Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 32/2017

Vejledning til gymnasiebekendtgørelsen og læreplaner

De første vejledninger til gymnasiebekendtgørelsen er nu lagt op på undervisningsministeriets hjemmeside. Her findes blandt andet vejledninger om grundforløb og undervisningstid mv. Der vil løbende blive lagt flere vejledninger op.
Ligeledes er vejledningerne til fag og læreplaner nu tilgængelig på ministeriets hjemmeside.
Kontakt: Louise Westmark, tlf. 33188267

Ny lovbekendtgørelse og opdateret vejledning om barsel er netop udstedt

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet de seneste lovændringer på barselsområdet i en ny lovbekendtgørelse. Samtidig er vejledningen om ret til orlov og dagpenge ved barsel blevet opdateret med nye principafgørelser og en mere uddybende beskrivelse af Udbetaling Danmarks praksis på barselsområdet.
Læs mere her: Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 8266

Nye regler for dagpengegodtgørelse (G-dage) er trådt i kraft

De nye regler betyder, at arbejdsgivere pr. 1. juli 2017 skal betale 2 G-dage til afskedigede medarbejdere i alle typer af ansættelsesforhold, uanset hvor længe medarbejderen har været ansat. Der skal derfor ikke længere sondres mellem ansættelsesforhold af henholdsvis over og under 3 måneder.
De øvrige betingelser for at opnå G-dage fx beskæftigelseskrav, medlemskab af A-kasse, opsigelse meddelt af arbejdsgiver m.v. er fortsat gældende. 

Herudover skal der stadig ikke betales for G-dage, hvis:

 • den ansatte påbegynder beskæftigelse den efterfølgende arbejdsdag
 • den ansatte modtager sygedagpenge
 • den ansatte afholder ferie på G-dagene
 • den ansatte selv siger sin stilling op, fx fordi den pågældende ønsker at gå på pension eller efterløn (der skal dog betales, hvis den ansatte afskediges og først derefter vælger at gå på pension eller efterløn)
 • afskedigelsen væsentligst kan tilregnes den afskedigede
 • den ansatte inden ansættelsens ophør afslår et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse svarende til overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår hos samme arbejdsgiver
 • den afskedigede har været i beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • den ansatte er tjenestemand og overgår til rådighedsløn
 • arbejdsophøret skyldes strejke eller lockout på arbejdspladsen/er nødvendiggjort af strejke eller lockout på anden virksomhed, eller arbejdsophøret skyldes force majeure.

Arbejdsgiveren kan senest 14 dage efter, at den ansatte er fratrådt, bede den ansatte om at give en erklæring på tro og love om, at vedkommende ikke har haft fuld beskæftigelse, har fået sygedagpenge, får dagpenge under de første 14 dages sygdom eller har holdt ferie på G-dagene. Den ansatte skal senest 14 dage efter, at arbejdsgiveren har anmodet om tro og love-erklæringen, give den til arbejdsgiveren. Modtager arbejdsgiveren ikke erklæringen rettidigt, fortaber den ansatte retten til betaling af G-dage.

Arbejdsgiveren skal betale for G-dagene snarest muligt, dog senest ved den 2. lønudbetaling, efter enten den ansattes arbejdsophør, hjemsendelse mv. eller efter, at den ansatte har givet en erklæring på tro og love.
Du finder en opdateret skabelon til tro- og love erklæring ved dagpengegodtgørelse for G-dage på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login under skabeloner.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf.: 3318 82 66

Nyt fra pædagogiske ledere

Nyhedsbrevet fra Udvalget for Pædagogiske Ledere skriver formand Mette Bilstrup bl.a. om de pædagogiske lederes arbejde med gymnasiereformen.
Velkomstbrev til Nye pædagogiske Ledere byder Formand for Danske Gymnasier Anne-Birgitte Rasmussen og formand for Danske Gymnasiers Udvalg for Pædagogiske Ledere, Mette Bilstrup, velkommen til de nye pædagogiske ledere. I brevet informeres blandt andet om Danske Gymnasiers kursus for nye ledere Introduktion til Ledelsesarenaen.
Kontakt: Louise Westmark, tlf. 33188267


Jobopslag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger en ny gymnasial læringskonsulent med gode formidlings- og analyseevner. Der er tale om en tidsbegrænset stilling, hvor konsulenten frikøbes fra sit nuværende arbejde to dage om ugen.

Fyraftensmøder: Kloge kvadratmeter

En skoles rum bliver i gennemsnit kun udnyttet 50 pct. af tiden fra kl. 8-14. Sådan lyder det i en ny bog ”Kloge kvadratmeter” af arkitekt Gitte Andersen og tidl. undervisningsminister Christine Antorini (S). Den handler bl.a. om, hvordan man kortlægger rummene og skaber gode læringsmiljøer. Hør forfatterne fortælle om emnet ved to fyraftensmøder:

16. august 2017 på Aalborg Handelsskole, Turøgade 1 i Aalborg, kl. 16-17.30
30. august 2017 hos VIA, Ceresbyen 24 i Aarhus, kl. 16-17.30.

Tilmelding er nødvendig.


Økonomistyring for gymnasier
Tilmeldingsfrist den 11. august 2017

Foranlediget af de aktuelle økonomiske udfordringer gymnasierne står midt i, udbyder vi kurset ”Økonomistyring for gymnasierne”, der afholdes den 13. – 14. september 2017 på Comwell Korsør.
Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. Kurset henvender sig til gymnasieledere. 

Klar til ledelse
Tilmeldingsfrist den 14. august 2017

Kurset ”Klar til ledelse” består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 25. – 26. september 2017
 • Den 15 – 16. november 2017

Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.  Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle. På kurset lægges der vægt på at have motivation og talent for ledelse.

Introduktion til ledelsesarenaen – kursus for nye pædagogiske ledere
Tilmeldingsfrist den 16. august 2017

Kurset afholdes den 27. – 28. september 2017 på Comwell Kellers Park i Vejle. 
Kursets formål  er at komme rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution med fokus på ledelsesgrundlaget og håndtering af konkrete ledelsesudfordringer og dilemmaer. Der vil være oplæg fra erfarne ledere og rådgivere samt inspiration til god gymnasieledelse fra konsulenter med kendskab til gymnasieverdenen.
Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, der for nylig er tiltrådt og som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivation
Tilmeldingsfrist den 22. august 2017

Kurset ”Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivation” afholdes hhv. den 5. september 2017 i København og den 12. september 2017 i Århus.
Kurset er udviklet af Kalundborg Gymnasium, som vil dele ud af erfaringerne med at bruge CLARA til at sætte spotlight på, hvad læring er, og hvordan personlige læringskompetencer kan forbedres. På kurset introduceres deltagerne til Crick Learning for Resilient Agency (CLARA) som et redskab til at styrke elevers læringskompetencer, feedback og motivation. Kurset kan bruges som afsæt til at udvikle egne læringsprojekter, hvor fokus er på at udvikle og måle læringsprocesser fremfor læringsprodukter.
Kurset henvender sig til lærere og ledelse som søger et redskab til at arbejde med læring og feedback. Det kan være en mindre gruppe bestående af et lærerteam eller en større gruppe som for eksempel pædagogisk udvalg.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
Tilmeldingsfrist den 1. september 2017

Kurset afholdes den 3. – 5. oktober 2017 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på danskegymnasier.dk
Kontakt: Karina Vittarp Gøling 33 18 82 61