Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 36/2018

 

Udbud af andre uddannelser end stx og hf

Regeringen præsenterede tirsdag sin afbureaukratiseringsreform ”Færre regler – mindre bureaukrati,” som er det første af seks reformspor i regeringens sammenhængsreform. På undervisningsområdet vil man bl.a. lave forsøg med 25 institutioner, som får friere rammer til at tilrettelægge uddannelsernes indhold og sammensætte bestyrelsen. Og så vil regeringen udbrede den geografiske dækning af erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser. Konkret skal der åbnes for, at bl.a. almene gymnasier kan udbyde erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser. Og undervisningsministeren skal godkende de nye udbud. Regeringen foreslår desuden, at private gymnasier får mulighed for at oprette flere filialer, som ikke nødvendigvis er i geografisk nærhed af hinanden.
Danske Gymnasier følger forslagets politiske behandling nøje og har foreløbig meldt følgende ud offentligt: Vi udbyder gerne andre ungdomsuddannelser

Læs mere om indholdet i afbureaukratiseringsreformen på Undervisningsområdet


Redskaber til budgetlægningen for 2019 og frem

De understøttende redskaber for skolernes budgetlægning er nu opdateret i overensstemmelse med de nye takster for 2019, der er udmeldt med regeringens forslag til finansloven for 2019. Redskaberne gør det muligt for skolerne at indtaste aktivitetsoplysninger og få et overslag over den forventede økonomiske ramme. Der er, som i tidligere år, udarbejdet en version til såvel de offentlige som de private gymnasier.
Redskaberne kan findes på danskegymnasier.dk under skoledrift/finanslov og taxameter. Bemærkninger til redskaberne – herunder eventuelle ønsker til justeringer af formatet er meget velkomne.

Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf.: 3318 8269


 

Ministeriets brev om ”puttemiddage”

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har rundsendt et brev til ledere på gymnasiale institutioner vedrørende gymnasieelevers adfærd uden for skolen, herunder i fritiden (”puttemiddage”). Brevet er udsendt i kølvandet på flere mediers behandling af emnet.
I brevet fremgår det bl.a., at det er styrelsens forventning, at skolens ledelse forholder sig til ”puttemiddagene” – der bliver holdt uden for skolens regi. Og at ledelsen vurderer, om middagene har en uheldig indvirkning på undervisningsmiljøet. Det er styrelsens forventning, at ledelsen sikrer sig, at der er tydelig hjemmel i institutionens studie- og ordensregler til at gribe ind, f.eks. i form af udelukkelse fra arrangementer på skolen og i alvorlige tilfælde bortvisning fra uddannelsen, hvis ”puttemiddagene” har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen.

Læs brevet på danskegymnasier.dk/skoledrift/elevforhold

Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266.


Temamøde om kompetenceudvikling

Kompetencesekretariatet holder temamøder om kompetenceudvikling og mulighederne i kompetenceaftalen. Der holdes tre temamøder i henholdsvis Aarhus, København og Odense i oktober og november.

Tilmelding sker via Kompetencesekretariatets hjemmeside
 


Erfaringer og behov med håndtering af elevernes personoplysninger

Som led i regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed foretager Styrelsen for It og Læring med hjælp fra Epinion en afdækning af, hvilke erfaringer og behov bl.a. gymnasier oplever i forbindelse med den daglige håndtering af elevernes personoplysninger.  Undersøgelsen vedrører især brugen af administrationssystemer, digitale læremidler og håndtering af analoge dokumenter. Tre gymnasier deltager som cases, hvor lærere, administration og ledelse er interviewet og deltager i et online dagbogsstudie.
Derudover vil alle landets gymnasier modtage et spørgeskema. Undersøgelsen skal anvendes til at afklare og styrke Undervisningsministeriets indsatser i arbejdet med rådgivning og vejledning om skolernes håndtering af elevernes persondata samt skolernes anvendelse af digitale materialer.

Spørgeskemaerne sendes ud medio september.

Kontakt: Marita Grønnegård, Marita.Gronnegaard@stil.dk – alternativt Julie Sigh, tlf.: 2624 1167.


 

Berettiget at bortvise medarbejder på grund af dennes lydoptagelser fra samtale med arbejdsgiver

I sagen havde en medarbejder foretaget en lydoptagelse af en samtale med sin arbejdsgiver uden dennes vidende. På mødet havde medarbejderen kastet en pc-mus efter arbejdsgiveren, som bortviste medarbejderen umiddelbart efter. Medarbejderen benægtede, at han var blevet bortvist på mødet og fremlagde herefter lydoptagelsen.
Landsretten fandt, at arbejdsgiveren ikke kunne godtgøre, at medarbejderen var blevet bortvist efter mødet, men fandt imidlertid, at medarbejderens lydoptagelse, som var sket uden arbejdsgiverens vidende, udgjorde så grov en misligholdelse af den loyalitetspligt, der fulgte af ansættelsesforholdet, at denne kunne berettige en bortvisning. Retten fandt tillige, at bortvisningen skulle have virkning fra tidspunktet for den illoyale adfærd, herunder optagelsestidspunktet.

Dommen viser, at en medarbejderes lydoptagelse af en samtale med arbejdsgiveren uden arbejdsgiverens vidende herom, kan udgøre grov misligholdelse af loyalitetspligten og derved potentielt kan berettige til en bortvisning.

Medarbejderens advokat har ansøgt Procesbevillingsnævnet om at indbringe sagen for Højesteret. Nævnet har endnu ikke behandlet sagen. Indtil der foreligger en eventuel ny afgørelse, vil udgangspunktet være, at bortvisning som følge af en medarbejders hemmelige lydoptagelse af en samtale med arbejdsgiver, kan være berettiget.

Læs dommen  

Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266.


 

Flere kvinder skal gøres interesserede i naturvidenskab og ledelse

Alt for få kvinder sidder i lederstillinger og alt for få kvinder søger ind på STEM-uddannelserne, som står for Science, Technology, Engineering & Mathematics, hvorfra også mange ledere rekrutteres. For at rette op på den skævhed har Ligestillingsministeriet og The Danish Diversity Council lavet kampagnen Lead the Future.

Henover efteråret holder Lead the Future en række arrangementer på universiteterne, hvor kvindelige rollemodeller fra store danske og internationale virksomheder fortæller om deres valg af uddannelse og karriere. Gymnasiernes elever er meget velkomne til at deltage.

Læs mere om arrangementerne


KOMMENDE KURSER

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring – tilmeldingsfrist 21. september 2018

Kurset ” Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring” afholdes
29. – 30. oktober 2018 på Comwell Korsør. Kurset giver viden om – og træning i kvalitetsudviklende samtaler. Emnerne er feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning. Formålet er at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive feedback. Kurset henvender sig til lederteam, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Når elever klager – tilmeldingsfrist 21. september 2018

Kurset ” Når elever klager” holdes hhv. 1. november 2018 i IDA-mødecenter i København. Kursus lægger vægt på at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

Ledelse af personalet – hvad siger juraen – tilmeldingsfrist 5. oktober 2018

Kurset afholdes 8. – 9. november 2018 på Comwell Kellers Park.
Kursets formål  er at styrke personaleledelsen ved et overblik over de retlige rammer i lovgivning og overenskomster for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

Klar til ledelse – tilmeldingsfrist 5. oktober 2018

Kurset ”Klar til ledelse” består af to moduler på følgende datoer:

•    Den 12. – 13. november 2018
•    Den 23. – 24. januar 2019

Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.  Begge moduler afholdes på Comwell Korsør. På kurset lægges der vægt på at have motivation og talent for ledelse.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk/kursus
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf.: 3318 8261.