Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 34/2017

Ny klageinstans for mobbe-ofre

En ny klageinstans for mobbe-ofre har set dagens lys. Den åbnede officielt 1. august, og selv om bekendtgørelsen om den endnu ikke er endeligt på plads, så er den i princippet åben for henvendelser. For at hjælpe de enkelte uddannelsesinstitutioner godt i gang med at tilpasse sig den nye virkelighed og implementere klageinstansen har Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) lagt en række vejledninger og skabeloner på deres hjemmeside.

De ændrede regler betyder, at de enkelte skoler inden 1. oktober skal have formuleret konkrete anti-mobbestrategier, som skal ligge tilgængelige på deres hjemmesider. Blandt DCUM’s vejledninger er der hjælp til udformningen af antimobbestrategien.

DCUM vil i løbet af efteråret orientere om den nye klageinstans, om hvordan man bedst forebygger mobning og hvor skolerne kan hente råd og inspiration. Det sker ved en stribe gå-hjem-møder i Aarhus, Odense og København. Tid, sted og mulighed for tilmelding meldes ud, når planlægningen er på plads.
Kontakt: Birgitte Vestermark tlf. 3318 8264

Betænkning om ny ferielov afgivet af Ferielovsudvalget

Ferielovsudvalget har afgivet en betænkning, der beskriver deres forslag til en ny ferielov.
I betænkningen anbefaler ferielovsudvalget, at der fra september 2020 indføres en ordning med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.

Forslaget vil betyde, at nye medarbejdere på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse i modsætning til i dag, hvor medarbejderen først skal optjene ret til løn under ferie til brug i det efterfølgende ferieår.

Udvalget anbefaler en overgangsordning, der skal sikre, at overgangen mellem den nuværende ordning og den nye ordning sker så smidigt som muligt.

Danske Gymnasier vil følge det videre lovarbejde og vende tilbage med mere konkrete informationer, når der er nyt.

Læs mere her
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

Dom: Arbejdsgiver var ikke erstatnings¬ansvarlig for medarbejders stress-relaterede sygdom

Højesteret har nyligt truffet afgørelse i en dom, der viser, at der i erstatningssager om følgevirkninger af merarbejde må lægges vægt på f.eks. om medarbejderen har sagt fra over for merarbejdet.

I sagen havde en medarbejder sygemeldt sig med stressrelateret sygdom efter en lang periode med betydeligt merarbejde, herunder en periode hvor medarbejderen arbejdede over 48 timer om ugen i gennemsnit.

Medarbejderen anlagde sag mod arbejdsgiveren med påstand om erstatning for svie og smerte, da medarbejderen mente, at der var sammenhæng mellem merarbejdet og den stressrelaterede sygdom.

Højesteret frifandt arbejdsgiveren, idet Højesteret ikke fandt, at arbejdsgiveren havde handlet ansvarspådragende. Højesteret lagde ved ansvarsvurderingen vægt på, at M over for sine overordnede fremstod robust og villig til at påtage sig merarbejde, og at M ikke på noget tidspunkt selv gav udtryk for, at hun ikke kunne nå at løse sine arbejdsopgaver. M var anerkendt for blandt andet hendes flid, hvilket havde givet anledning til både løntillæg og positive udtalelser.

På denne baggrund fandt Højesteret, at arbejdsgiveren overordnet ikke havde haft anledning til at antage, at medarbejderens belastning oversteg, hvad denne kunne magte. Medarbejderen havde derfor ikke bevist, at arbejdsgiveren havde handlet ansvarspådragende. 

Højesteret udtalte desuden, at det ikke i sig selv kunne begrunde et erstatningsansvar, at M i en periode havde haft merarbejde på over 48 timer om ugen i gennemsnit. 

Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

Klar til ledelse – tilmeldingsfrist den 25. august 2017

Kurset ”Klar til ledelse” består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 25. – 26. september 2017
•    Den 15 – 16. november 2017
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.  Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset lægges der vægt på at have motivation og talent for ledelse.

Introduktion til ledelsesarenaen – kursus for nye pædagogiske ledere – tilmeldingsfrist den 25. august 2017

Kurset afholdes den 27. – 28. september 2017 på Comwell Kellers Park i Vejle.  
Kursets formål  er at komme rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution med fokus på ledelsesgrundlaget og håndtering af konkrete ledelsesudfordringer og dilemmaer. Der vil være oplæg fra erfarne ledere og rådgivere samt inspiration til god gymnasieledelse fra konsulenter med kendskab til gymnasieverdenen.
Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, der for nylig er tiltrådt og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Sociale medier – tilmeldingsfrist den 28. august 2017

Kurset ”Sociale medier” afholdes den 9. – 10. oktober 2017 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, som arbejder med kommunikation og sociale medier på gymnasierne.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – tilmeldingsfrist den 1. september 2017

Kurset afholdes den 3. – 5. oktober 2017 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling 33 18 82 61