Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 32/2019

Konsekvenser ved overskridelse af klasseloft som følge af justerede optagelsesregler

Et fordelingsudvalgs sekretariat har kontaktet STUK med spørgsmål om, hvad gymnasier skal gøre, hvis de er i den situation, at de efter optagelsesprøven 14. juni 2019 har fyldt klasserne, men nu i lyset af de justerede bestå-kriterier for optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser, skal optage ansøgere, der oprindeligt fik afslag. Disse gymnasier vil overskride klasseloftet, og spørgsmålet til STUK er, om der vil kunne dispenseres fra reglerne i AGV-tilskudsbekendtgørelsen vedrørende det fleksible klasseloft.
I sit svar til fordelingsudvalgets sekretariat skriver styrelsen, at hvor fravigelsen af klasseloftet skyldes de justerede bestå-krav, og hvor der dermed er tale om forhold, der ikke kan tilskrives ansøger eller institution, vil fravigelsen ikke få tilskudsmæssige konsekvenser. Styrelsen skriver videre, at de pågældende institutioner på sædvanlig vis skal udarbejde en redegørelse i henhold til § 16 i AGV-tilskudsbekendtgørelsen.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Forskeres adgang til elevers opgaver

Det fremgår af omtale i løbet af sommeren i medierne, at virksomheden bag Lectio – Macom – angiveligt skulle have stillet 130.000 elevopgaver til rådighed for et forskningsprojekt vedr. udvikling af en effektiv plagiatkontrol, ledet af professor på Københavns Universitet, Datalogisk Institut, Stephen Alstrup.
Danske Gymnasier har ikke kendskab til de faktiske omstændigheder omkring sagen, eller om der indgår personoplysninger i de data, der er stillet til rådighed for forskerne, og om i givet fald hvorvidt de enkelte skoler, der bruger Lectio skulle have være tilskrevet herom enten som orientering eller med anmodning om at få skolernes tilladelse til at benytte disse data i forskningsprojektet.
På den baggrund vil sekretariatet henstille til Lectio-skolerne at overveje enten at søge rådgivning hos os om, hvordan man som skole skal forholde sig til denne sag eller direkte at henvende sig til Macom med det andragende at blive præcist informeret om, hvor vidt der er udleveret data til forskerne, som skolerne skulle have været orienteret om på forhånd og have givet sin accept til.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Ny overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening har indgået overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Læs aftalen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ny overenskomst for it-medarbejdere i staten (PROSA)

Finansministeriet har med CO10 – Centralorganisationen indgået aftale for it-medarbejdere i staten (PROSA). Læs aftalen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ny overenskomst for køkkenmedhjælpere

Finansministeriet har med FOA – Fag og Arbejde indgået aftale for køkkenmedhjælpere i staten mv.
Læs aftalen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ny fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område har indgået fællesoverenskomst (OAO-S-fællesoverenskomsten. Læs fællesoverenskomsten.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Nye chefaftaler på undervisningsområdet

Ved OK18 indgik Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og Moderniseringsstyrelsen to nye chefaftaler, der dækker store dele af undervisnings- og uddannelsesområdet. Aftalerne trådte i kraft den 1. januar 2019. Chefaftalerne introducerer en ny måde at tænke løn og ansættelsesvilkår på. Aftalerne er f.eks. takstløse, dvs. at parterne ikke på forhånd har fastlagt et bestemt lønniveau.
Det takstløse overenskomstgrundlag betyder, at uddannelsesinstitutionerne i højere grad end hidtil vil kunne tilpasse deres rekruttering af nye chefer til de lokale forhold og institutionens konkrete behov.
Udover nye lønvilkår giver aftalerne også mulighed for forbedrede fratrædelsesvilkår i relation til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse.
Samtidig skal løn- og ansættelsesvilkårene aftales individuelt mellem den enkelte chef og arbejdsgiveren.
På gymnasieområdet finder chefaftalen på Undervisningsministeriets område anvendelse, herunder Aftalen om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område. Aftalen finder anvendelse for chefer, der ansættes efter aftalens ikrafttræden. Det betyder, at rektor og øvrige chefer på gymnasieskolen nu skal ansættes efter chefaftalen og ikke som hidtil efter GL-overenskomstens bilag 7. Bilag 7 vil forsat finde anvendelse for chefer, som var ansat før chefaftalens ikrafttræden. Disse kan dog efter ønske overgå til ansættelse efter chefaftalen i stedet. Overgangen vil dog tidligst kunne ske fra det tidspunkt, hvor chefaftalen er trådt i kraft, og overgangen kan ikke være med tilbagevirkende kraft, med mindre bestyrelsen er indstillet herpå.
Vær opmærksom på, at chefaftalen kun finder anvendelse for chefer, der har personaleansvar i deres stilling, og som aktuelt er klassificeret i lønramme 35-40 eller med et lønniveau svarende hertil.
Læs den nye aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område.
Læs Moderniseringsstyrelsens vejledning om aftaler om ansættelse af chefer.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

STUK’s materiale vedrørende forvaltningen af de nye chefaftaler

STUK har udsendt materiale til øverste leder for institutionerne vedrørende forvaltning af de nye chefaftaler, herunder følgeskrivelse til øverste chef, notat om forvaltning af chefaftalen, skema til teknisk indplacering af chefer, vejledning om lønrammeindplacering af øvrige ledere, vejledende retningslinjer for brugen af resultatkontrakt og bonus. Du kan læse materialet på www.danskegymnasier.dk bag login under fanebladet Skabeloner og vejledninger – Chefaftalen
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Spørgeskemaundersøgelse fra EVA om pædagogisk ledelse og teamsamarbejde

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører her i august en spørgeskemaundersøgelse blandt pædagogiske ledere og lærere på de gymnasiale uddannelser. Spørgeskemaet er sendt til 15 stx- og 15 hf-institutioner den 1. august.
Formålet med undersøgelsen er at skabe nuanceret og konkret viden om, hvordan det står til med pædagogisk ledelse og samarbejde, der omhandler undervisningen og elevernes læring. Sammen med en interviewundersøgelse vil spørgeskemaundersøgelsen danne grundlag for en rapport, der kan understøtte lokale diskussioner af, hvordan ledere og lærere kan styrke det kollegiale samarbejde med undervisningen i fokus.
De skoler, der deltager i undersøgelsen, kan rekvirere en tabelrapport med resultaterne af lærernes besvarelser på egen skole. For at sikre anonymitet til spørgeskemaets respondenter vil dette dog kun gøre sig gældende for spørgsmål, hvor fem eller flere lærere har afgivet svar. Af samme grund vil de lokale tabelrapporter heller ikke indeholde resultater for de mere følsomme spørgsmål om relationen til lærernes pædagogiske leder. Tabelrapporter forventes tilsendt skolerne medio september, mens den samlede rapport forventes publiceret ultimo december 2019.
Kontakt: Marianne Riis, Danmarks Evalueringsinstitut 

Ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Fra den 4. september kan der søges om støtte til personlig kompetenceudvikling fra Den Statslige Kompetencefond.
Kompetencesekretariatet afholder i perioden 21.–28. august seks informationsmøder rundt om i landet, hvor blandt andre ledere og tillidsrepræsentanter kan høre nærmere om mulighederne for at søge støtte fra fonden. Læs nærmere om informationsmøderne, og hvordan der søges om støtte.
Overenskomstparterne aftalte i 2018 at afsætte midler til personlig kompetenceudvikling til Den Statslige Kompetencefond. Fonden administreres af Kompetencesekretariatet, der er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

E-læringsforløb om databeskyttelsesforordningen

KL og Center for Offentlig Kompetenceudvikling har udviklet et e-læringsforløb om databeskyttelsesforordningen. Forløbet er målrettet lærere, pædagoger, skolesekretærer og andre medarbejdere på undervisningsinstitutioner i grundskolen, men er også relevant for gymnasieskoler. Nødvendige problemstillinger relevant for uddannelser med unge over 15 år gennemgås ikke (elever kan agere selvstændigt i GDPR sammenhæng).
E-læringen består af fire moduler:
•    Introduktion til databeskyttelsesforordningen
•    Definition af personoplysninger
•    Hvornår må man behandle personoplysninger?
•    Hvordan skal man behandle personoplysninger?
Modulerne tager ca. 40 min., er let tilgængelige og tager bl.a. fat i offentliggørelse af billeder af elever på en skoles hjemme- eller Facebook-side og gennemgår et gyldigt samtykke meget fyldestgørende.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Dyrk sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever

Det Nationale Center for Fremmedsprog indbyder alle lærere på hf, hhx, htx og stx i sprogene, engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, spansk og tysk til at lade deres elever deltage i Dyrk sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever, som afvikles første gang i skoleåret 2019-20.
Til den landsdækkende konkurrence udarbejdes undervisningsmaterialer til hvert af de seks sprogfag, der kan afvikles på fire moduler à 90 minutter. Disse fire moduler skal afvikles i løbet konkurrenceperioden, der løber over tre måneder fra d. 1. november 2019 til d. 31. januar 2020. Modulerne kan enten afholdes som en særlig fremmedsprogsdag eller som almindelige
undervisningsmoduler over en periode.
Materialet lægger op til, at eleverne i mindre grupper skal udarbejde og indsende en video, hvor de præsenterer dele af dansk ungdomskultur for unge i målsprogslandet. Sprogkonkurrencen fordrer således, at sprogeleverne ikke alene udnytter deres sproglige kunnen og interkulturelle kompetencer, men også deres kreativitet, når de skal dyste mod andre gymnasieelever om at
kvalificere sig til finalen i marts 2020.
Undervisningsmaterialerne er gratis, og de udarbejdes med henblik på, at man som lærer kan bruge dem med minimal forberedelse. Konkurrencen taler ind i gymnasiereformens krav om innovative, digitale og globale kompetencer og karrierekompetencer, og den giver eleverne mulighed for at arbejde med og på fremmedsproget i en anvendelsesorienteret kontekst.
Undervisningsmaterialerne udarbejdes af 12 dygtige gymnasielærere, to fra hvert sprog, og Det Nationale Center for Fremmedsprog står for den overordnede planlægning og afvikling af konkurrencen. Der kommer meget mere information ud om konkurrencen snarest.
Kontakt: Projektkoordinator ved NCFF (Øst), Søren Nørrelund-Madsen, tlf: 3143 4820.

Inspiration til innovation

Dansk Erhverv, Green Network, Dansk Initiativ for Etisk Handel og Erhvervsstyrelsen uddeler til september for tredje år i træk deres 360 graders pris for at fremme iværksætteri, der kan bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling i eller udenfor Danmark.
Som noget nyt er der i år oprettet en græsrodspris, som er særligt målrettet mod unge iværksættere, som har den gode idé men ikke nødvendigvis har etableret en virksomhed endnu.
Konkurrencen består altså af tre pitches i kategorierne ’startup’, ’etableret virksomhed’ og ’græsrod’. Den bedste indenfor hver kategori præmieres hver med et beløb på 10.000 kr. og et skræddersyet advisory- og investormøde.
Der er lukket for tilmelding af nye ideer til årets pris, men man har fortsat mulighed for at deltage som publikum og på den måde snuse til, hvordan man pitcher en idé og lade sig inspirere forud for næste års prisuddeling.
De ni finalister offentliggøres den 12. august, og selve arrangementet med pitching og prisuddeling foregår i Børsen den 10. september 2019.