Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 38/2019

 

Evaluering af optagelsesprocessen

Onsdag offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet evalueringen af optagelsesprocessen.
Den overordnede vurdering er, at optagelsesprocessen i 2019 har været præget af usikkerhed 1) dels for ansøgerne, der har haft vanskeligt ved at forstå de nye adgangskrav og optagelsesprocessen samt at få klarhed over deres retsstilling, 2) dels for de kommunale vejledere og gymnasierne, som har skullet administrere og vejlede om de nye regler, der er meget komplekse.
Kompleksiteten i reglerne viser sig både i forhold til de nye adgangskrav, herunder den forskel der er på betingelserne for optagelse efter 9. og 10. klasse og mellem optagelse på 2- og 3-årige gymnasiale uddannelser. Men også i et vist omfang i samspillet med regler om optagelse, der er blevet videreført fra tidligere. Fx er flere af optagelsesbetingelserne ikke nye, men nu skal ansøgere, der ikke opfylder betingelserne, automatisk til optagelsesprøve. Det kunne institutionerne tidligere håndtere med mere fleksibilitet i form af institutionens egen konkrete vurdering.
Helt overordnet kommer evalueringen med en forsigtig vurdering af, at der med de nye regler er sket relativt få forskydninger med hensyn til fx antallet af afviste ansøgere sammenlignet med tidligere år.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Nye skabeloner

Sekretariatet har for nyligt opdateret de skabeloner til ansættelsesbreve, som findes på foreningens hjemmeside. Som led i opdateringen, har sekretariatet både implementeret de nye overenskomster samt omformuleret de hidtidige skabeloner, så de i dag stemmer overens med den skabelon, Moderniseringsstyrelsen henstiller institutionerne til at benytte ved ansættelser.
De nye skabeloner har givet anledning til en række spørgsmål, da de adskiller sig væsentligt fra de tidligere.
Sekretariatet skal derfor præcisere, at de nye skabeloner skal betragtes som en form for tjekliste, der opremser de forskellige ansættelsesvilkår, som institutionerne skal være opmærksomme på i forbindelse med en ansættelse. De nye skabeloner er således udformet med det formål at sikre, at alle krav og vilkår fra overenskomsterne mm. er med og overvejet i forbindelse med udarbejdelse af ansættelsesbrevet.
Skolerne kan derfor i forbindelse med udarbejdelsen af en ansættelseskontrakt opleve, at det ikke er hele teksten i skabelonen, som er relevant i den enkelte personalesag. Skolen kan i disse tilfælde vælge at slette de tekster fra skabelonen, som ikke passer ind i forhold til den konkrete sag.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 33188266, Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 33188273

Registrering af reelle ejere

Sekretariatet skrev i sit nyhedsbrev 46/2017 om den dengang nye ændring til selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love, som indebar, at virksomheder, fonde mv. skulle registrere reelle ejere.
Sekretariatet var i forlængelse af lovændringen i dialog med Erhvervsstyrelsen, som oplyste, at pligten til at registrere reelle ejere også kan gælde gymnasieskoler. Vurderingen af, hvilke skoler, der har pligt til at registrere, afhænger af styrelsens vurdering. Beklageligvis havde Erhvervsstyrelsen ikke fået orienteret de berørte gymnasieskoler, hvorfor styrelsen hurtigst muligt ville orientere de pågældende skoler ved et brev.
Sekretariatet er for nyligt gjort opmærksom på, at der er skoler, som dags dato ikke har modtaget et brev fra Erhvervsstyrelsen om registrering af reelle ejere, og som er usikre på, om dette skyldes, at styrelsen har vurderet, at de ikke har pligt til at registrere, eller om der er tale om en forglemmelse fra styrelsens side. Sekretariatet har på denne baggrund været i dialog med Erhvervsstyrelsen, som kunne oplyse, at det kan være svært for styrelsen at vurdere, hvorvidt skolerne har pligt til at registrere reelle ejere, fordi skolernes cvr-numre ofte er registreret forskelligt. Dette skyldes primært, at skolernes cvr-numre er registeret for mange år siden, og derfor på en måde, som adskiller sig fra den måde, cvr-numre registreres på i dag.
Styrelsen oplyste yderligere, at skolerne som en ”tommelfingerregel” kan logge sig ind på virk.indberet og se, om der her fremgår et felt i højre side, som hedder ”ejerforhold”. Fremgår der ikke sådan et punkt, har skolen som udgangspunkt ikke pligt til at registrere.
Erhvervsstyrelsen opfordrede dog de skoler, som er usikre på, hvorvidt de skal registrere reelle ejere, til at rette telefonisk kontakt til styrelsen med henblik på vejledning således, at styrelse og skole i fællesskab kan afdække, om skolen har registreringspligt. Styrelsen kontaktes i givet fald via deres kundecenter på tlf. 72200030.
Kontakt: Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 33188266

Regering vil begrænse rygning blandt børn og unge

Regeringen har i den forløbne uge udsendt et oplæg til, hvordan man kan begrænse børn og unges rygning. Oplægget indeholder to punkter, som berører ungdomsuddannelserne. Det er:

  • Forbud mod salg af tobak på uddannelsesinstitutioner, hvor der går børn og unge.
  • Forbud mod rygning på alle uddannelsessteder, der har optag af børn og unge under 18 – altså også erhvervsskoler.

Afgiftsstigningen på 25 procent ser pt. ud til at være den største kanst mellem de politiske partier, der i den kommende tid skal diskutere udspillet.

Hvem skal have Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2020?

Kender du en naturvidenskabelig gymnasielærer og et gymnasium, der har fortjent en særlig anerkendelse for deres indsats inden for de naturvidenskabelige fag. Så er det nu, du skal til tasterne.
Novo Nordisk Fonden har nemlig åbnet for indstillinger af kandidater til prisen, der er målrettet undervisere i fysik, kemi, biologi, naturgeografi, bioteknologi, geovidenskab, astronomi, teknologi, teknikfag og matematik på ungdomsuddannelserne.
Prisen er på 250.000 kr. – heraf er 50.000 en personlig hæderspris, mens 200.000 kr. er til skolen til udvikling af den naturfaglige undervisning. Der uddeles en pris både Øst og Vest for Storebælt.
Unge, forældre, kollegaer og rektorer kan foreslå en lærer eller et team på op til tre gymnasielærere til at modtage prisen. Indstilling skal ske via den pågældende rektor ved indsendelse af skema til Novo Nordisk Fonden via fondens hjemmeside.
Tildeling af priserne besluttes efter evaluering af en komite nedsat af Novo Nordisk Fonden.
Der er deadline for indstillinger den 6. december 2019.
Læs mere om prisen.

Digitale krænkelser blandt elever

Hjemmesiden digitaltoffer.dk, som er et projekt støttet af Offerfonden, indeholder en række materialer til brug for skolernes arbejde med at forebygge og håndtere digitale krænkelser blandt eleverne. Her kan man bl.a. finde en håndteringsmodel, som kan bruges af udpegede ressourcepersoner i mødet med et offer for digitale krænkelser.
Espergærde Gymnasium har som led i arbejdet med digitale krænkelser udviklet en beredskabsplan, som kan tjene som inspiration for andre.
Kontakt: info@digitaltoffer.dk

KOMMENDE KURSER

 

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE – TILMELDINGSFRIST 20. SEPTEMBER 2019

Kurset afholdes den 23. – 24. oktober 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Der er fokus på ledelsesgrundlaget og håndtering af konkrete ledelsesudfordringer. Der er også fokus på at give viden om og redskaber til de styringsmæssige ledelsesopgaver, der ligger i rollen som pædagogisk leder. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

KLAR TIL LEDELSE – TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2019

Kurset består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 29. – 30. oktober 2019
•    Den 22. – 23. januar 2020
Begge moduler afholdes på Comwell Kellers park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

SU-GRUNDKURSUS – TILMELDINGSFRIST 24. SEPTEMBER 2019

Kurset afholdes den 25. oktober 2019 på Hotel Fredericia.
Kursets formål er at tilbyde nyvalgte medlemmer af Samarbejdsudvalg en branchenær uddannelse. Gennem SU-grundkurset bliver du bevidst om din rolle som SU-medlem, og du får en grundlæggende forståelse for samarbejdsudvalgets arbejde og opgaver på en gymnasiearbejdsplads. Du får indblik i samarbejdets muligheder og begrænsninger, samt bliver bevidst om de holdninger, der kan føre til et bedre samarbejde.

NÅR ELEVER KLAGER – TILMELDINGSFRIST 3. OKTOBER 2019

Kurset afholdes den 5. november 2019 på Tivolihotellet i København.
Kursus lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne
Læs mere om kurset og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261