Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 32/2018

Velkommen tilbage fra sommerferie og det første nummer af Nyt fra Sekretariatet i det nye skoleår. Vi håber, alle elever og medarbejdere på gymnasierne får en god start på uddannelserne.
De nyudpegede bestyrelser på gymnasierne er også i gang med arbejdet, og vi minder om, at Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Danske Gymnasier afholder kurser for nye bestyrelsesmedlemmer og de ledere, der varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelserne hhv. den 10. september 2018 i Århus og den 12. september i København.
Tilmeldingsfrist den 1. september 2018.

De nye ferieregler

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Loven, der indeholder en række væsentlige ændringer i forhold til den statslige ferieaftale, vil få stor praktisk betydning på gymnasieskolerne.
Ved OK18 aftalte Moderniseringsstyrelsen og de faglige organisationer at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ny ferieaftale med tilhørende vejledning. Arbejdsgruppen har holdt sit første møde, og arbejdet tilstræbes at være afsluttet ved udgangen af dette år.
Moderniseringsstyrelsen er opmærksom på, at det er væsentligt, at der er tilstrækkelig tid til at gennemføre de nødvendige administrative og systemmæssige tilpasninger, som ændringen af ferieloven og den statslige ferieaftale indebærer.
Sekretariatet følger styrelsens hjemmeside og vil orientere skolerne via nyhedsbrevet, når der er nyt fra arbejdsgruppen.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Ny lov om forskelsbehandling på grund af handicap

Den 1. juli 2018 trådte lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet i kraft. Loven gælder ikke for medarbejderne på skolen, men den er derimod relevant i forhold til skolens håndtering af handicappede elever og deres forældre, idet skolen med loven pålægges ikke at diskriminere handicappede elever eller deres pårørende, hverken direkte eller indirekte.
Gymnasieskolerne er allerede underlagt princippet om lighed for loven, samt for så vidt angår de offentlige skoler, forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger, som pålægger skolerne at behandle alle elever lige uanset et eventuelt handicap, men med loven har skolerne nu fået en mere klar hjemmel at agere efter.
Med den nye lov kan Ligebehandlingsnævnet fremover behandle klager over ulovlig forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet. Nævnet kan tage stilling til forhold, som har fundet sted fra den 1. juli 2018 og frem og kan sanktionere eventuelle brud på loven med en godtgørelse.
Sekretariatet kan med glæde notere sig, at Børne- og Socialministeriet har fulgt Danske Gymnasiers anbefaling i sit høringssvar om at præcisere forarbejderne til godtgørelsesbestemmelsen i lovens § 11, således at det nu fremgår tydeligt i lovens forarbejder, at der i udmålingen af en eventuel godtgørelse skal tages udgangspunkt i principperne i erstatningsansvarslovens § 26, som har et væsentligt lavere godtgørelsesniveau end godtgørelsesniveauet i henholdsvis ligebehandlingsloven og i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
Forskelsbehandlingsloven, der finder anvendelse i forhold til skolens medarbejdere, gælder uændret.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Pensionsforhold for ansatte i fleksjob

Sekretariatet har været i dialog med Undervisningsministeriet vedrørende reglerne for pensionsforhold, når en medarbejder, som er ansat i et fleksjob, ønsker at skifte til en anden pensionskasse end den, der henvises til i den gældende overenskomst.
Forholdet er reguleret i cirkulære (9600 af 14/12/2012) om pensionsforhold for ansatte i fleksjob i staten mv. og afgørende for svaret er, hvorvidt medarbejderen har en pensionsordning fra en tidligere ansættelse i en kommune, en region, det private arbejdsmarked o.a., som kan bevares.
Det følger af cirkulæret, at personer ansat i fleksjob i staten mv. kan videreføre deres pensionsordning fra en anden ansættelse, hvis overførsel til en ny pensionsordning indebærer, at den ansatte ikke kan opnå risikodækning, herunder gruppelivsforsikring, på normale vilkår. Videreførelsen sker på de vilkår, pensionsinstituttet har fastsat.
Det følger videre af cirkulæret, at personer, der ansættes i fleksjob, som ikke kan eller vil videreføre en pensionsordning fra den hidtidige ansættelse, eller som ikke tidligere har haft en pensionsordning som led i et ansættelsesforhold, skal optages i den pensionsordning, som er bestemt af overenskomsten, og på de vilkår der gælder i pensionsordningen.
Det bemærkes, at skolen skal være opmærksom på, om den relevante pensionsordning har en gruppelivsordning, der dækker fleksjobansatte. Eksempelvis er ansatte i fleksjob, der er omfattet af OAO-S-fællesoverenskomsten med pensionsordning i Sampension, ikke omfattet af gruppelivsordningen heri, jf. forsikringsbetingelserne for de gruppelivsforsikringer, der er en del af pensionsordningerne. Skolen skal derfor indbetale præmie til den generelle gruppelivsordning i Forenede Gruppeliv, hvis personalegruppen er omfattet heraf, jf. Fmst. cirk. 1/11 2011. Det samme gør sig gældende, hvis pågældende fortsætter i sin hidtidige pensionsordning, og den ikke er omfattet af gruppelivsforsikring
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Kun fem institutioner fik ikke godkendt deres investeringsrammer

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udsendte den 28. juni et orienteringsbrev om investeringsrammerne for 2018 og processen for fastsættelse af investeringsrammer for 2019.  Af brevet fremgår det, at fem skoler har fået justeret deres investeringsrammer, hvilket er oplyst i særskilt brev til de pågældende institutioner.
STUK opfordrer fremadrettet skolerne til at være mere præcise i deres indberetninger af investeringsbehov og vil i september opdatere vejledningen om investeringsrammer med et nyt afsnit om god budgetteringspraksis. Danske Gymnasier vil tage emnet op på vores kursus i økonomistyring.
STUK forventer at kunne give en tilbagemelding vedr. rammerne for 2019 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til finanslov for 2019. I september gennemføres en ny høring om investeringsrammer, hvorefter rammerne og eventuel behov for tilpasning for 2019 endeligt fastlægges.
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269

Skat på skoleskemaet

Skattestyrelsen har i samarbejde med Undervisningsministeriet udarbejdet undervisningsmateriale, der gør det let at sætte Skat på skoleskemaet i gymnasiet. Materialet er digitalt og indeholder en baggrundsartikel og syv opgaver om, hvad skat, moms, told og afgifter er, og hvilken rolle skatterne spiller for velfærdssamfundet og for vores adfærd.
Materialet understøtter de faglige mål for samfundsfag på C-niveau, og det kan anvendes selvstændigt eller som led i et forløb om f. eks. Velfærdsstaten eller privatøkonomi. Det indeholder også regneopgaver, der gør det muligt at kombinere med undervisningen i matematik.

Skal dit gymnasium tage prisen som Årets Entreprenørskole?

Den europæiske TES-Award (The Entrepreneurial School of the Year Award) uddeles til en uddannelsesinstitution med særligt fokus på entreprnørskab i i undervisningen og i år kan alle gymnasier og erhvervsuddannelsesinstitutioner indstilles til prisen, som overrækkes i Wien i begyndelsen af november. Det er fjerde gang prisen uddeles og Lyngby Gymnasium har tidligere hentet trofæet hjem.
Frist for indstilling er 27. August kl 12.
Du kan læse mere om prisen, og finde indstillingsformularen her.

Nyt nummer af Europæiske Skolelederes blad er udkommet

Det nye nummer af Europæiske Skolelederes blad er tilgængeligt på nettet. Her kan man blandt andet læse om EU’s nye anbefalinger for livslang læring og om NEMESIS Projektet, der har til formål at styrke elevernes iværksætterevner og -tankegang, så de er i stand til at håndtere det 21. århundredes udfordringer og skabe reelle samfundsforandringer.

Virtuel undervisning om peruansk kultur og historie

Uddannelsesinstitutionen Colegio Santísima Virgin de la Puerta i Lima, Peru er i gang med at stable et uddannelsesmæssigt pilotprojekt på benene, som skal sprede og fremme viden om den rige peruansk kultur i skoler rundt om i verden.
Derfor tilbyder de en række virtuelle forelæsninger på spansk eller engelsk, som foregår via videokonference. Emnerne kan være fx Macchu Picchu, det peruanske køkken, Amazonfloden, Nazca linjerne, Andes bjergene, peruansk folklore.
Interesserede skoler kan henvende sig til historielærer (professor) Jorge A Zacarias
Kontakt: Tlf: (511) 457-6249, Mobil: +51 997316714 eller Skype: Jorge A. Zacarias I.

Kurser- efteråret 2018 – med tilmeldingsfrist i august/september

Bestyrelsesarbejdet i teori og praksis den 10. og 12. september –tilmeldingsfrist den 1. september

 

Økonomistyring for gymnasierne den 26. – 27. september 2018 – tilmeldingsfrist den 24. august

 

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse den 2. 4. oktober 2018 – tilmeldingsfrist den 30. august

 

Sociale medier den 9. – 10. oktober 2018 – tilmeldingsfrist den 31. august