Nyhedsbrev

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af MaCom A/S’ videregivelse af elevbesvarelser

MaCom A/S, leverandøren af Lectio, har som bekendt videregivet dele af elevers opgavebesvarelser til forskere fra Datalogisk Institut ved Københavns Universitet til brug for udvikling af plagiatprogrammer. Tre gymnasier indgav i den forbindelse en anmeldelse til Datatilsynet om brud på persondatasikkerheden. Datatilsynet har d. 29. juli 2020 som afgørelse i sagen udtalt alvorlig kritik af MaCom A/S. Kritikken begrundes i, at MaCom A/S i databehandleraftalerne med gymnasierne ikke har instruks til at videregive opgavebesvarelser, der i øvrigt betegnes som personoplysninger.
Afgørelsen kan læses på Datatilsynets hjemmeside.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Webtilgængelighed: Deadline nærmer sig

Den 23. september 2020 skal gymnasiernes hjemmesider være webtilgængelige. Deadline nærmer sig, og derfor vil vi minde om sekretariatets guide til loven om webtilgængelighed. Guiden giver en introduktion til loven og giver en række tips og redskaber, der kan bistå i arbejdet med at gøre hjemmesider webtilgængelige. Guiden kan findes under danskegymnasier.dk/for medlemmer/skoledrift under fanebladet IT, Forvaltning og Persondata.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Nye og reviderede læreplaner

STUK har revideret og udarbejdet nye læreplaner for en række fag.
De nye og reviderede læreplaner i almen sprogforståelse (stx og hhx), samfundsfag C (stx), samfundsfag B (hf), biologi B (hf) og spansk fortsættersprog B og A (stx og hhx)  er tilgængelige på ministeriets hjemmeside. Det samme gælder tre læreplaner for dansk som andetsprog A, B og C (hf-e).
De reviderede læreplaner i almen sprogforståelse (stx og hhx) og samfundsfag C (stx) udstedes med obligatorisk anvendelse fra 1. august 2021, men må gerne anvendes allerede nu.
De resterende læreplaner er obligatoriske fra 1. august 2020.
Kontakt: STUK, teamleder Sune Weile, tlf: 2557 4154

Lovforslag fremsat: Udbetaling af feriepenge bliver frivillig

Lovforslaget om retten til at få udbetalt tre uger af de indefrosne feriemidler er nu sendt i høring. Udbetalingen er frivillig, så man kan vælge at lade pengene stå, hvis man ikke ønsker dem udbetalt nu. Af samme årsag skal lønmodtageren selv vælge at få dem udbetalt. Der udvikles i den forbindelse en digital løsning, hvormed man kan vælge at modtage pengene.
Med lovforslaget sikrer man desuden en hurtig sagsbehandling, således at udbetalingen vil kunne ske snarest muligt. Det forventes, at udbetaling af tre ugers feriemidler vil udgøre ca. 59 mia. kr., svarende til ca. 39 mia. kr. efter skat.
Læs det fremsatte lovforslag på høringsportalen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Svar fra Beskæftigelsesministeriet: Udgør (corona-relateret) karantæne som følge af rejser til lande mod UM’s rejsevejledning en feriehindring mv?

Sekretariatet har via STUK spurgt Beskæftigelsesministeriet, hvorvidt en medarbejder har ret til erstatningsferie, hvis vedkommende er blevet syg med covid-19 i forbindelse med en rejse til et område, hvortil Udenrigsministeriet fraråder rejser til. Ministeriet har svaret:
”Hvis man er syg på grund af covid-19, er man syg i ferielovens forstand. Det betyder, at man har ret til erstatningsferie efter ferielovens § 13. Det betyder, at hvis lønmodtageren er syg, før ferien er begyndt, har lønmodtageren ikke pligt til at påbegynde ferie. Bliver lønmodtageren syg under ferien, har lønmodtageren ret til erstatningsferie efter som udgangspunkt 5 sygedage. Hvor og hvordan man har pådraget sig sygdommen er underordnet i ferielovens forstand.”
Sekretariatet har yderligere spurgt, om karantæne i ferien kan betragtes som en feriehindring, hvortil ministeriet har svaret:
“Nej, det at være i karantæne som følge af Sundhedsmyndighedernes anbefalinger er ikke i sig selv en feriehindring, medmindre lønmodtageren er syg som følge af covid-19 smitte.”
Ferielovens formål er overordnet set at sikre lønmodtagere ret til årlige perioder, hvor lønmodtagerne kan rekreere sig og holde fri fra arbejdet. Det rekreative formål med ferien kan opretholdes, også selvom man i karantænen skal iagttage nogle forholdsregler. Det er derfor styrelsens vurdering, at der ikke er tale om et særligt forhold efter ferielovens § 38.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Information fra STUK til brug for mulige kommende private skole- og afdelingsinitiativer

Information om tilskud til private institutioner for gymnasiale uddannelser
Ministeriet yder tilskud til private institutioner for gymnasiale uddannelser. Udgangspunktet for tilskud er den indberettede aktivitet på uddannelserne. Ministeriet har udarbejdet tilskudsinstrukser, hvor der er fastsat vilkår for beregning og udbetaling af tilskud fra ministeriet. Find instrukser, revisorerklæringer og øvrige relevante informationer om tilskud her.

Information om ansøgning om godkendelse af nye private skoler og institutioner
Ansøgning om godkendelse af nye private skoler og institutioner med videre skal indgives ved personligt fremmøde. Ved den kommende ansøgningsrunde skal initiativkredsen bag en fri- eller privatskole, en privat institution for gymnasiale uddannelser eller en afdeling heraf have sendt sin ansøgning senest den 15. august 2020. Nærmere information findes her:

To aktuelle tilbud fra NCFF til ungdomsuddannelser:

#FremMedSprog2020
I lighed med sidste år sender Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF)  igen i år sprogstuderende fra universiteterne ud på landets ungdomsuddannelser for at formidle deres glæde ved sprog gennem sprogaktiviteter for elever og små oplæg om det at være sprogstuderende på universitetet. Sidste år sendte NCFF 274 studerende ud til mere end 60 skoler.
FremMedSprog2020 ligger i uge 40. Besøgene er gratis. Læs mere om koncept og tilmelding.

Fremmedsprogsambassadører
NCFF har samlet et korps af fremmedsprogsambassadører, som efter aftale rykker ud på landets ungdomsuddannelser for at fortælle eleverne om deres erfaringer med fremmedsprog og værdien af sproglige kompetencer i arbejdslivet. En fremmedsprogsambassadør er en medarbejder, som bruger fremmedsprog enten i kombination med andre fagligheder eller som sit primære arbejde. NCFF ønsker med dette tiltag at give eleverne en større indsigt i bredden af brugen og vigtigheden af fremmedsprog og på sigt sikre, at virksomheder og organisationer også i fremtiden kan finde medarbejdere med fremmedsprogskompetencer.
Fremmedsprogsambassadørerne kan bookes i forbindelse med f.eks. sprogdage, temadage og karrieredage. Læs mere om koncept og tilmelding.

Inspiration til at arbejde med trivsel på gymnasiet

Materiale fra forskningsprojektet en go´ Bgym´ er nu tilgængeligt. En go’ Bgym’, der er tilknyttet Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har til formål at øge trivslen blandt førsteårselever i gymnasiet ved at sætte fokus på stress, fællesskaber, søvn, bevægelse samt mad og måltider. Materialet fra projektet er gratis og består af:

  • Inspirationskatalog til ledelse og elevråd med 16 tiltag der beskriver, hvordan man kan skabe støttende rammer, der fremmer elevernes trivsel og sundhed
  • Undervisningsmateriale til førsteårselever
  • Drejebog til en workshop som skal inspirere eleverne til at igangsætte flere aktiviteter på skolen, der fremmer fællesskab og bevægelse.

 

Kommende kurser

ALLERSIDSTE CHANCE – LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST DEN 7. AUGUST 2020

Kurset ”Ledelse af studieretninger, team og projekter” består af fire undervisningsgange på følgende datoer:
1. undervisningsgang den 1. september 2020
2. undervisningsgang den 1. oktober 2020
3. undervisningsgang den 2. november 2020
4. undervisningsgang den 25. november 2020
Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

REALISERING AF STRATEGIEN – TILMELDINGSFRIST DEN 14. AUGUST 2020

Kurset ”Realisering af strategien” er tilbage. Det er for ledelsesteamet og afholdes den 14.-15. september 2020 på Comwell Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE – TILMELDINGSFRIST DEN 21. AUGUST 2020

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 22.-23. september 2020 på Comwell Korsør. Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. På kurset berører vi også de aktuelle økonomiske udfordringer, som gymnasierne står midt i. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

SOCIALE MEDIER – TILMELDINGSFRIST 28. AUGUST 2020

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 29.-30. september 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 27. AUGUST 2020

Kurset afholdes den 29. september-1. oktober 2020 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN
– TILMELDINGSFRIST 4. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 6.-7. oktober 2020 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 18. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 21.- 22. oktober 2020 på Comwell Korsør.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

KLAR TIL LEDELSE – TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2020

Kurset består af to moduler på følgende datoer:
•    Den 29.-30. oktober 2020
•    Den 21.-22. januar 2021
Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 25. SEPTEMBER 2020

Kurset afholdes den 3.-4. november 2020 på Comwell Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen er ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261