Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 38/2017


Materialer fra ministeriet vedrørende persondataforordningen og dataetik

I forlængelse af mødet den 4. september 2017 i Referencegruppe om Databeskyttelse har Undervisningsministeriet udarbejdet en kort opsummering vedrørende kravet til fortegnelsen i artikel 30 i persondataforordningen, se Skoledrift under fanen IT, Forvaltning og Persondata.
Med databeskyttelsesforordningen følger nemlig et nyt krav om fortegnelse over behandlingsaktiviteter i artikel 30. Som det fremgår af ministeriets opsummering, er fortegnelsespligten en intern pligt for dataansvarlige og databehandlere. Der gælder ingen særlige formkrav til fortegnelsen udover, at den skal være skriftligt og elektronisk.
Justitsministeriets betænkning nr. 1565/2017 indeholder et eksempel på, hvordan kravet om en fortegnelse kan løftes. Eksemplet kan læses i Betænkning nr. 1565, bind 1, til ”Databeskyttelsesforordningen – og de retlige rammer for dansk lovgivning”. 

Undervisningsministeriet har herudover udleveret følgende materialer til lederforeningerne:
•    Ministeriets egen skabelon til udarbejdelse af fortegnelse over ministeriets databehandlingsaktiviteter, som er udarbejdet i et system-til-system-perspektiv. 
•    Ministeriets oplæg om dataetik fra mødet i referencegruppen den 4. september 2017.
Begge dele kan findes Skoledrift under fanen IT, Forvaltning og Persondata.

Har I spørgsmål i relation til dataetik og databeskyttelsesforordningen, kan disse sendes til Danske Gymnasier v/ Christina Dyhr, som herefter vil videreformidle til Undervisningsministeriet.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Nye regler om fleksibel fædreorlov 

Fædre og medmødre har i dag ret til 2 ugers fædreorlov efter fødslen, eller inden for de første ‎‎14 uger efter fødslen, hvis det aftales med arbejdsgiveren. Der stilles i dag krav om, at orloven skal afholdes i sammenhængende uger. ‎
Med virkning fra den 1. januar 2018 bliver reglerne for afvikling af fædreorlov mere fleksible, idet fædre og medmødre herefter vil kunne afholde de to ugers orlov i ikke-‎sammenhængende perioder, så længe orloven afholdes inden for de første 14 uger efter ‎fødslen, og det aftales med arbejdsgiveren. 
Ændringen kommer til at betyde, at en far eller medmor, efter aftale med arbejdsgiveren f.eks. vil kunne holde en uges orlov umiddelbart efter fødslen og den anden uges orlov i uge 4 efter fødslen. Orloven vil efter aftale med arbejdsgiveren også kunne afholdes som enkeltdage forudsat, at fraværet ligger inden for de første 14 uger efter fødslen.
De nye regler om en mere fleksibel orlov til fædre og medmødre vil gøre det lettere for lønmodtageren at ‎kombinere orloven med arbejdet.
Bestemmelsen kommer også til at gælde for adoptanter.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Nyt beskæftigelseskrav i barselsloven træder i kraft 1. juli 2018

Efter de gældende regler opfylder en lønmodtager beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge, når den pågældende har været tilknyttet arbejdsmarkedet ‎uafbrudt i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse og i løbet af denne periode ‎har arbejdet i mindst 120 timer.

Med virkning fra 1. juli 2018 bliver beskæftigelseskravet ændret således, at lønmodtageren skal have været i beskæftigelse enten dagen ‎før fraværet eller på den første fraværsdag og have været i beskæftigelse i mindst 160 timer indenfor de seneste 4 afsluttede kalendermåneder forud for fraværsperioden. Beskæftigelsen skal være fordelt således, at lønmodtageren i ‎mindst 3 af de seneste 4 kalendermåneder skal have arbejdet 40 ‎timer i hver af månederne. 

En lønmodtager vil anses for at være i beskæftigelse, når den pågældende er i et ansættelsesforhold i arbejdsretlig forstand. En person, som påbegynder en fraværsperiode dagen efter, at ansættelsen hos arbejdsgiveren er ophørt, vil blive anset som værende i beskæftigelse. En person, som påbegynder en fraværsperiode to dage efter, at ansættelsen hos en arbejdsgiver er ophørt, vil derimod ikke opfylde beskæftigelseskravet.

Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266


Ledelse af personalet – hvad siger juraen – tilmeldingsfrist den 22. september 2017 – SIDSTE CHANCE

Kurset afholdes den 26. – 27. oktober 2017 på Comwell Korsør.  
Kursets formål  er at styrke personaleledelsen ved et overblik over de retlige rammer i lovgivning og overenskomster for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen. 
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring –  

tilmeldingsfrist den 26. september 2017 – SIDSTE CHANCE

Kurset ” Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring” afholdes 
den 7. – 8. november 2017 på Comwell Køge Strand. Kurset giver viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktiv feedback. Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

NYT KURSUS – Når elever klager – tilmeldingsfrist den 6. oktober 2017

Kurset ” Når elever klager” afholdes hhv. den 14. november 2017 i København og den 16. november 2017 i Århus.
Kursus lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk

Kontakt: Karina Vittarp Gøling tlf.: 33 18 82 61