Nyhedsbrev

Opdaterede forholdsregler ved tilfælde af Covid-19

Sundhedsstyrelsen har opdateret forholdsregler ved tilfælde af Covid-19 på ungdomsuddannelser. Der er tre ændringer

  • At der ikke anbefales screening og hjemsendelse af hele klasser, når der er konstateret ét smittetilfælde i en klasse på ungdoms- og voksenuddannelser. På disse uddannelsestrin skal der alene ske opsporing af nære kontakter, som testes to gange.
  • Herudover er det blevet præciseret, at der ved smittetilfælde af medarbejdere i både dagtilbud, grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser foretages den sædvanlige smitteopsporing (jævnfør Sundhedsstyrelsens Smitteopsporing af nære kontakter)
  • Præcisering af det mest hensigtsmæssige tidspunkt for testning i forbindelse med smitteopsporing

 

Forhandlinger med Infomedia

Ungdomsuddannelsernes licensservice bliver drevet af Det Kgl. Bibliotek på opdrag fra Undervisningsministeriet og ungdomsuddannelsesinstitutionernes interesseorganisationer.
Danske Gymnasier (DG), Danske Erhvervsskoler og -gymnasier (DEG), Danske HF og VUC og Danske SOSU-skoler har alle plads i ungdomsuddannelsernes licensudvalg (UNGLU), der rådgiver Det Kgl. Bibliotek om servicens drift og udvikling og bl.a. er med til at beslutte, om et forhandlingsresultat kan godkendes.
På møde den 17. sept. besluttede UNGLU, at afvise det nuværende resultat af forhandlingerne med Infomedia. Udvalgets formand, Vicedirektør på Det Kgl. Bibliotek Erik Hofmeister siger:
”Vi ved, at Infomedia er en vigtig ressource for ungdomsuddannelsesinstitutionerne – derfor startede Det Kgl. Bibliotek forhandlingerne med Infomedia tidligt på året og har ført en åben og professionel dialog med henblik på at lande en aftale, der er gensidigt tilfredsstillende. Infomedia introducerede imidlertid meget sent i forløbet nye, usædvanlige betingelser for at ville indgå aftale, hvilket vi har fundet uacceptabelt, da de vil forringe vilkårene for uddannelsessektoren. UNGLU bekræfter med sit ”nej tak” et fortsat stærkt og solidarisk mandat til Det Kgl. Biblioteks forhandlinger på vegne af ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
Det takker vi for.”
”Vi fortsætter selvfølgelig dialogen” fortæller chefkonsulent på Det Kgl. Bibliotek Dyveke Sijm, der står for den daglige drift af licensservicen og har ansvaret for forhandlingerne med Infomedia.
”Den endelige deadline for at indgå aftale er 1. november. Men vi håber også, at Infomedia forstår, vi har en dråbe, der balancerer på kanten af et glas, der i forvejen er fyldt til randen: Efter et par år med ret betydelige prisstigninger, ønsker Infomedia nu også at skrive helt centrale brugsrettigheder ud af aftalen og henvise institutionerne til at klarere disse hos 3. part. I øvrigt uden at give prisnedslag. Det hænger ikke sammen. Så ja, det kan være fornuftigt af institutionerne, at orientere sig i alternativerne – for der ER alternativer til Infomedia” understreger Dyveke Sijm.
Danske Gymnasier opfordrer til, at gymnasierne ikke forhandler direkte med Infomedia, men afventer et resultat af de forhandlinger Det Kgl. Bibliotek varetager på vegne af ungdomsuddannelserne. For spørgsmål til status på forhandlingerne eller Det Kgl. Biblioteks licensservice i øvrigt:
Kontakt: Det Kgl. Bibliotek

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har opdateret sin ansættelsesretlige rådgivning

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens ansættelsesretlige rådgivning om COVID-19 blev opdateret den 16. september. I den opdaterede rådgivning kan man blandt andet læse, at aftalen om ret til fuld løn under fraværet for ansatte, som er i øget risiko ved smitte med covid-19 og/eller er pårørende til en person, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, og helt er fritaget fra sin arbejdsforpligtelse, er forlænget til 31. december 2020.

KOMMENDE KURSER

SIDSTE CHANCE – PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING – TILMELDINGSFRIST 18. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 21.-22. oktober 2020 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

KLAR TIL LEDELSE – TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2020

Kurset består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 29.-30. oktober 2020
•    Den 21.-22. januar 2021
Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

NYT KURSUS – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 3.-4. november 2020 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 2. OKTOBER 2020

Kurset afholdes den 12.-13. november 2020 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 9. OKTOBER 2020

Kurset afholdes den 10. november 2020 i IDA mødecenter i København.
Kurset lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. DECEMBER 2020

Kurset afholdes 3.-5. februar 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261