Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 35/2020

Nye bekendtgørelser vedr. Covid-19

Den 22.08. er Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger udstedt. Bekendtgørelsen giver muligheder og betingelser for at genoptage nødundervisningen, hvis en skole er nødt til at hjemsende eleverne grundet Covid-19.

Opdateret information om håndteringen af smittetilfælde med Covid-19

Til jeres orientering har Sundhedsstyrelsen i denne uge opdateret informationen om, hvad skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser bør gøre ved tilfælde af smitte med covid-19. 

Særlige udfordringer i en tid med corona

Arbejdstilsynet har i samarbejde med andre myndighederne og organisationer udarbejdet vejledende informationsmaterialer, der skal bidrage til, at arbejdspladserne kan løse en række udfordringer i forbindelse med corona-situationen samt skabe et godt arbejdsmiljø i en tid, hvor forebyggelse af corona fylder rigtig meget i hverdagen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Om brug af mundbind på skoler

Buvm har samlet information om brug af mundbind på skoler.
Her bliver der redegjort for mange forhold. Et enkelt punkt, som måske er særlig god at kende til, er dette:
“Indfører en offentlig institution krav i ordensreglerne om brug af mundbind, hvorefter eleverne eller kursisterne skal bruge mundbind i skoletiden, vil institutionen skulle tilvejebringe mundbind og stille dem til rådighed for eleverne eller kursisterne vederlagsfrit. På private institutioner for gymnasiale uddannelser må det afklares lokalt på den enkelte skole, hvem der skal betale for mundbind.”
Kontakt: Buvm’s corona-hotline: tlf: 7080 6707

Hyrdebrev om elevfravær ved ”Demokratiets dag” og ”skolevalg”

 1. 25. august udsendte undervisningsministeren et hyrdebrev til alle erhvervsskoler og gymnasier. I brevet opfordres til, at skolerne accepterer fravær fra undervisningen for elever, der er fraværende pga. deltagelse i aktiviteter forbundet med ”Demokratiets dag” og ”Skolevalg”.
  Begge arrangementer organiseres af DUF, og hvis der er brug for det, kan DUF bekræfte elevers deltagelse.

Corona forhindrer ikke brobygning

Onsdag d. 26.08. blev der holdt et virtuelt møde med deltagere fra KL og fra alle skoleforeninger fra ungdomsuddannelserne. På mødet blev det konstateret, at brobygning godt kan afholdes, selv om der er forskellige praktiske udfordringer som følge af  sundhedsmyndighedernes coronaretningslinjer. På mødet blev det aftalt, at KL kontakter de enkelte kommuner for at få igangsat lokale løsninger, og ministeriet for at få fokus på behovet for muligheder for at afvige fra de eksisterende regler og for at kunne lave gode lokale løsninger. KL viderebringer ligeledes beskeden om, at der bør rettes opmærksom på de økonomiske spørgsmål, der også findes mht. brobygning.
KL lovede på mødet, at orientere alle lederforeningerne fra ungdomsuddannelserne om den kommunikation de foretog med kommunerne og med Buvm.
Som opfølgning på mødet orienterede KL torsdag d. 27.08. om, at følgende besked er sent til alle landets kommuner:

Brobygning og introforløb
KL får henvendelser vedr. planlægning og gennemførelse af brobygning og introforløb på ungdomsuddannelser i forhold til at overholde både loven og de sundhedsfaglige retningslinjer.
KL er i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet samt repræsentanter for ungdomsuddannelserne for at afklare, hvilke muligheder der er og finde løsninger på de konkrete problemstillinger.
Når der er yderligere afklaringer, vil I få besked herom.

KL har endnu ikke givet besked om, hvilken kontakt der er taget til Buvm.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 3318 8267

Webinarer om faglig kompetence og pædagogikum

STUK inviterer til 4 webinarer for ansættende ledere, kursusledere og tilsynsførende i pædagogikum.
Webinarerne fokuserer på faglig kompetence og pædagogikum

 • Webinar om faglig kompetencer og pædagogikum for ledere og andre medarbejder, som ansætter nye kandidater.
  Indhold: På webinaret gennemgås regelgrundlaget for vurdering af nye læreres faglige kompetencer samt krav til pædagogikumforløbets struktur. Indholdet er det samme som tidligere webinarer afholdt i juni 2020.
  Tidspunkt: Torsdag den 10. september 2020 kl. 16-17.
 • Webinar for nybeskikkede tilsynsførende
  Indhold: Webinaret gennemgår tilsynsførendes rolle og samarbejde med kandidat, kursusleder og vejledere, den nye pædagogikumordning, pædagogikumbekendtgørelse samt regelgrundlaget for vurdering af nye læreres faglige kompetencer.
  Tidspunkt: Mandag den 7. september 2020 kl. 13-16
 • 2 Webinarer for kursusledere i pædagogikum 
  Indhold: Webinarerne gennemgår kursusleders rolle, samarbejdet med kandidat, vejledere og tilsynsførende, tilrettelæggelse af det gode pædagogikumforløb, uddannelsesplanen
  Tidspunkt for det første af de to weibnarer: Onsdag den 9. september 2020 kl. 14.30-16.
  Tidspunkt for det andet af de to webinarer: Mandag den 14. september 2020 kl. 15-16.30.

Tilmelding til alle webinarer.
Kontakt: STUK – Hanne Woller tlf: 3395 5335

Egmontrapporten 2020

Årets Egmontrapport er udkommet, og fokus er på, hvilken effekt coronanedlukningen har haft på unge. Undersøgelsen handler om, hvordan coronakrisen har påvirket unges liv, trivsel og læring, og den bygger på en svar fra unge i 8. klasse.

KOMMENDE KURSER

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN
– TILMELDINGSFRIST 4. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 6.-7. oktober 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 18. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 21.-22. oktober 2020 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

KLAR TIL LEDELSE – TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2020

Kurset består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 29.-30. oktober 2020
•    Den 21.-22. januar 2021
Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

NYT KURSUS – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 3.-4. november 2020 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261