Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 37/2017

Informationsbrev om indberetning af udbud 2017

Undervisningsministeriet har udsendt informationsbrev om indberetning af udbud 2017. Alle gymnasiale institutioner skal i perioden fra den 11. oktober til den 15. november 2017 indberette deres udbud for det kommende skoleår 2018/2019 til Optagelse.dk.
Se informationsbrevet på skoledrift Uddannelserne”.

Kontakt: Louise Westmark,tlf. 33188260

Bevaring og kassation af arkivalier (arkivbekendtgørelsen)

Kulturministeriet har fornyet bekendtgørelsen om bevaring og kassation af arkivalier hos uddannelsesinstitutionerne. Bekendtgørelsen kan findes i retsinformation eller på skoledrift It og forvaltning”. Det fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen, hvilke arkivalier gymnasierne skal bevare og aflevere til Statens Arkiver. Bemærk, at arkivalierne skal bevares i papirform. Af bekendtgørelsens § 10 fremgår det, at der udelukkende skal ske anmeldelse til Rigsarkivet af systemer, der anvendes fælles af alle institutioner, der udbyder almengymnasiale og almene voksen uddannelser.
Sekretariatet har bedt Undervisningsministeriet præcisere, hvilke systemer, der er tale om. Svaret vil blive bragt i Nyt fra Sekretariatet, når det foreligger.

Kontakt: Kirsten Overgaard Bach tlf.: 3318 8268

Ledelsens beslutninger og afgørelser i forhold til eleverne – to arrangementer i november

Sekretariatet får løbende forespørgsler om behandling af sager, der vedrører eleverne. Der er fokus på både den pædagogiske proces og elevernes retssikkerhed, når der træffes afgørelser eksempelvis om sanktioner i henhold til studie-ordensbekendtgørelsen, eksamensbekendtgørelsen, klager over karakterer o.l. Anledningen er der nu, hvor vi forventer nye bekendtgørelser udstedt i løbet af efteråret.
Vi udbyder derfor i samarbejde med Undervisningsministeriet og en repræsentant fra Folketingets Ombudsmand kurser i hhv. København den 14. november og i Århus den 16. november, hvor vi sætter fokus på forvaltningskompetence og indhold i Undervisningsministeriets regler på området.
Målgruppen er gymnasieledere. Vi glæder os til at se jer. Se mere om tilmelding til kurset ”Når elever klager” i kursusoversigten nedenfor og på danskegymnasier.dk.

Kontakt: Kirsten Overgaard Bach tlf.: 3318 8268

Ny version af Adgangskortet og invitation til webinar

Som led i gymnasiereformen lanceres en opdateret version af værktøjet ”Adgangskortet” i oktober 2017 på UddannelsesGuiden. Formålet med værktøjet er at vise sammenhængen mellem valg af studieretning/fagpakke og de efterfølgende muligheder for valg af videregående uddannelse. I forbindelse hermed afholder Styrelsen for IT og Læring to webinarer for lærere og vejledere om blandt andet de nye regler for gymnasiale supplering. Webinarerne afholdes  tirsdag d. 26. september kl. 15.00-15.30 og fredag d. 29. september kl. 14.00-14.30Læs mere om webinaret og tilmeld dig.

Kontakt: Louise Westmark, tlf. 33188260

Fyraftensmøde: Kloge kvadratmeter

En skoles rum bliver i gennemsnit kun udnyttet 50 pct. af tiden fra kl. 8-14. Sådan lyder det i en ny bog ”Kloge kvadratmeter” af arkitekt Gitte Andersen og tidl. undervisningsminister Christine Antorini (S). Den handler bl.a. om, hvordan man kortlægger rummene og skaber gode læringsmiljøer. Hør forfatterne fortælle om emnet ved fyraftensmødet:
Mandag den 13. november på UCC Carlsberg kl. 16.00 – 17.30
Tilmelding er nødvendig.

Ledelse af personalet – hvad siger juraen – tilmeldingsfrist den 15. september 2017 – SIDSTE CHANCE

Kurset afholdes den 26. – 27. oktober 2017 på Comwell Korsør.
Kursets formål  er at styrke personaleledelsen ved et overblik over de retlige rammer i lovgivning og overenskomster for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

Temadag om mindset i gymnasier – fra performancekultur til læringskultur – tilmeldingsfrist den 18. september 2017 – SIDSTE CHANCE

Syv gymnasier har arbejdet sammen over en toårig periode i projektet ”Fra performancekultur til læringskultur” og det er der kommet en mængde indsigter og nogle værktøjer til lærere og elever ud af.
De inviterer derfor gymnasielærere og -ledere til en temadag herom, som afholdes:
•    Den 22. september 2017 kl. 10-15 i København
•    Den 25. september 2017 kl. 10-15 i Odense
•    Den 27. september 2017 kl. 10-15 i Århus

SU-Grundkursus – tilmeldingsfrist den 20. september 2017

Kurset afholdes den 24. oktober 2017 på Radisson Blu H.C. Andersens Hotel i Odense.
Kursets formål er at tilbyde nyvalgte medlemmer af Samarbejdsudvalg en branchenær uddannelse.
Gennem SU-grundkurset bliver du bevidst om din rolle som SU-medlem, og du får en grundlæggende forståelse for samarbejdsudvalgets arbejde og opgaver på en gymnasiearbejdsplads. Du får indblik i samarbejdets muligheder og begrænsninger, samt bliver bevidst om de holdninger, der kan føre til et bedre samarbejde.
Kurset henvender sig til SU-medlemmer på gymnasierne.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring –
tilmeldingsfrist den 26. september 2017

Kurset ” Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring” afholdes
den 7. – 8. november 2017 på Comwell Køge Strand. Kurset giver viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktiv feedback. Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

NYT KURSUS – Når elever klager – tilmeldingsfrist den 6. oktober 2017

Kurset ” Når elever klager” afholdes hhv. den 14. november 2017 i København og den 16. november 2017 i Århus. Tilmelding via Danske Gymnasiers hjemmeside. Læs mere ovenfor.
Kursus lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk

Kontakt: Karina Vittarp Gøling tlf.:33 18 82 61