Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 34/2019

 

Finanslovsforslag for 2020 præsenteres ultimo september

Finansministeriet har oplyst, at regeringen ultimo august alene vil fremsætte et teknisk finanslovsforslag, og at det endelige finanslovsforslag med regeringens politiske prioriteter først præsenteres ultimo september. Udskydelsen sker med henvisning til folketingsvalget i juni og den efterfølgende proces med regeringsdannelse.
Det er dermed forventningen, at den varslede afskaffelse af omprioriteringsbidraget og øvrige politiske prioriteter indarbejdes på finanslovsforslaget og i takstkataloget sidst i september. Dette medfører, at sekretariatet først ca. 1. oktober forventer at have ajourført de budgetteringsværktøjer, der er tilgængelige for medlemsskoler på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269   

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt et nyt cirkulære om jubilæumsgratiale

I cirkulæret har ministeriet angivet gratialets størrelse i 2019-niveau således, at gratialet pr. 1. april 2019 inklusive procentregulering udgør 6.509 kr. ved 25 års ansættelse, 8.245 kr. ved 40 års ansættelse og 9.764 kr. ved 50 års ansættelse.
Herudover fremgår det af cirkulæret, at for så vidt angår de medarbejdere, der pr. 1. august 2019 i forbindelse med oprettelsen af institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) er overgået til ansættelse ved en institution for forberedende grunduddannelse, viderefører medarbejderne deres jubilæumsanciennitet, som den er fastsat af medarbejderens hidtidige ansættelsesmyndighed.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Bestyrelseskursus til elevrepræsentanter

Tilbage efter sommerferie, er Danske Studerendes Andelsselskab (DSA) igen klar med nye kurser for de elevrepræsentanter, der sidder i skolernes bestyrelser rundt om i landet.
Der afholdes kursus den 16. september i København og den 18. november i Aarhus.
Tilmelding her.

Konference om forebyggelse af digital mobning

Arbejdet med at forebygge digital mobning er en vigtig opgave på ungdomsuddannelserne set i lyset af, at den digitale kultur fylder meget for unge – ikke som isoleret fænomen, men som en gennemsyrende rød tråd på tværs af uddannelse, venskaber, familieliv, fritid og fremtid.
Derfor inviterer Forum 100 til konference om Forebyggelse af digital mobning torsdag, den 28. november på Høje-Tåstrup Gymnasium.
Konferencens omdrejningspunkt er forebyggelse af digital mobning i relation til ungdomsuddannelserne. Oplægsholdere vil byde ind med forskning- og praksisperspektiver på, hvordan digital mobning kommer til udtryk, hvordan den finder sted, samt hvilke indsatser, der kan være med til at forebygge og understøtte unge til øget trivsel, så de bliver bedre i stand til at gennemføre deres ungdomsuddannelse.
Se program og tilmelding.
Kontakt: Jørgen Lørvig Jensen, Forum 100%, tlf: 4036 9953

KOMMENDE KURSER

KURSUS I LOKAL INTERESSEVARETAGELSE
– TILMELDINGSFRIST DEN 1. SEPTEMBER 2019

Kurset i lokal interessevaretagelse afholdes den 10. september 2019 på Nyborg Gymnasium.
Det sætter fokus på, hvordan gymnasierne generelt kan spille ind i forhold til kommunernes ønsker om et sammenhængende uddannelsestilbud til kommunens børn og unge med fokus på fx digitalisering, sprog, STEM, åben skole og karrierelæring. Og der vil være konkrete nedslagspunkter som fx placering af 10. klasse, samarbejde med UU og brobygning. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der gerne vil arbejde mere strategisk med deres lokale interessevaretagelse.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 29. AUGUST 2019

Kurset afholdes den 1.-3. oktober 2019 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 30. AUGUST 2019

Kurset afholdes den 3.-4. oktober 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN
– TILMELDINGSFRIST 6. SEPTEMBER 2019

Kurset afholdes den 8.-9. oktober 2019 på Comwell Korsør.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

KURSUS FOR PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 20. SEPTEMBER 2019

Kurset afholdes den 23.-24. oktober 2019 på Comwell Kellers Park i Vejle.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Der er fokus på ledelsesgrundlaget og håndtering af konkrete ledelsesudfordringer. Der er også fokus på at give viden om og redskaber til de styringsmæssige ledelsesopgaver, der ligger i rollen som pædagogisk leder. Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261