konkrete forvaltning af dem skal ligge inden for de rammer, som bekendtgørelsen fastsætter, men det er op til den enkelte institution konkret at beslutte, hvilke regler der skal opstilles, og hvilke af de mulige sanktioner, der skal medtages i de lokale regler.   

I løbet af det igangværende skoleår skal hver enkelt institution derfor tilpasse de lokale studie- og ordensregler med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse. Det følger dog af bekendtgørelsens overgangsbestemmelse, at de nuværende lokalt fastsatte studie- og ordensregler forbliver i kraft, indtil der er fastsat nye lokale regler efter den nye bekendtgørelse. 

Danske Gymnasier har været i god dialog med ministeriet forud for udstedelsen af bekendtgørelsen og er i den forbindelse kommet med anbefalinger til præciseringer og ekstra sanktionsmuligheder, f.eks. at indføre hjemmel om midlertidig hjemsendelse. Flere af sekretariatets ønsker er medtaget i den nye bekendtgørelse.

Få en nærmere gennemgang af de nye regler på Danske Gymnasiers kursus ”Når elever klager” der afholdes den 14. november i København og den 16. november i Aarhus. Læs mere på sekretariatets hjemmeside:
Læs bekendtgørelsen her:
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266


Ændrede dokumentationskrav  vedrørende efteruddannelse

I forbindelse med brevet til lederne om ændrede dokumentationskrav vedrørende puljen til den styrkede efteruddannelsesindsatsen har sekretariat fået henvendelser fra en række skoler med opklarende spørgsmål. Henvendelserne kan rammes ind i to overordnede spørgsmål: a) hvornår kan der gøres brug af puljen, og hvad skal dokumenteres? og b) hvordan opgøres det, hvad der kan regnskabsføres som efteruddannelse?

a) Hvornår kan der gøres brug af puljen og hvad skal der dokumenteres? 
Første spørgsmål opstod efter ændringen af dokumentationskravet fra at være bundet op på et konstant beløb  i perioden 2014-2016 til at være bundet op på et gennemsnittet pr årselev. Nedenstående er et eksempel på,hvordan en skole kan vide med sikkerhed, at de lever op til at få del i puljen:

                                                            2014        2015       2016    Sum af perioden 2014-2016
Udgifter til efteruddannelse (i kr.)     15.000     20.000     25.000      60.000 kr.
Antal årselever                                       25           20           15             60

Udgifterne pr. årselev i perioden 2014-2016 er således, 60.000 kr. divideret med 60 årselever. Det giver 1.000 kr. pr årselev. Har skolen i 2017 for eksempel 10 årselever og har budgetteret med 25.000 kr. i efteruddannelse, har de et forventest forbrug på 2.500 kr. pr årselev i 2017. Derved er skolens udgifter pr årselev 1.500 kr. højere i år end i perioden 2014-2016 og dermed kan skolen få penge fra puljen til styrket efteruddannelse. Bemærk at midlerne er tildelt institutionen og ikke differentierer imellem uddannelsesretninger (stx, hf mm). Derfor opgøres antallet af årselever også for hele institutionen.

Hvis skolen har fået tildelt 20.000 kr. til efteruddannelse i 2017 (jf. listen i brevet fra 31. marts) har de med eksemplet ovenfor brugt de 15.000 (Altså 10 elever á 1.500 kr.). Dermed har de endnu 5.000 kr. til gode i puljen.

b) hvordan opgøres det, hvad der kan regnskabsføres som efteruddannelse?
UVM lægger vægt på to ting i forbindelse med kategorisering af, hvad der tæller som efteruddannelse: 

1)    Efteruddannelsesindsatsen skal være formålstjenlig i forhold til reformmålsætninger. I brevet fra 31. marts står dette i punktform under første afsnit ”Styrket efteruddannelsesindsats”.
2)    Af de ændrede dokumentationskrav understregerer ministeriet yderligere, at der er tale om en kategorisering af tre overordnede udgiftsposter:
a.    Efteruddannelsesaktiviteten (kurser mm.)
b.    Løn under efteruddannelse
c.    Vikardækning (af eventuelt lærefravær)
Dertil bemærkes, at ministeriet ikke på forhånd har defineret præcist, hvad der indgår i kategorien for perioden 2014-2016, og at dette giver et institutionen en vis grad af frihed til at definere efteruddannelsesmidler.
Kontakt; Jonas Høgh Jeppesen, tlf.: 3318 8269

Pædagogisk ledelse

Har I brug for inspiration til strategien for jeres pædagogiske ledelse, redskaber til undervisningsobservation, metoder til konstruktive samtaler og feedback til lærerne, kollegavejledning, aktionslæring samt fokus på en datareflekteret kultur, så er der ledige pladser på Danske Gymnasiers kursus i Pædagogisk Ledelse. Læs mere om kursets formål og tilmelding i kursusoversigten nedenfor. 
Søg midler til organisatoriske kompetenceudviklingsprojekter inden den 2. november 2017
Kompetencesekretariatet holder åbent hus om ansøgning til udviklingsprojekter under Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) den 6. oktober 2017 i København og den 12. oktober 2017 i Århus. Der er særligt fokus på organisatoriske eller teknologiske forandringer, der kræver omstilling og udvikling. På gymnasieområdet er der mange indsatser både i.f.t it i undervisningen, digital dannelse, nye arbejdsrutiner pga. persondataforordningen, øgede fokusområder pga. gymnasiereformen mv. Projekterne kan både være på tværs af faggrupper eller målrettet bestemte medarbejdergrupper. Læs mere på Kompetencesekretariatets hjemmeside:
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach, tlf. 3318 82 68

Tjek ind på danskegymnasier.dk

På danskegymnasier.dk sætter vi i disse dage fokus på, at gymnasierne burde være mål for investeringer fremfor besparelser. Det sker i temaet ” Investér i unge”. Hver fredag tilbyder vi desuden i ”Ugens overblik” en kort oversigt over centrale historier om gymnasiet, som har præget medierne den forløbne uge. 
Kontakt: Finn Georg Bald, tlf.: 3318 8271


Pris for godt undervisningsmiljø

Så er der mulighed for at indstille lærere, klasser, elever, gymnasier eller rektorer, der har gjort en særlig indsats for undervisningsmiljøet. Undervisningsmiljøprisen er på 100.000 kroner, og den uddeles af undervisningsminister Merete Riisager. Alle kan indstille deres favoritkandidat.
Fristen udløber 1. november 2017.


KOMMENDE KURSER

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring –  
tilmeldingsfrist den 6. oktober 2017 – SIDSTE CHANCE

Kurset ” Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring” afholdes 
den 7. – 8. november 2017 på Comwell Køge Strand. Kurset giver viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktiv feedback. Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

NYT KURSUS – Når elever klager – tilmeldingsfrist den 6. oktober 2017 – SIDSTE CHANCE

Kurset ” Når elever klager” afholdes hhv. den 14. november 2017 i København og den 16. november 2017 i Århus.
Kursus lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf.: 33 18 82 61