Nyhedsbrev

Finanslovsforslag for 2021

Mandag den 31. august præsenterede regeringen sit forslag til finanslov for 2021.
For gymnasierne sker der en ganske lille reduktion af taksterne til stx og hf med ca. 0,1 pct. ift. 2020 (før opregning til 2021 prisniveau). Dette sker som konsekvens af to mindre besparelser:

  • Indkøbsprogrammets fase 14 medfører en reduktion af fællesudgiftstaxameteret på 0,7 pct.
  • Aftale om bedre veje til uddannelse og job medfører en reduktion af bygningstaxameteret på 0,2 pct.

Derudover er der varslet en kommende besparelse på den endelige finanslov:

  • Reduktion af markedsføringsudgifter på gymnasier og universiteter. Det konkrete omfang for gymnasierne er fortsat ukendt, men der skal i udgangspunktet findes 100-150 mio. kr. årligt på gymnasier og universiteter tilsammen.

Og endelig er der varslet en dispositionsbegrænsning i indeværende år:

  • En dispositionsbegrænsning for 2020 på 12,8 mio. kr. på UVM’s område skal udmøntes i efteråret. Beløbet vedrører indkøbsbesparelser i 2020 for aftaler indgået som led i indkøbsprogrammets fase 13 og 14.  Det vil formentlig være i størrelsesordenen 30.000-70.000 kr. for gymnasierne afhængigt af størrelse.

Læs mere om finanslovsforslaget og se takster og tilskud for 2021 på danskegymnasier.dk  under For Medlemmer/Skoledrift – fanebladet Finanslov
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Tilsyn om parallelsamfund

I forlængelse af udmeldingen om processen om tilsyn med parallelsamfund, som vi skrev om i Nyt fra sekretariatet i uge 34, inviterede STUK tirsdag d. 1.9. til en kort orientering om udvidelsen af det risikobaserede kvalitetstilsyn. Det eksisterende tilsyn bliver suppleret med indikatorer, der har særligt fokus på parallelsamfundsproblematikker.
Tilsynet er en udspringer af ”Delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe
parallelsamfund” af 9. maj 2018 (indgået mellem Venstre, Liberal Alliance
og Det konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti).
Alle gymnasiale afdelinger bliver screenet efter følgende indikatorer:
•    30% eller flere af eleverne bor i udsatte boligområder
•    30% eller flere af eleverne har ikkevestlig baggrund
•    40% eller flere af eleverne har forældre uden tilknytning til arbejdsmarkedet
(gælder kun elever under 21 år)
•    10% eller flere af eleverne består ikke skriftlig dansk
Hvis en skole opfylder et eller flere at kriterierne, vil de blive bedt om en redegørelse, som svarer på en række spørgsmål, som f.eks. om skolen oplever problemer med social kontrol, om skolen oplever modvilje mod at deltage i undervisning i kritisk tænkning, mm. samt hvordan skolen forholder sig til de eventuelle problemer.
På baggrund af redegørelsen analyserer STUK situationen og vurderer, om der skal iværksættes et egentligt tilsynsforløb, som i udgangspunktet vil være baseret på støtte og vejledning.
Tilsynet vil køre over efteråret, og vil blive samkørt med det øvrige tilsyn, så hvis en skole, som allerede er i et tilsynsforløb, bliver udtaget til tilsyn på de nye indikatorer, vil der blive lavet et samlet tilsynsforløb.
Se detaljerne her.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Invitation til konference om almendannelse 10. november

Hvad er gymnasiernes almendannende arbejde? Og hvordan kan vi genkende og anerkende sporene efter det? De spørgsmål er i fokus, når Danske Gymnasier (DG) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) inviterer lærere og ledelser fra de almengymnasiale uddannelser til en konference om almendannelse.
Konferencen foregår tirsdag den 10. november 2020 kl. 9.00-15.00 i Tivoli Hotel & Congress Center i København.
Invitationen er rettet til rektor, pædagogiske ledere og lærere med særlig interesse for temaet. DG og GL anbefaler, at skolen deltager i form af et mindre team, der efter konferencen evt. kan planlægge særlige opfølgende aktiviteter – fx en pædagogisk dag e.lign. Bemærk, at skolen skal tilmelde alle deltagere på én gang.
Vi er i år desværre nødt til at nedskalere antallet af deltagere til 100 personer, fordi vi ønsker at holde en konference, der følger anbefalingerne vedr. covid-19, så alle kan føle sig trygge ved at deltage.
Se program og tilmelding, som skal ske senest den 8. oktober.
Vi får besøg af blandt andre DNA-forsker Eske Willerslev, filosof Mads Vestergaard, medieforsker Camilla Mehlsen, FOLK – mødested for demokrati og dannelse samt Engineer the Future.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Folder om almendannelse

I november 2019 afholdt DG og GL en temadag om almendannelse. Her bidrog otte forskellige videnspersoner, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med almendannelse. Gennem oplæg og workshops forsøgte de på hver sin vis at svare på, hvordan vi kan skabe en gymnasiekultur, hvor vi i højere grad debatterer og sprogliggør almendannelse.
På baggrund af temadagen i 2019 har organisationerne udarbejdet folderen Lad os tale om almendannelse. Den indeholder otte indlæg fra videnspersoner og spænder fra overordnede betragtninger til praksisnære indspark, der afsluttes med konkrete refleksions- og arbejdsspørgsmål. Indlæggene kan fungere som udgangspunkt for fælles pædagogiske drøftelser – fx på en pædagogisk dag eller i forbindelse med temadiskussioner i teams, faggrupper eller andre fora på skolen.
Det er vores håb, at perspektiverne bliver læst, delt, drøftet, kritiseret og brugt – helt i almendannelsens ånd.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Reglerne for cookiepolitik

Sekretariatet minder om at tjekke, at jeres cookieløsning på hjemmesiden overholder databeskyttelsesforordningens regler om informeret samtykke. En hjemmesidebesøgende skal bl.a. have mulighed for at afslå cookies, der ikke er nødvendige for hjemmesidens basale funktion. Hertil skal cookieløsningen også specificere, hvilke typer cookies hjemmesiden anvender og til hvilke formål. Datatilsynet har udgivet en vejledning om cookiepolitik.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Ph.d.-studerende i undervisningen

Efter en vellykket pilotperiode har DTU valgt at gøre deres tilbud om at tilbyde besøg af ph.d.-studerende i undervisningen i gymnasierne permanent.
Netop nu er mere end 50 ph.d.-studerende parat til at tage ud i klasserne. Indenfor få uger bliver der føjet endnu 40 stk. til kataloget, og i løbet af efteråret kommer der endnu til flere, så der er rig mulighed for at finde en relevant faglig kobling.
Tilbuddet er gratis, og DTU understreger, at tilbuddet gælder gymnasier i hele Danmark, så det er ikke en betingelse, at man er placeret tæt på Lyngby.
Læs mere om mulighederne.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

KOMMENDE KURSER

SIDSTE CHANCE – LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN
– TILMELDINGSFRIST 4. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 6.-7. oktober 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 18. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 21.-22. oktober 2020 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

KLAR TIL LEDELSE – TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2020

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 29.-30. oktober 2020
  • Den 21.-22. januar 2021

Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

NYT KURSUS – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 3.-4. november 2020 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE – TILMELDINGSFRIST 2. OKTOBER 2020

Kurset afholdes den 12.-13. november 2020 på Comwell Korsør.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Du vil også blive introduceret for emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

NÅR ELEVER KLAGER -TILMELDINGSFRIST 9. OKTOBER 2020

Kurset afholdes den 10. november 2020 i IDA mødecenter i København.
Kursus lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. DECEMBER 2020

Kurset afholdes 3.-5. februar 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261